Hele presentasjonen kan leses her

Report
Hvordan lærer bønder i Oppland?
Bjørnar Sæther
Østlandsforskning/Universitetet i Oslo
Landbrukshelg – Øyer 31.januar
Bakgrunn
• Oppland fylkeskommune skal sammen med partnere
gjennomføre RULL 2 med ulike delprosjekt, ett av de er:
– “Hvordan lærer bønder i Oppland” som et forposjekt
• Resultatene skal inngå i en kompetansestrategi for landbruket
i Oppland
Arbeidsoppgaver
• Ønsker å kartlegge hvordan læring og kompetanseheving
foregår i praksis
• Intervjuer hjemme hos omkring 30 bønder
• Tre typer næringer/geografier:
– Melkeprodusenter i Gudbransdalen
– Sau-geit i Valdres
– Planteprodusenter på Toten/Hadeland (intervjuer i februar)
– Vil i dag hovedsakelig snakke med utgangspunkt i intervjuer
med melkeprodusenter.
– Kommer en rapport fra prosjektet i mars
Faglig tilnærming
• Personlige intervjuer med fyldige beskrivelser av
læringspraksiser
• Læring foregår relasjoner med nærtstående, naboer,
rådgivere, kolleger og på andre arenaer
• Praksisnær og sosialt forankret læring i samhandling med
andre
Struktur
• Faglig tilnærming
• Hvordan bønder lærer vil bli drøftet med utgangspunkt i:
– Personlige egenskaper
– Familie og nærstående
– Naboer og betydningen av bygda
– Faglitteratur
– Læring i prosjekt
Personlige egenskaper
• Bondens holdninger, motivasjon, engasjement og kompetanse
er nødvendige betingelser for læring
• Hansen (2013) har tidligere vist at formell kompetanse i form
av utdanning har betydning for lønnsomhet i
melkeproduksjon
Utdanning og lønnsomhet
Type utdanning
Gjennomsnittlig bruttofortjeneste pr. liter melk, 2007
(NOK)
Annen ikke landbruksfaglig utdanning, ikke høgere
utdanning
1,543
Agronomutdanning
2,023
Høgere landbruksutdanning
2,364
N=70.
Kilde: Hansen (2013)
Resultater fra mine intervjuer
Mine intervjuer peker på:
• Noen nyanser basert på mine intervjuer:
– Motivasjon og holdninger er ikke statiske hos den enkelte, de
endrer seg over tid og med livssituasjon
– Yngre bønder med småbarn og utearbeidende partner står i en
krevende tidsklemme – kan gå ut over motivasjon
– Eldre bønders motivasjon kan være avhengig av om egne barn
vil overta driften eller ikke
Kompenserende strategier
• Enkelte melkeprodusenter kan nå gode resultater uten
grunnleggende landbruksutdanning
• De har en annen utdanningsbakgrunn som f.eks tømrer,
ingeniør, høgskolekandidat, rørlegger
• De har kompensert for manglende formell kompetanse
ved å:
– Være meget aktive kursdeltakere i en første fase
– Holde god kontakt med kunnskapsrike naboer
– Bruke rådgivere fra Tine, Nortura, NLR, banker,
regnskapsfirma etc. meget aktivt
Familie og nærtstående
• Emosjonell aksept og praktisk støtte fra partner
er avgjørende for motivasjon
• Må ikke undervurdere betydningen av foreldre
på 70+ som i en rekke tilfelle gjør en stor innsats
• For noen er det de lærte av faren ansett som den
viktigste kilden til kunnskap
Betydningen av bygda
• Mange av intervjuene er gjort i hva som regnes som sterke
melkeproduksjonsbygder
• Det er imidlertid ikke uten videre lett å peke på hva det betyr
å være del av et sterkt miljø
Betydningen av bygda II
• Mange produsenter gir grunnlag for et aktivt produsentlag både
faglig og sosialt (i regi av Tine)
• God tilgang på veterinærer, f.eks 5 stk i Lesja
• Mange dyktige naboer å diskutere fag med
• Uformelle møteplasser – f.eks når en er på Felleskjøpet og handler,
kan gi en verdifull fagprat
Problemer i nærmiljøet
• Det finnes eksempler på at miljøet i bygda ikke tillegges noen,
eller til og med en negativ betydning
• Flere informanter peker på at de jobber i ei samdrift som
fungerer godt, de forholder seg ikke til naboer eller andre
produsenter i bygda utover det.
• I enkelte bygder er det så få melkeprodusenter igjen at en
ikke lenger kan snakke om et miljø
Janteloven
• En informant pekte på at miljøet i bygda for hans del var
negativt.
• Janteloven ble brukt mot ham– bygdefolket mente han var
blitt for stor
• Jeg spurte en stor produsent i en annen bygd om det var
akseptert å være stor i bygda hans?
– Svar: “Ja det er greit å være stor bonde. Folk i bygda veit at en
ikke tjener mye penger på å være stor bonde – så derfor er det
greit.”
Fagblader
• Fagblader er viktig!
• Fagblader leses og studeres, har en betydning for læring fullt
på høyde med andre kilder
• For melkeprodusenter er særlig tidsskriftet Buskap viktig,
dernest Norsk landbruk og Bedre gårdsdrift
• Produsenter forholder seg ulikt til tidsskrifter, noen leser de
fra perm til perm og arkiverer det, andre nøyer seg med å bla
igjennom
Rådgivere
• Tines rådgiverkorps og kvalitetssystemer er av avgjørende
betydning for kompetansenivået hos melkeprodusentene
• NLRs rådgivere er likeledes viktige for grovforproduksjon –
men de tillegges ikke like stor vekt av melkeprodusentene
• Melkeprodusentene har klare oppfatninger av Tine
rådgiverne – mer nøytrale oppfatninger av NLRs rådgivere
Ujamn bruk av rådgivere
• Melkeprodusentene bruker Tines’ rådgivere ulikt:
– Enkelte definerer utviklingsprosjekter og leier inn rådgivere for
å løse problemer - kostnadene til rådgivning sees på som utgifter
til inntekts ervervelse
– Mange har Tines’ rådgivere på besøk en gang i året – kun den
obligatoriske ene gangen i året
– Noen ser på bruken av rådgivere kun som en utgift
Læring i prosjekt
• Prosjektbasert læring er viktig i mange deler av arbeidslivet –
slik er det også for produsenter innen melk og sau
• Prosjektene det vises til her er større ombygginger med
løsdrift og robot
• I planleggingsfasen er det en intens søken etter hvilke
erfaringer som har vært gjort med ulike løsninger og ulike
typer utstyr; studieturer, besøk på messer, bruk av rådgivere,
diskusjon med kollegaer i bygda
Tolkning, spørsmål, tiltak
Betydningen av nettverk (Hansen 2013)
•
Hansen peker på viktigheten av at bønder inngår i nettverk.
•
Melkeprodusenter som diskuterer drifta med minst 10 andre
produsenter har veterinærkostander som er ca. 7 000,- kroner lavere enn
for en gjennomsnittlig besetning.
•
Melkeprodusenter uten agronomutdanning klarer ikke å utnytte
kunnskap de får gjennom nettverk like godt som de som har
agronomutdanning.
•
Dette tyder på at det er en positiv sammenheng mellom human og
sosial kapital. Melkeprodusenter med god utdanning (human kapital)
er bedre i stand til å utnytte det de lærer i sine nettverk (sosial kapital)
direkte i produksjonen.
Svake nettverk?
• Få synes å være aktivt del av nettverk med 10 eller flere
• Hos mine informanter diskuteres drifta typisk med 3-4
andre; partner, en Tine rådgiver nå og da og et par
naboer.
– Dette samsvarer med gjennomsnittet i Hansens (2013) studie
• Unntak finnes, enkelte diskuterer ikke med noen andre,
mens en informant var med i et nasjonalt nettverk
bestående av forskere, veterinærer og svært dyktige
bønder
Bedre kompetansetilbud -hva kan gjøres?
• Er problemet å bedre tilbudet av kompetanse i Oppland –
eller å bruke den kompetansen som allerede finnes bedre?
• Følgende punkter kan diskuteres:
– Underinvestering i rådgivning
– Kurs og kompetansetilbudet
– Styrke nettverk
– Holdninger
Underinvestering i rådgivning
• For mange melkeprodusenter ser rådgivning som en kostnad
i stedet for en mulighet
• Tine mener selv at det økonomiske resultatet innen
melkeproduksjon ville ha vært bedre med mer bruk av
rådgivere
• Hansen (2013) peker på en sammenheng mellom aktiv bruk
av rådgivere og evne til å forebygge problemer hos
melkeprodusenter
• Hansen (2013) peker på at bønder med landbruksutdanning
er flinkere til å bruke rådgivere aktivt
Rådgivning
• Manglende kobling mellom hva bonden forventer og hva
rådgiver kan levere?
• Noen rådgivere får svært godt skussmål – mens andre
kommer dårligere ut
• Kan det være forskjeller i hvor gode rådgivere er til å
kommunisere?
• Forskjellig mottakskapasitet hos bønder avhengig av
utdanning og vilje til å lære
• Timepris hos rådgivere tynger mer for små enn store
produsenter
Tiltak for økt bruk av rådgivere
• I mange næringer er det en underinvestering i innovasjon og
kompetanseoppbygging
• Det lages politikk for å styrke innovasjon gjennom økt bruk av
forskning
• I jordbruket er det støtteordninger for nybygging – men hva
med drift?
• Kan en vurdere incentiv ordninger for bønder som etablerer
utviklingsprosjekter med rådgivere?
Kurs
• Knapt noen av mine informanter savnet kurs, de finner
kompetansetilbudet i Oppland godt
• Etablerte bønder er kresne med hvilke kurs de går på, skyldes
at de har blandede erfaringer med foredragsholdere;
– «Det eneste som var godt med kurset var kaffen»
• Nye bønder har en lavere terskel for å delta på kurs
Nettverk
• Det er godt faglig grunnlag for å si at produsenter som inngår
i sterke nettverk har gode resultater
• Det er dessverre et (ukjent) antall produsenter som ikke deltar
i noen nettverk
• Tiltak for å styrke nettverk og få flere til å ta del i de er derfor
viktig
• Samhospitering hos naboer
• Obligatoriske ordninger tvinger alle med
• Landbrukshelga er et flott tiltak for å styrke nettverk
• Andre tiltak må diskuteres av dere……
• Bruk kvelden og natta (?) til effektiv
nettverksbygging
• Takk for meg!

similar documents