Erfaringer fra implementering av evidensbasert familietilbud

Report
Erfaringer fra implementering
av evidensbasert familietilbud
Sykehuset Innlandet
05 des.2013
1
• Implementere = iverksette, realisere, sette
ut i livet, gjennomføre.
05 des.2013
2
Befolkningsgrunnlag i
opptaksområdet er ca.
399.100
OPPLAND: CA.
187.100
HEDEMARK: CA.
192.700
Nes kommune i
AKERSHUS: ca 19.500
Totalt 53.200 km²
(dekker et område
større enn
Danmark)
05 des.2013
3
TIPS
telefon
Avd. for akuttpsykiatri og
psykosebehandling Reinsvoll
Avd. for akuttpsykiatri og
psykosebehandling Sanderud
TIPS Innlandet
TIPS Sanderud
8 døgnplasser / Poliklinikk
DPS Hamar
DPS Kongsvinger
DPS Tynset
BUP Hedmark
BUP Oppland
Sentralsykehus
avdelinger
Hedmark
TIPS Reinsvoll
8 døgnplasser / Poliklinikk
Kommuner
22
DPS Gjøvik
DPS Lillehammer
Sentralsykehus
avdelinger
Oppland
Kommuner
26
TIPS nettverk
05 des.2013
4
Historikk
• Familieskolen vår 2002
• Selge produktet/metoden
• Arbeidsavtaler og kompensasjon.
• Oppstart alliansearbeid høsten 2002
• Oppstart første gruppe januar 2003
05 des.2013
5
Arbeidsavtale for gruppelederne
Modell 1: En gruppeleder for flerfamilie-/pårørende-/psykoterapigruppe får fritak på 20 % av sin
stilling, og skal kunne gjøre alt arbeidet med gruppen i denne tiden. Det utbetales lørdagstillegg ved
seminar på lørdag og kveldstillegg dersom vedkommende jobber dagtid i post og går A-vakt på
gruppekveldene. Det må da tas hensyn til dette på en ev. turnus for gruppelederen og posten mister da
20 % stilling.
Modell 2: En gruppeleder for flerfamilie-/pårørende-/psykoterapigruppe får fri fra ev. dagvakt samme
dag som det skal være gruppesamling på kvelden og får kveldstillegget utbetalt, samt en ukes
avspasering pr. år.
Modell 3: Å være gruppeleder må sees på som en del av jobben.
Forberedelser og etterarbeid skal skje i vanlig arbeidstid. Det skal kunne utbetales overtid, ev. kombinert
overtid/avspasering for gruppesamlingskveldene (ca. 3 timer pr. samling), når det av tjenestemessige
årsaker ikke kan inkorporeres i normal arbeidstid.
Modellen gir rom for fleksibilitet og ”forskjøvet arbeidstid” kan også benyttes der dette passer best for
posten.
Kjøregodtgjørelse
05 des.2013
6
Utfordringer så langt….
• Store og mange prosjekter i sykehuset og i divisjonen
• Gruppelederne jobber 100% i døgnpost.
• Godtgjøring til gruppelederne.
• Geografisk store avstander til gruppedeltakere
• Kjøregodtgjørelse til gruppedeltakerne
05 des.2013
7
Suksessfaktorer
• Kompetanseheving
• Anerkjennelse og støtte av lokal ledelse. Avd. overlege,
psykologfaglig rådgiver
• Engasjement, kontinuitet og fleksibilitet blant gruppelederne
• Nettverksmøter
• Familieskole lokalt
• Veiledning
• Ønsketurnus
• Reiser ut til kommunene og underviser
• Har opparbeidet kompetanse i familiearbeid over tid siden
familiearbeid har vært i fokus i mange år
• Pasientundervisning
05 des.2013
8
Status pr. i dag
• FFGruppe nr. 8 er i gang.
• 2 EFG
• Vår 2012 spørreundersøkelse vedr. familiesamarbeid/ rutiner til
hver enhet i SI (sentralsykehus, DPS, BUP og rus)
05 des.2013
9
Utfordringer
•
•
•
•
Strukturere tilbudet på alle enheter, avdeling, divisjon og
sykehuset.
Hvem skal gjøre hva?
Brosjyrer, henvisninger.
Dokumentasjon. Muntlig og skriftlig informasjon
05 des.2013
10
Familiehuset
- forbeholdt familiearbeid
05 des.2013
11
Kunnskapsbasert flerfamiliearbeid
Kunnskapsbasert flerfamilearbeid ved psykoser i forhold til
pasienter med psykoseproblematikk, organiseres på
Reinsvoll ut fra Avdeling for akuttpsykiatri og
psykosebehandling.
Gruppene kan også være åpne for familier som ikke
primært er tilknyttet aktuell enhet, men som kommer
innenfor målgruppen psykose.

• Målsettingen er at alle pasientene som har
psykoseproblematikk og deres familier/pårørende som
er vurdert å kunne nyttiggjøre seg et slikt tilbud, skal få
anledning til å delta.
• Pasientene kan rekrutteres fra alle enheter.
• Det skal opprettes minst 1 gruppe i året.
• Det er en koordinator på avdelingen
Koordinators rolle
• er å bistå i praktisk og administrativt arbeid
• Ha oversikt over gruppeledere og pasienter som er
aktuelle
Har du spørsmål?
Kontakt koordinator for Kunnskapsbasert flerfamiliearbeid:
Psyk. sykepleier Randi K. Dyste, 3D
Tlf. 61 14 75 24/Mobil:951 60 133
05 des.2013
12

similar documents