Landsbygdsprogram 2014-2020, diapaket 2/3

Report
Programmet för
utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2014-2020
Utvecklare och företagare på landsbygden
Diapaket 2/3
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regional och lokal utveckling
Förnyelser
Utbildning och informationsförmedling
Tjänster och utveckling av byar
Avtal om miljöersättning
Icke-produktiva investeringar
Leader
Företagsstöd för landsbygden
Samarbete och innovationspartnerskap
Regionala strategier och planer för
utveckling av landsbygden
• NTM-centralerna ansvarar för
beredningen
• Omfattande regional beredning 2012
och 2013
• Landsbygdens potential och starka sidor betonas,
men även utvecklingsmetoder söks.
• Samarbete som utvecklas
• Centrala samarbetsområden:
- Smart specialisering på området, kunskap
- Utveckling av bioekonomin över
sektorgränserna
- Företagsutveckling och företagsmiljö
- Tillgänglighet, tjänster, delaktighet och
välfärd
Sida 3
Laga inte det som inte är trasigt!
Programmet genomförs med kunden i fokus − alla NTM-centraler har
kundservice
• Under perioden har NTM-centralerna sammanlagt c. 600 miljoner euro
offentlig (EU + staten) finansiering för genomförande av det regionala
programmet till sitt förfogande.
• Ramen är endast riktgivande när det gäller åtgärderna eller
stödformerna.
• Under perioden fördelas medlen till NTM-centralerna årligen enligt
budgeten och genomförandet av programmet granskas två gånger under
programperioden.
• Lokala, regionala, mellanregionala och internationella projekt.
• En del av hanteringen av åtgärderna lär koncentreras till en NTMcentral. (Riksomfattande och speciella miljöprojekt)
• Den tekniska supporten fortsätter på den reella nivå som den var under
perioden 2007–2013.
• Under perioden har Leader-grupperna 300 miljoner euro offentlig (EU +
Förnyelser
Elektronisk ärendehantering och uppföljning av ansökningsprocessen möjlig
Förenklade kostnadsförfaranden möjliga
•Engångsersättningen för projekt är högst 100 000 euro och de allmänna kostnaderna ersätts på
procentbasis. (stödet för grundande av företag som beror på prövning högst 35 000 euro som
engångsersättning.)
Åtgärderna omfattar större helheter och är flexibla
Periodiserat beslutsfattande vid alla åtgärder
•Dock inte i Leader-grupperna
Användning av valkriterier för att säkerställa ett öppet och jämlikt
beslutsfattande. De bästa projekten ska lyftas fram!
•Regionala och lokala tyngdpunkter
•Leader-grupperna har sina egna valkriterier
Innovationsprojekt, internationella projekt och övriga samarbetsprojekt
samt forskningssamarbete som en mer intensiv och omfattande del av
programmet
Komplettering med övriga fonder på områdena och på riksnivå för
utveckling av landsbygden är tillåtet och önskvärt.
En enhet som betjänar landsbygdsnätverket som en del av
Landsbygdsverket
Regionala utvecklingsåtgärder
Utbildning och
informationsförmedling
•Bekant åtgärd, men mer begränsad än tidigare under perioden
2014−2020
• Yrkesutbildning, jord- och skogsbruksbranschen samt små och
mellanstora företag som målgrupp. Av utbildaren förutsätts stark expertis.
• Kan innehålla skräddarsydda delar begränsade till företag, gårds- och
företagsbesök
• Flerformsutbildning
• I informationsförmedlingsprojekten är demonstrationer möjliga,
s.k. demonstrationsprojekt kan också innehålla investeringar
• En Leader-åtgärd kan innebära ett mer omfattande innehåll, bl.a.
utbildningar och informationsförmedlingsåtgärder för invånare i
landsbygden
Utveckling av tjänster och byar
• En omfattande åtgärd som innehåller bekanta element
• Utveckling och förnyelse av tjänstemodeller för landsbygden,
försök
• Projekt för utveckling av byar, mångsidiga möjligheter
• Småskalig infrastruktur – småskaliga investeringar bl.a.
för att förbättra dataförbindelserna, men inte längre stamnäten
för bredband
• Planering, genomförande, investeringar
• Maximinivån för offentligt stöd 90/100 procent, för
investeringar 75 procent.
• Ramen är 80 miljoner euro under perioden + Leaderfinansiering
Miljöavtal som en del av
miljöersättningarna
Skötsel av våtmarker, skötsel av jordbruksnaturens mångfald och
landskapet
Mål
• Förbättra vattendragens tillstånd genom att vårda våtmarkerna
• Upprätthålla och främja attraktiviteten och landskapet i jordbruksmiljön
Målgrupp
• Våtmarksavtal: registrerad förening eller dikningssammanslutning eller
jordbrukare
• Mångfaldsavtal: registrerad förening eller jordbrukare
Ändringar under programperioden 2014–2020
• Ingen koppling till Leader-arbetet, stödmottagargruppen har utvidgats
Sida 9
Icke-produktiva investeringar
Mål
• Förbättra vattendragens tillstånd genom att vårda våtmarkerna
• Mer livsrum för minskande arter genom att iståndsätta vårdbiotoper och
naturbeten
Målgrupp
• Jordbrukare, registrerade föreningar, dikningssammanslutningar
Ändringar under programperioden 2014–2020
• Målgruppen och gruppen lämpliga objekt har utvidgats, avsikten är att
ta i bruk förenklade kostnadsförfaranden
• I åtgärden ”Investeringar i fysiska tillgångar” har lagts till en
underåtgärd 4.4.
Sida 10
Programmet för utveckling av
landsbygden
Leaders möjligheter
Leader
Mål
• stärka och utveckla lokala samfund, företag och områdets
livskraft
 förbättra livskvaliteten
 skapa nya arbetstillfällen och företag
 göra näringsverksamheten mångsidigare
 särskilt organisera tjänster
• Aktivt skapa nätverk och påverka i dessa
• Utveckla utifrån lokala behov på ett nytt sätt
- Delta och lära sig!
- Fästa särskild uppmärksamhet på ungdomarna!
Leader
Underåtgärder
• Stödåtgärder som genomför den lokala utvecklingsstrategin
• Beredning av samarbetsprojekt
• Samarbetsprojekt mellan områden
• Internationella samarbetsprojekt
• Verksamhets- och aktiveringskostnader för den lokala
utvecklingsstrategin
• Offentlig finansiering 300 miljoner euro (EU, staten,
kommunerna)
• Kommunerna deltar mycket aktivt
Leader
• Maximibeloppet för offentligt stöd 180 000 euro (exkl.
verksamhetspenning)
• Nytt: förenklade kostnadsförfaranden
• Nytt: indelning av verksamhetspenning i
verksamhetskostnader och aktiveringskostnader
• Nytt: temaprojekt endast för Leader-grupperna
- Leader-gruppen samlar ihop små åtgärder till ett projekt
- Underlättar små aktörer
- Ökar det strategiska tänkandet
- Minskar antalet beslut i gruppen och vid NTM-centralen
- I ett temaprojekt kan ingå en koordineringsdel
Programmet för utveckling av
landsbygden
Samarbete och innovationspartnerskap
Samarbete och innovationspartnerskap
• Ny åtgärd, men genomför en bekant verksamhetsmodell
- näringsinriktat utvecklingsprojekt Företagsinriktningen
påverkar stödnivåerna
• Ger nya verktyg för nya projekt:
- Samarbete inom kedjan eller samarbete mellan företagarna
utan storleksbegränsningar
- bygga nya kluster (t.ex. bioekonomi)
- bygga regionala varumärken och främja efterfrågan
- kan bygga upp samarbetet mellan företagare, kvaliteten,
kedjor för närproducerad mat
- kan genomföra pilotprojekt och demonstrera nya innovationer
- kan utveckla internationellt samarbete på EU-området
- Horisont 2020-forskningsprojekten är möjliga partner
- Bilda stora helheter (t.ex. bioekonomi) tillsammans med andra
åtgärder och fondernas projekt
Innovationspartnerskap och samarbete
• Klart näringsinriktat utvecklingsprojekt
• Ingen planering av planering! Behovsorientering! Tillämpning av
undersökningsresultat!
PRIMÄRMELLAN- STORT
MIKRO
SMÅ
PRODUKTION
STORT
Nya kluster och nätverk för främjande av t.ex. bioekonomin
Pilotprojekt för nya produkter, metoder och tekniker
Utveckling av processer, produkter, metoder och tekniker inom bioekonomi
Mi
Korta leveranskedjor, kvalitetskedjor, närproducerade produkter, kedjans
Mi
samarbete
Innovativa miljöprojekt och förnybar energi
Landsbygdens välfärdstjänster i anknytning till jordbruket
Gemensamma arbetsprocesser, resurser och marknadsföring av turism
Bildande av producentgrupper per produktionsbransch
Stadsstödsreglerna enligt F&U&I-riktlinjerna.
Internationellt samarbete
• Det är möjligt att inkludera internationellt samarbete i projektet
• När det är väsentligt med tanke på genomförandet av målen för projektet
• Målinriktad, konkret verksamhet
• T.ex. företag, utveckling av näringar, miljöprojekt inom jordbruk,
återvinning av näringsämnen (t.ex. Östersjön)
• Minst två aktörer från EU-länderna (inkl. Finland)
• Finansieringen sammanjämkas med olika program och finansieringskällor
Leader
• Samarbete i EU-länderna mellanLeader-grupperna och de instanser som
genomför projekt och får finansiering av Leader-grupperna
• Ett samfund av typ Leader som partner utanför EU
• Samarbete med Leader-grupperna i städer
Förklaring av begrepp
”En ny framgångsrik idé som införts i praktiken”
eller ”En reproducerad, ny eller väsentligt förbättrad,
ekonomiskt nyttig produkt, process, tjänst eller upptäckt”.
• KLUSTER En grupp av oberoende företag av olika storlekar och
t.ex. forskningsorganisationer. Målet är att stödja ekonomisk
eller innovativ verksamhet. Förmedla information.
• PILOT Testar produktens eller metodens potential att ha
framgång även i full skala. Säkerställer användbarheten t.ex.
före den egentliga produktionen.
• DEMONSTRATION Ett presentationsprojekt med vilket en ny
metod, teknik eller modell presenteras för eventuella
användare.
KORT
LEVERANSKEDJA Mellan producenten och konsumenten
finns endast en annan aktör.
• NÄRMARKNAD Finland: landskap eller ett mindre område.
INNOVATION
Programmet för utveckling av
landsbygden 2014-2020
Företagsstöd
Allmänt om företagsstödet för
landsbygden 1/2
• Grundar sig på Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 om landsbygdsutveckling och den nationella lagen om
stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), som trädde i
kraft 1.9.2014 = lagen om utvecklingsstöd.
• Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden som
utfärdas med stöd av lagen (28/2014) har varit ute på remiss.
Dessutom har man förberett valkriterier för företagsstöd för
landsbygden som har behandlats i en informell
uppföljningskommitté 3.10.2014.
• De nya statsstödsreglerna har trätt i kraft från och med 1.7.2014.
Allmänt om företagsstödet för
landsbygden 2/2
• Företagsstöd för landsbygden söks hos NTM-centralerna och
via Leader-grupperna med beaktande av arbetsfördelningen
gällande finansieringsuppgifterna mellan NTM-centralerna och
Leader-grupperna.
• Ansökan ifylls i regel i det elektroniska datasystemet Hyrrä.
• Det offentliga stödet för utveckling av företagsverksamhet på
landsbygden som ansöks via Leader-grupperna kompletterar
stödet som beviljas av NTM-centralerna.
• Stödet är i form av understöd, beroende på prövning, som
riktas enligt målen för landsbygdsprogrammet, på grund av
valet. Målet är att förbättra stödets effektivitet.
Förädling av lantbruksprodukter,
handel och utveckling (investeringar)
För vem?
• Stöd kan sökas av mikroföretag, små företag och mellanstora företag
på landsbygdsområden och i städer när slutprodukten för den
verksamhet som stöds är en jordbruksprodukt.
 Stöd kan också beviljas jordbruksföretag.
• När slutprodukten för den verksamhet som stöds är ett livsmedel som
förädlats från en jordbruksprodukt, kan stöd endast sökas av
mikroföretag och småföretag som verkar på landsbygdsområden.
 Dessutom kan stöd sökas av jordbruksföretag som verkar på
landsbygdsområden och i städer.
Vad
• Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna
kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat
företag.
• Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets
grundläggande affärsverksamhet.
• Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för
mikroföretag och små företag 20–35 % och för medelstora företag 10–25
%. Vid investeringar som genomförs i samarbete är stödnivån högre
(mikroföretag).
• För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 40 % (jordbruksprodukter)
och 50 % (livsmedel) stöd.
• På investeringsstöd tillämpas statsstödsregler när slutprodukten är
någon annan än en jordbruksprodukt.
• Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen
för investeringar inom livsmedelsbranschen till 44 miljoner euro.
Utveckling av företag inom andra
branscher än jordbruks- och
livsmedelsbranschen (investeringar)
För vem?
• Stöd kan sökas av mikroföretag och småföretag som verkar på
landsbygdsområden.Dessutom kan stöd sökas av
jordbruksföretag som verkar på landsbygdsområden och i städer
för att göra deras verksamhet mångsidigare.
Vad
• Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna
kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat
företag.
• Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets
grundläggande affärsverksamhet.
• Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för
mikroföretag och små företag är 20–35 %. Stödet för investeringar i
förnybar energi är 20-30 %.
• För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 50 % stöd.
• På investeringsstödet tillämpas statsstödsregler.
• För att fastställa företagets storleksklass tillämpas kommissionens
rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag
• Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen
Stöd för grundande av företag för annan
än jordbruksverksamhet på
landsbygdsområden
För vem?
• Stöd kan sökas av grundare av ett nytt företag på landsbygdsområden
och verksamma mikroföretag, små företag och jordbruksföretag när den
verksamhet som stöds är ny för dem.
Vad
• Stöd beviljas i form av understöd (inte på basis av stödprocenten) i minst två
rater på basis av hur de mål som fastställts i stödbeslutet har uppfyllts.
• Som stöd kan beviljas högst 35 000 euro. Maximibeloppet för stöd som
beviljas för försök är 10 000 euro. Stödbeloppet som beviljas för ett företag
kan vara högst 70 000 euro.
• Under programperioden 2014–2020 uppgår den offentliga finansieringen för
stöd för grundande av företag till 42 miljoner euro.
• Stöd för grundande av företag kan i regel beviljas för grundande
av en ny företagares första nya företag.
- Lokal serviceaffärsverksamhet stöds begränsat.
• När det gäller ett verksamt företag är förutsättningen för
beviljande av stöd, att den verksamhet som stöds är ny för
företaget.
- Investeringsstöd kan riktas till expansion och utveckling av ett
etablerat företags verksamhet.
• Dessutom kan stöd beviljas för genomförande av försök som
stödjer etableringen av affärsverksamhet till både nya och
verksamma företag (ny verksamhet).
• Beviljande, uppföljning, utbetalning och övervakning av stöd
grundar sig på affärsplanen och det ska fästas särskild
uppmärksamhet på att faserna och målen i planen genomförs.

similar documents