Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler

Report
- Samhandlingsreformen
Veien videre…..
bærekraftig utvikling for framtidas behov
–
Gjennomføring av samhandlingsreformen
Mål og virkemidler
Mål:
•
•
•
Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet
gjennom satsing på helsefremming og forebygging
Dempet vekst i bruk av sykehustjenester
Mer helhetlige og koordinerte tjenester
Virkemidler:
•
•
•
•
•
•
Lover og forskrifter
Avtaler
Eierstyring av spesialisthelsetjenesten
Faglige styringsverktøy
Planarbeid
Ny finansieringsmodell
Forutsetninger
•
Verken kommunene eller helseforetakene
vil makte å møte morgendagens
helseutfordringer hvis vi forsetter i samme
spor som i dag.
•
Kommunene styrkes gjennom sine tilbud
og de samhandlingsopplegg som
etableres, og derved reduseres presset på
innleggelser og reinnleggelser. Større
deler av behandlingen utføres der folk bor.
•
Rask utskriving fra sykehuset, bruk av
spesialisthelsetjenesten til det de er best
på.
Informasjon og kommunikasjon
”Gjennomføring av samhandlingsreformen og utformingen av en helse- og omsorgstjeneste som
møter morgendagens utfordringer, vil kreve omfattende omstillinger.
Et viktig virkemiddel for å lykkes med omstillingsprosesser, er god informasjon og kommunikasjon.
I denne forbindelse handler det om kommunikasjon mellom politikere og myndigheter, ledere
i helsetjenesten, helsepersonell, pasienter og den allmenne befolkning.
Forståelse for endringsbehov skapes gjennom åpenhet og kunnskapsdeling.
Det blir særlig viktig å finne og bruke ”gode eksempler”, dvs. tiltak og organisasjoner som har
lykkes, og som har erfaringer som andre kan dra nytte av i arbeidet med å utforme framtidens
helse- og omsorgstjenestetjeneste.”
Sakset fra høringsnotatet.
Ny helse- og omsorgslov - hovedtrekk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erstatter kommunehelseloven og sosialtjenesteloven.
Kommunenes overordnede ”sørge-for-ansvar” tydeliggjøres.
Skillet mellom helse- og omsorgstjenestene oppheves
Felles helse- og omsorgstjenester med felles regelverk og klage- og
tilsynsinstans.
Pasient- og brukerrettigheter samles i pasientrettighetsloven.
Tydeliggjør kommunenes ansvar for folkehelse.
Lovpålagt at helsetjenestene skal legge til rette for samhandling
Lovfestet avtalesystem mellom tjenestenivåene.
Bedre styring av fastlegene kan gjøres via forskrift.
Evt. lovfestet plikt for kommunene til å opprette døgntilbud for observasjon,
undersøkelse og behandling (ber om høringsinnspill).
Meldeordning etter spes.h.tj. Lovens §3-3 endres til et læringssystem og
flyttes fra helsetilsynet til kunnskapssenteret.
Nasjonal helse- og omsorgsplan
temaer i høringen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fremtidens helse- og omsorgstjeneste
Utviklingen
Utfordringer
Gjennomføring av samhandlingsreformen
Temaer
Folkehelse
Nasjonale folkehelsetiltak
Lokalt folkehelsearbeid
Sosial ulikhet og helse
Arbeid og helse
Beredskap og smittevern
Internasjonalt helsesamarbeid
Helhet og sammenheng
Sykehusstruktur
Tilgjengelighet
Akuttmedisin
Desentraliserte spesialisthelsetjenester
Finansiering av helsetjenesten
Psykisk helse og rus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Helsepersonell
Utdanning og rekruttering
Ledelse og arbeidsmiljø i helsetjenesten
Kvalitet og faglighet
Kvalitet og læringskultur
Forskning og innovasjon
Kunnskap i helsetjenesten
Pasientsikkerhet
IKT, e-helse og personvern
Helseregistre og biobanker
Legemidler og legemiddelbruk
Fremtidens kommunehelsetjeneste
Forebyggende helsetjenester
Legetjenester i kommunene
Pleie- og omsorgstjenester
Rehabilitering og habilitering
Tannhelsetjenesten
Ny pasientrolle
Pasientforløp og brukermedvirkning
Frivillig arbeid og ideelle organisasjoner
Hovedtrekk i planen - organisering
Spesialisthelsetjenesten:
- Se tjenesten under ett, inkl. avtalespesialister
- Desentraliserte tilbud til de store sykdomsgruppene
- Videreutvikling i takt med endringene i kommunene
- Ytterligere spesialisering, samtidig utvikling av
desentralisering
- Lovpålagt samhandling (avtaler/fora, lokale
samarbeidsprosjekter, felles planprosesser)
Krav til foretakene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra – hovedarena for de store
sykdomsgruppene
Krav om å inngå i lokale samarbeidsprosjekter der det er kostnadseffektivt
og gir like gode, eller bedre tjenester.
Tjenestene skal understøtte kommunenes nye rolle
Utvikle tjenestetilbud i fellesskap med kommunene
Dagens desentraliserte sykehusstruktur legges til grunn for videre arbeid
Lokalsykehusene skal bestå og videreutvikles sammen med kommunene
Samme kvalitetskrav til store og små sykehus
Ved omstillinger skal brukere, ansatte og kommuner tas med.
Behov for breddekompetanse ved små sykehus skal legges til grunn ved
funksjonsfordeling
Samarbeid om samlokalisering av lokalsykehus og DMS
Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanseutveksling og –
oppbygging i kommunene.
Samhandlings- og koordineringsfunksjonen skal ha en tydelig
ledelsesmessig og organisatorisk forankring
Kommunehelsetjenesten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tydelig overordnet ”Sørge-for-ansvar”
Kommunal oppgave å tilby øyeblikkelighjelp tjenester der det er
hensiktsmessig
Finansieringsansvar for deler av
spes.h.tjenesten, samt utskrivingsklare
Etablering av LMS/DMS
Bedre styring med fastlegene
Krav om elektronisk dokumentasjon
Felles planlegging med spes.h.tjenesten
Lovpålagte avtaler som regulerer
ansvarsfordeling med sykehusene
Krav til planlegging, gjennomføring,
evaluering og korrigering av tjenestene.
Utvikling av kvalitetsindikatorer og
styringsdata
Tilgjengelighet - Mål
•
•
•
•
•
•
•
•
Lik tilgang til likeverdige tjenester
En brukervennlig, tilgjengelig og samarbeidsorientert tjeneste
Tydelig og oversiktelig informasjon til brukerne
Ventetiden i spes.helsetjenesten skal reduseres
Det skal ikke være fristbrudd
God og lik tilgjengelighet i allmenntjenesten
Lik prioriteringspraksis
Tjenestene skal tilpasses brukernes behov, informasjonen forståelig
og tilbudet fysisk tilgjengelig
• Tjenestene skal ta i bruk moderne kommunikasjonsformer
for pasienter og personell
Kompetanse og rekruttering
Avgjørende for å lykkes med reformen
Mål:
- Bedre fordeling av helsepersonell mellom kommuner og sykehus
- Betydelig kompetanseheving i kommunehelsetjenesten
Virkemidler:
-
Utdanne tilstrekkelig personell med riktig kompetanse
Arbeide systematisk med kompetanseheving – spes. I kommunene
Stimulere til systematisk kompetanseoverføring på tvers og mellom nivåene
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt og etablering av
samarbeidsavtaler og –fora er sentralt.
Finansiering
Mål:
-
Økonomiske insentiver skal understøtte koordinering, forebygging og
unødvendig bruk av sykehusinnleggelse
Kommunene skal ta et større ansvar for pasientforløpet for enkelte grupper
Virkemidler:
-
kommunal medfinansiering – 2 modeller mulig (etter alder, diagnoser, samt
finansiering av psykisk helsevern og rusbehandling utredes)
Økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter overføres til kommunene ved
at RHFene får trekk i sine rammer.
Modell med krav om at RHFene sammen med kommunene kartlegger
muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter lokalt som erstatter
dagens behandling i sykehus.
Pasientforløp og brukermedvirkning
Mål: involvering og innflytelse
-
Kvalitetssikrede nett- og telefontjenester
Utvikle LMS – spes. I kommunene
Styrke koordineringsfunksjonen
Utvikle faglige retningslinjer sammen med
brukerne
Bedre brukermedvirkning på systemnivå i
kommunene
Virkemidler:
-
Felles helseportal for helseinformasjon
Tydeliggjøre personlig koordinator
Plikt for personell til å delta i IP
Ansvar for IP i kommunene
Avtaler om samhandling, oppgavefordeling og
helhetlige forløp
Bestemmelser om brukermedvirkning i ny komm.
Lov
Epikrise i hånden ved utreise
Regionale planer for store pasientgrupper
Desentrale spesialisthelsetjenester
– hva er det?
• Desentralisert spesialistpoliklinikk, avtalespesialist eller
ambulante spesialister
• Ambulante team
• Personell fra spes.h.tjenesten veileder personell i
kommunene, ambulant eller via telemedisin
• Tilbud om sykehusbehandling i eget hjem
• Spesialisthelsetjenester ved DPS, DMS eller LMS (her
lokalmedisinske sentra)
IKT – Mål og virkemidler
Mål:
•
•
•
•
•
All skriftlig informasjonsutveksling skal skje elektronisk
Nødvendige pasientopplysninger skal være tilgjengelig v. behov
Kvalitetssikrede og brukervennlige tjenester på nettet
Tilgang til god og oppdatert informasjon til personellet
Ta i bruk ny teknologi for å fremme samarbeid og tilgjengelighet
Virkemidler:
•
•
•
•
•
•
Helsenett
Kjernejournal og nasjonal helseportal
Nye telemedisinske løsninger
Styringsmodell som støtter prioritert og koordinert utvikling
Lov og regelverk – gjenspeile minstekrav
Krav om å bruke standardiserte løsninger
Status i Helse Sør-Øst
Styresak 108/08
•
•
•
•
•
Inndeling i sykehusområder (80% av behandlingen)
Samling av spesialiserte funksjoner og desentralisering av alminnelige
tilbud
Planlegging av tilbud skal skje sammen med kommuner og brukere
Avtaler og fora skal videreutvikles med fordeling av ansvar, gjensidig
kompetanse- og informasjonsutveksling, deltakelse i planprosesser og plikt
til å vurdere konsekvenser for hele behandlingskjeden ved endringer i
tilbudet.
Sykehusområdene skal utvikle lokalbaserte tjenester i samarbeid med
kommunene.
Gjennomføring av samhandlingsreformen
Status hos oss
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omstillingsprogrammet, styresak 108/08
Samarbeidsavtaler og –fora i alle sykehusområder
Regional samarbeidsavtale og kontaktmøte med KS
og Oslo kommune
Midler til samhandlingstiltak over flere år
Helsedialog
Systematisk arbeid med pasientforløp
Prinsipper for brukermedvirkning
Fagråd med deltakelse fra kommuner og brukere
Deltakelse i organisering og planlegging av DMS
Hva gjør vi videre i Helse Sør-Øst
• Mange gode samhandlingstiltak i regionen
• Metodestøtte til samhandlingstiltak eks.
dialogkonferanser
• Systematisering og erfaringsutveksling via
www.helsedialog.no
• Fokusområder for samhandling som sak i kontaktmøtet
med KS
• Prosjektkatalog Oslo
• Arbeidsgruppe for høringen, plan for inkludering av
brukere, tillitsvalgte og helseforetak.
Nasjonal Helse- og omsorgsplan
høring
Høringen skal omfatte:
- Presentasjon av utviklingstrekk og utfordringer
- Gjennomføring av reformen
- Alle temaer presentert på nettsiden
Ny kommunal helse- og omsorgslov, samt
ny lov om folkehelse finnes også på siden.
Si din mening om framtidens helsetjenester
Gjennomføring av samhandlingsreformen
høring innen 18.01.11
• Kommunal helse- og omsorgslov
• Lov om folkehelse
• Nasjonal helse- og omsorgsplan
Det legges opp til en bred høring
Som også inkluderer brukerutvalget

similar documents