Prosjekt for reduksjon av tvangsmidler i psykiatrisk

Report
PROSJEKT FOR REDUKSJON AV
TVANGSMIDLER VED
AKUTTPSYKIATRISK INNTAKSPOST,
LOVISENBERG SYKEHUS
Anders Jacob: Psykolog ved akutteamet LDPS,
fagstilling innen forskning ved akuttpsykiatrisk
inntakspost
Martin Veland: Avdelingsleder ved inntaksposten og
master i psykososialt arbeid
Jorunn Olstad: Sykepleier og gruppeleder ved
inntaksposten
2014©
BAKGRUNN
Etter revisjon av eksisterende prosedyrer, ble det
tydelig at det manglet noe mellom
risikovurdering og håndtering av aggresjon
 Gjør vi noe systematisk for å forebygge aggresjon
før den har funnet sted?
 Utarbeide noe helt nytt, eller sette god
eksisterende praksis i system?

INTENSJON
Reduksjon i bruk av tvangsmidler mot innlagte
pasienter på akuttavdeling
 Redusere frekvens av mekaniske tvangsmidler
 Øke miljøterapeutisk kompetanse
 Benytte kompetansen til å:

Forebygge aggressiv atferd
 Håndtere oppstått aggressiv atferd
 Redusere fremtidig aggressiv atferd


Basere vår intervensjon på forskning, og
erfaring/ utdanning i personalgruppen
LOVEN OM PSYKISK HELSEVERN (1999)
§ 4.8

Skiller mellom fire typer tvangsmidler som kan
anvendes overfor pasienter i behandling for å
forhindre betydelig skade på pasienten selv, på
inventar eller skade mot andre personer:
Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens
bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt
skadeforebyggende spesialklær
 Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten
personale til stede.
 Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i
beroligende eller bedøvende hensikt.
 Kortvarig fastholding (fra 2007)

HVA ER LEMPELIGERE MIDLER?
HVA SIER LITTERATUREN
OM HVA SOM
REDUSERER TVANG I AVDELING?

En usystematisk gjennomgang av relevant
litteratur for prosjektet
Gjennombruddsprosjektet, på oppdrag fra Den
Norske Lægeforening og Statens helsetilsyn (2002).
 Björkdahl, A., Hansebo, G., & Palmstierna, T. (2013).



The influence of staff training on the violence prevention
and management climate in psychiatric inpatient units
 Effektiv holdningsendring på økt fokus rundt hva som
gjør at pasienten handler aggressivt
Kunskapssenteret, på oppdrag fra Norsk
Psykologforening (2012).

Omfattende litteraturgjennomgang: to studier inkludert
 Abderhalden (2008) Sveitsisk studie
 Van de Sande (2011) Nederlandsk studie
HVA SIER LITTERATUREN? (FORTSATT)

Bak, L., Zoffman, V., Sestoft, DM., Almvik, R.,
Brandt-Christensen, M. (2013).

Mechanical Restraints in Psychiatry: Preventive Factors in
Theory and Practice. A Danish-Norwegian Association
Study
 Brukermedvirkning
 Gjennomgang av tvangsepisoder
 God fysisk plass på avdelingen
OPPSUMMERING AV LITTERATUR

Brukermedvirkning?


Gjennomgang av tvangsepisoder?


(Gjennombruddsprosjektet)
Strukturerte skjema?


(Björkdahl et al.)
Tett oppfølging av personalgruppen?


(Bak et al.)
Fokus på hva som utløser aggresjon?


(Bak et al.)
(Abderhalden, Van de Sande)
Generell holdningsendring? Paradigmeskifte?
VIRKNINGSMEKANISMER?
Intervensjon
Ikkeintervensjon
?
Reduksjon av liggetid
Ingen endring
Holdningsendringer?
EKSISTERENDE PROSEDYRER

V-risk og BVC

Pasienter med potensial for utagering skal
rutinemessig skåres på V-risk. Dersom V-risk
indikerer fare, brukes BVC og kontinuerlig
voldsrisikovurdering

Kontinuerlig voldsrisikovurdering
 Dersom V-risk indikerer “moderat” eller “høy”
voldsrisiko, skal kontinuerlig voldsrisikovurdering
gjennomføres.
PROSESS

Vi ønsker å tematisere voldsproblematikk på en
tidlig fase i innleggelsen

Nyutviklet spørreskjema som samtalegenererende
middel

Intervju Om Vold (Av Martin Veland, 2012)
Aggresjonsforebyggende samtale
 Brukermedvirkning


Utvikle prosedyre for gjennomgang av episoder
hvor tvangsmidler er anvendt
Læringsutbytte
 Forbedring av rutiner


Forankring i personal- og ledergruppe
NYE PROSEDYRER
Skriftlig
informasjon om
forestående
samtale
Intervju om vold
Presentere
nærstående
konfliktsituasjoner
og undersøke
hvordan pasienten
tror han vil
reagere
Tematisere
konsekvenser av
reaksjon og knytte
dette til Intervju
om vold
Undersøke om
pasienten er villig
til å tenke
alternativer til
aggressiv atferd,
og hvordan dette
kan samarbeides
om
Tilrettelegge for
samarbeid slik at
pasienten kan
mestre
konfliktsituasjoner
uten aggressiv
atferd
NYE PROSEDYRER (FORTSATT)
AGGRESJONSFOREBYGGENDE SAMTALE
Forebygge eskalerende atferd som kan resultere i et
tvangsvedtak på et tidlig tidspunkt.
 Miljøterapeutisk samtale som aktivt involverer
pasienten.
 Forutse krevende situasjoner som kan oppstå under
innleggelsen
 Ønsker å bidra til at pasienten kan reflektere over
egen atferd og evaluere egne handlingsalternativer.

AGGRESJONSFOREBYGGENDE SAMTALE,
EKSEMPLER (FORTSATT)
Ingen utgang
Tilbakeholding
på tvangsparagraf
• Den vanlige rutinen på sykehuset er at ingen får utgang det første
døgnet etter man ble innlagt. Pasienter får vanligvis mulighet til å
gå ut dagen etter, men dette vurderes ut fra pasientens tilstand.
Utgang kan være en fin måte å avlede konflikter på
• Bruke avdelingens telefon til å ringe belkjente
• Besøk av bekjente på avdelingen
• Aktivisering i avdelingen (tegning, maling, brettspill)
• Utgang på balkong
• Tur i gymsal (etter klarering)
• Utgang med følge (etter klarering)
- Orientering om regelverk og pasientrettigheter, og
eventuelt gi bistand til utfylling av klage til
kontrollkommisjonen dersom pasienten ønsker dette
- Samtaler tematisert rundt årsak til tilbakeholding
(bekymring over helsetilstand, bekymring fra pårørende)
- Ved økende uro, foreta de-eskalerende samtaler
- Minne om at ingen på sykehuset har interesse i å holde
vedkommende på avdelingen lenger enn absolutt nødvendig
NYE PROSEDYRER (FORSTSATT)

Psykoedukasjon

Fokus på å gi pasienten innsikt i egen aktuell
problematikk
Tilstrebe miljøterapeutiske samtaler, og
kun bruke tvangsmidler som siste utvei
 Trening av personalet


Utvidelse av eksisterende samhandlingstrening, til å
omfatte mer fokus på samtaleteknikk rettet mot
krevende pasienter og situasjoner
GJENNOMGANG AV DATA FRA DIPS

Systematisk undersøkelse av tidligere
tvangsvedtak på avdelingen

Generell deskripitiv statistikk

Kjønn, alder, type vedtak, paragraf, tidspunkt, varighet
mm.
Beskrive pasientene som er involverte i
tvangsepisoder
 Identifisering av gjengangere


Undersøke forskjeller før og etter prosjektet er
innført med slutningsstatistikk
UTFALLSMÅL, FØR OG ETTER
IMPLEMENTERING
Antall tvangsvedtak?
 Type tvangsvedtak?
 Antall skademeldinger?
 Type skademeldinger?
 Personalets opplevelse av prosjektet og
holdninger til tvangsbruk


Staff Attitude to Coercion Scale (SACS)
STATUS OG ERFARINGER SÅ LANGT
FLYTDIAGRAM ETTER INNKOMST TIL AVDELINGEN
Innkomst i avdelingen
Klinisk samtale med
spørsmål om vold
(sjekkliste)
V-RISK 10
"Moderat" eller "høy" risiko
Kontinuerlig
voldsrisikovurdering
Informasjon om
forestående legesamtale
BVC
Forebyggende fase
Intervju om vold
Agitert fase
Aggresjonsforebyggende
samtale
Begynnende
Henvise til momenter fra kontrolltap
Alliansebygging
aggresjonsforebyggende
samtale og intervju om
vold
Psykoedukasjon
Ustrukturerte
miljøterapeutiske
samtaler
Trygging
Realitetsorientering
Kortvarig fastholding
Tilbud om medisiner

similar documents