Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna

Report
Optimerade flöden i de akuta
och elektiva
operationsprocesserna
innefattande utnyttjande av
slutenvårdsplatser
Ortoped- och Anestesikliniken
Vrinnevisjukhuset
Bakgrund
• Behovet av akut operationsutrymme ökar.
• Begränsad resurs.
• 20% av akuta operationer opereras ej inom
angiven tidsgräns(prioritet).
• Strykning av elektiva operationer
• Bristande operationsresurs? Utnyttjas
akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?
LEAN?
Antal akuta operationer +operationstimmar
totalt C-op ViN 2007-2011
8000
7000
6000
5000
Antal akuta op
totalt Optimmar
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Antal salar/vecka för akuta operationer c-op
ViN
10
8
6
Antal salar/vecka
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bakgrund
• Behovet av akut operationsutrymme ökar.
• Begränsad resurs.
• 20% av akuta operationer opereras ej inom
angiven tidsgräns(prioritet).
• Strykning av elektiva operationer
• Bristande operationsresurs? Utnyttjas
akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?
Akuta operationer C-op ViN 2011
Fördelning per klinik
60
50
40
% av antal akuta
30
% av akuta op-tim.
20
10
0
Gyn
Kir
Ort
Övrigt
Bakgrund
• Behovet av akut operationsutrymme ökar.
• Begränsad resurs.
• 20% av akuta operationer opereras ej inom
angiven tidsgräns(prioritet).
• Strykning av elektiva operationer
• Bristande operationsresurs? Utnyttjas
akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?
Kända problemställningar
•
•
•
•
•
•
Utnyttjandegrad på akut op-sal låg
Brister i följsamhet till rutiner
Dåligt ifyllda/otydliga operationsanmälningar
Årstidsvariation
Överbeläggningar på vårdavdelningen
Kommunens omvårdnadsresurs
Övergripande mål
• Förbättra utnyttjandet av akutsalsresurs.
• Förbättra tillgängligheten för såväl akut som
elektiv ortopedisk kirurgi
• Utjämna flöden (LEAN!)
• Uppnå jämnare beläggningsgrad på vårdavd.
• Behålla kvalitet/patientsäkerhet
Vad vill vi uppnå?
•
•
•
•
90% av patienterna ska opereras inom utsatt tidsgräns
30% ökning av knivtid på akutsal måndag-fredag
Genomsnittlig beläggningsgrad på vårdavd <90%
Minskad mortalitet för höftfraktur inom 30 dagar för
patient >80 år < 8%
• Tid ankomst sjukhus till operation < 20 timmar för
höftfrakturer.
• Minskad komplikationsfrekvens, VRI
Vad har vi gjort
• Efter att uppdraget formulerats, utsågs en
tvärprofessionell grupp från respektive kliniker.
• Vid första mötet förstod vi att vi måste arbeta
inom befintliga ramar eftersom inga pengar
finns att tillföra. Alltså: Vad kan vi göra med det
vi har?
• Arbetet har skett genom medföljning/
observation av varandras arbetsuppgifter,
tidsstudier och kartläggning av läget.
• Återkopplats på möten i gruppen
Vad har vi gjort
• Anpassa det elektiva slutenvårdsflödet efter det
akuta – Förbättrar vårdplatssituationen
Optimmar per månad akut/planerat 2009-2011
250,00
200,00
150,00
Akut
Akut
Akut
100,00
50,00
0,00
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
90%
Vad har vi gjort ?
• Avdelningspersonal ringer direkt till ortopedjour
när en höftprocess anländer. Det ger jouren
tid/möjlighet att planera, se bilder, aktivera
läkemedelslistor samt gå till avdelning och träffa
patienten. Tid till opanmälan och därmed op
snabbas upp, kvalitet förbättras.
Vad har vi gjort?
• Förbättrat flöde:
• 2 akutsalar, 2 dagar/v med start 07.30 samt
08.30. Detta är en ökning av salsresurs
• De enkla ingreppen utgörs av sk P4 patienter.
De får tid direkt och slipper fasta för att sedan
strykas om hög belastning. Samtidigt kan nästa
större ingrepp förberedas och man tappar ingen
tid på morgonen och kommer bort från sista
minuten ändringar av metod, operabilitet osv.
Vad har vi gjort
• Tidsstudie av akutsal under en vecka
• Reviderat metoder för akutoperationer
• Tydliggjort riktlinjer för prioritering av akuta
operationer inför nästa dag
• Förbättrat rutiner kring operationsanmälningar
Vad mäter vi?
• Genomsnittliga väntetider för P2A-B samt P3
• Andel inom prioriteringsgrupperna som opereras
inom avsedd tid månadsvis
• Andel akuta ortopedpatienter som opereras under
planerad operationsdag. Tider för höftfrakturer
ankomst på sjukhus till operation. Andel som
opereras inom 24 timmar.
• Andel P4 vars operationsdatum flyttas
• Salsresurs avsedd för akuta operationer
• Beläggningsgrad vårdavd månadsvis
• Överlevnad 3 mån för höftfrakturpatienter.
När mäter vi?
Januari-mars,
Oktober-december årligen
Utgångsvärden 2011
Måluppföljning2012-2013 pågår
Medelväntetid till operation 2011
P2A: Inom 2 timmar
20
P2B: Inom 6 timmar
Timmar
15
P3: Inom 24 timmar
jan-mars
10
okt-dec
5
0
P2A
P2B
P3
%
Andel Opererade höftfrakturer < 24
timmar
70
60
50
40
30
20
10
0
2011
Kvartal
1
Kvartal 2012
4
Kvartal
1
Kvartal 2013
4
Kvartal
1
Kvartal
4
Mortalitet höftfraktur inom 30 dagar på
patient > 80 år 2011.
Arbete som pågår
• Två akutsalar/dag, inkl. heldag fredag
• 07.30 salen börjar alltid med ett kort ( 30 min
knivtid) standardiserat ingrepp som kräver få
instrument.
• Införa nytt program för att kunna mäta hur
många patienter som flyttas
Sammanfattning
LITE BÄTTRE HELA TIDEN

similar documents