METABOLISM - Log in to PING PONG

Report
KOLHYDRATER (GLUKOS)
Inledning
Kolhydrater är en väldigt viktig substans för allt
levande på denna jord. Vi människor är beroende av
kontinuerlig tillförsel av kolhydrater, glykos, eftersom
det är den enda energikällan för hjärnan och
rödablodkroppar, kolhydrater kan inte helt bytas ut mot
proteiner och fetter.
Glykos lagas i levern
Hjärnan är beroende av ett kontinuerligt flöde utav
kolhydrater, när flödet avtar använder hjärnan leverns
glykoslager.
uppbyggnad
 Kolhydrater=sockerarter
 Kolhydrater=kol+vatten
 Gemensam summaformel: (CH2O)n
 Kolhydrater är aldehyder eller ketoner med många
OH-grupper
 Kolhydrater består utav olika slags sockerarter som t ex
glukos, dextros och sackaros
 Det finns 3 oliks sorter, monosackarider, disackarider
och polysackarider
 De viktigaste monosackariderna i vår näring är
fruktos, glukos och galaktos
Fotosyntesen
 Kolhydrater bildas i växter och är primära produkten
av fotosyntesen
Olika funktioner
 Ger oss energi tex fruktos
 Fungerar som byggstenar i växtceller, cellulosa
Översikt:nedbrytning
 1. Spjälkas i munnen mha enzymer(amylas)
 2. Magsaft och enzymer bryter ned till di och tri-
sackarider i magsäcken.
 3. Resterande kolhydrater bryts ned i tunntarmen.
 4.Genom diffusion förs monosackariderna till
blodomloppet.
 5.Cellerna förses med glukos och där utvinns energin.
VAD ÄR DEXTROS?
 Monosackarid (C₆H₇O(OH)₅)
 Även kallad för Glukos (inom medicin), Druvsocker
(allmänt).
 Behöver inget matsmältningsarbete!
 Kan jämföras med kroppens eget ”blodsocker”
Maltodextrin
 Polysackarid
 Används som livsmedeltillsats
 Tillverkas av stärkelser
 Är ett samlingsnamn
Hur fruktos metaboliseras
 Metaboliseras i levern
 Specifikt enzym
 http://www.nordisknutrition.se/artiklar/408/NN4_s36_fet_fruktos.pdf
GLYKOGEN
 Polysackarid
 Finns i musklerna och i levern
 Det som inte förbrukas lagras i levern
 Viktigt med kolhydrater om man tränar
Nedbrytningen
av glykogen
kallas
glykogenolys.
Glykogen
syntesiseras från
glukos-6-fosfat
BILDNING AV GLYKOGEN
•


GLUKOS-6-FOSFAT ISOMERISERAS TILL
GLUKOS-1-FOSFAT
GLUKOS-1-FOSFAT AKTIVERAS AV UTP
GLUKOS-1-FOSFAT + UTP + H₂O —>
UDP-GLUKOS + 2 Pi
x UDP – GLUKOS —> GLYKOGENx + x UDP
ENZYM: GLYKOGENSYNTAS
NEDBRYTNING AV GLYKOGEN
 GLUKOSENHETERNA I GLYKOGEN FOSFORYLERAS
OCH SPJÄLKAS DÄREFTER AV SOM
GLUKOS-1-FOSFAT
GLYKOGENx + Pi —> GLUKOS-1-FOSFAT +
GLYKOGENx-1
ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS
 GLUKOS -1-FOSFAT ISOMERISERAS TILL
GLUKOS-6-FOSFAT.
GLYKOGENSYNTES/-NEDBRYTNING
GYLKOGENSYNTES
ENZYM: GLYKOGENSYNTAS
GLYKOGENNEDBRYTNING
ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS
 Enzymet inhiberas av:
 Enzymet inhiberas av :
AMP(låg energi nivå)
 Enzymet aktiveras av:
ATP(hög energi nivå)
Glukos-6-fosfat (mycket
utgångs material)
ATP( hög energi nivå)
Glukos -6-fosfat (mycket
produkt finns redan)
 Enzymet aktiveras av :
AMP(låg energi nivå)
GLYKOLYS
http://www.ne.se/lang/glykolys#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=183521||facebox
Glykolys
 Sker i cellernas cytoplasma
 Innebär att en glukosmolekyl bryts ner till 2 molekyler
pyruvat och att kemisk energi frigörs i form av ATP och
NADH.
Skillnaden mellan glykolys och
glukoneogenes :
 Glukos till Glukos 6-fosfat
Enzym: Hexokinas
 Fruktos 6-fosfat till Fruktos
1,6-bisfosfat
Enzym: Fosfofruktokinas
 Fosfoenolpyruvat till Pyruvat
Enzym: Pyruvatkinas
Glukoneogenes:
 Glukos 6-fosfat + H2O ----> glukos + Pi (katalyseras av enzymet
glukos 6-fosfatas)
 Fruktos 1,6-bisfosfat + H2O ----> fruktos 6-fosfat + Pi
(katalyserad av enzymet fruktos 1,6-bisfosfatas)
 Pyruvat + CO2 + ATP + H2O ----> oxaloacetat + ADP + Pi + 2H+
(katalyseras av enzymet pyruvatkarboxylas)
 Oxaloacetat + GTP <==> fosfoenolpyruvat + GDP + CO2
(katalyseras av enzymet fosfoenolpyruvatkarboxykinas).
Coricykeln
 Laktat från blodet som
bildats från anaerob
cellandning i musklerna
omvandlas i lever till glukos
via glukoneogenesen. Därpå
transporteras det nybildade
glukoset tillbaka till
musklerna
HORMONER (INSULIN, GLUKAGON)
HYPERGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR
HÖG
HYPOGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR
LÅG
BLODSOCKER = KONCENTRATIONEN AV GLUKOS I
BLODET
 KROPPEN MÅSTE HA EN JÄMN BLODSOCKER
NIVÅ
 INSULIN OCH GLUKAGON KONTROLLERAR
BLODSOCKRET
 α- CELLER OCH β – CELLER
INSULIN
 PROTEIN SOM INNHEHÅLLER 51 AMINOSYROR
 FRIGÖRS NÄR VI ÄTER
 INSULINETS UPPGIFT ÄR ATT MINSKA
BLODSOCKERNIVÅN
GLUKAGON
 UTSÖNDRAS MELLAN MÅLTIDERNA
 NÄR KROPPEN BEHÖVER ENERGI
 GLUKAGONETS UPPGIFT ÄR ATT SE TILL ATT
BLODSOCKERNIVÅN HÖJS.
PYRUVAT
 GE ENERGI TILL ORGANISMER
 1 GLUKOS BRYTS NER TILL 2PYRUVAT
 SLUTPRODUKT AV GLYKOLYSEN
 AEROB
- Pyruvat omvandlas till Acetyl CoA
 ANAEROB
- Pyruvat omvandlas till laktat
LAKTAT
 PYRUVATJONER + NADH  LAKTATJONER + NAD+
 PYRUVAT
ANAEROB
 LAKTAT
AEROB
LATAT
PYRUVATE
PowerPoint skapat av:
 Karolina Kristo
 Frida Holmquist
 Amina Qasim
 Johanna Öqvist
 Angela Gomez

similar documents