presentasjon av veien mot ISO 9001

Report
NORPROFF
Quality Management
SAMARBEIDSPARTNER
FOR
VEIEN FREM MOT
ISO SERTIFISERING
IHT. 9001 STANDARDEN
1
Våre sertifiseringer
Akkrediterte sertifikater innen:
•Internasjonalt Risk Manager Sertifikat
•Internasjonalt Quality Manager Sertifikat
•Internasjonalt Kvalitetsrevisor Sertifikat
•EOQ Risk Manager Certificate
•EOQ Quality Manager Certificate
•EOQ Quality Auditor Certificate
2
ISO - 9001
•Innføring av et system for kvalitetsstyring iht. ISO 9001 bør
være en av organisasjonens strategiske beslutninger.
•Utformingen og iverksettelsen av en organisasjons system for
kvalitetsstyring påvirkes av:
•Organisasjonens miljø, endringer i dette miljøet og risiko forbundet med
miljøet
•Organisasjonens varierende behov
•Organisasjonens spesielle hensikter
•Produktene organisasjonen fremskaffer
•Prosessene organisasjonen anvender
•Organisasjonens størrelse og struktur
3
Prinsipper kvalitetsstyring
ISO 9001
•Kundefokus (kundens krav og behov skal tilfredsstilles)
•Lederskap (skape felles idegrunnlag, moral og kvalitetspolitikk)
•Medarbeidernes engasjement (involvere alle)
•Prosesstankegang (ISO 9001 er prosessorientert)
•Systemorientert styring (styring av alle prosessene)
•Kontinuerlig forbedring (utvikling av kvalitetssystemet)
•Faktabaserte beslutninger
•Samarbeid med leverandørene
4
Fordeler med ISO 9001 sertifisering
•Gir økt fokus mot kundenes krav og forventninger
•Gir økt fokus på ledelsens forpliktelser
•Gir bedre styring og kontroll med interne prosesser
•Gir bedre intern kommunikasjon
•Fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for
medarbeiderne
•Effektivisering og kvalitetsforbedring
•System for å vurdere forbedringer
5
Krav til et styringssystem
•Organisasjonen skal
•Planlegge et styringssystem
•Dokumentere
•Iverksette
•Holde ved like
•Skal være et system for kvalitetsstyring og kontinuerlig
forbedre dets virkning i forhold til kravene i ISO9001
standarden.
6
Løpende kvalitetsforbedring
Øverste ledelse
Fokus på kvalitet
Kundefokus
Medvikning
Forbedringer
Korrigere
Dynamisk
Kontrollere Kvalitetsstyrings Planlegge
system
Utføre
7
Organisasjonen skal iht ISO9001
•Bestemme nødvendige prosesser i kvalitetsstyringen
•Bestemme rekkefølge og hvordan prosessene påvirker hverandre
•Bestemme kriterier og metoder for å sørge for at prosessene
fungerer bra
•Sørge for at nødvendige ressurser og informasjon er tilgjengelig
for å understøtte drift og overvåking av prosessene
•Overvåke, måle og analysere prosessene
•Iverksette nødvendige tiltak for å oppnå planlagte resultater og
kontinuerlig forbedring av disse prosessene
8
Krav til dokumentasjon iht ISO9001
•Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål
•En kvalitetshåndbok
•Dokumentere prosedyrer og registreringer som kreves i ISO9001
standarden
•Dokumenter og registreringer som organisasjonen har bestemt er
nødvendige for å sørge for effektiv planlegging, drift og kontroll
med alle sine prosesser.
•Ledelsens gjennomgåelse
9
Ikke krav til Risikostyring i ISO9001
•Internkontrollforskriften sier at man skal kartlegge farer og
problemer og vurdere risiko, samt utarbeider planer for tiltak
•En Risk Management prosess kan deles inn i 7 faser:
•Kommuniser og konsulter
•Etablere sammenhenger
•Identifisere risiko
•Analysere risiko
•Evaluere risiko
•Gjennomføring av tiltak
•Overvåking og gjennomgåelse
•Skal risikostyring omfattes?
10
Kvalitetssystemet består av
•Prosedyrer
•Avviksbehandling
•Korrigerende og forebyggende tiltak
•Intern revisjon av styringssystemet
•Ledelsens gjennomgåelse
•Dokumentstyring
11
Veien mot ISO sertifisering
•Oppstartsprosessen, nøkkelpersoner, tidsramme
•Definere styringssystemets struktur/valg av software
•Etablering av kvalitetshåndbok
•Utarbeidelse av styringsprosedyrer
•Etablering av avviksstruktur
•Kartlegge og dokumentere kjerneprosesser
•Systematisering av støttedokumenter
•Dokumentasjon av roller, ansvar og myndighet
12
Veien mot ISO sertifisering
•Utarbeide og dokumentere målstyring
•Opplæring av organisasjonen
•Innføring av systemet i organisasjonen
•Intern revisjon
•Ledelsens gjennomgang
•Revisjon
•ISO 9001 Sertifisering
13
Valg av software løsninger
•Organisasjonen må ta stilling til om man skal benytte seg av:
•Eksisterende systemer for kvalitetsstyring
•Implementere nytt system for kvalitetsstyring
•Det er flere nasjonale og internasjonale software leverandører
mht. systemer for kvalitetsstyring.
•Systemer koster fra kr. fra 50 000,- til kr. 500 000
•Vi kan gi anbefaling til løsning ut i fra behov/kostnander.
14
Til slutt
Målet vårt er å bidra til å utarbeide et kvalitetsstyringssystem som
bidrar til økt verdiskaping og tilrettelegger for videre organisk
vekst og kvalitetsstyring, samtidig som kostnader holdes nede.
Rask organisk vekst er en risiko!
Mye av dokumentasjonsarbeidet utføres lokalt sammen med dere.
•Etablering av et kvalitetsstyringssystem tar fra 3-8 måneder.
•Veritas, Teknologisk Institutt eller Norsk Sertifisering AS må
godkjenne sertifiseringen.
•Vi håper å bli valgt som innleid kvalitetsleder med ansvar for
oppbygging av deres nye kvalitetsstyringssystem!
15
Takk for oppmerksomheten
16

similar documents