Karaktärisering av gruvavfall Vägledning och

Report
Ingar Walder
Kjeøy Research & Education Center
geoforskning.no seminar, 25 april
Kjeøy Research & Education Center
 Research (600 m2 Research Lab)
 Mining Environmental Issues
 Mineral Processing
 Education
 Workshops / Conferences
 Short Courses (for the industry and Master-PhD students)
 In-House training
 Consulting services (Norge, Sverige, Bolivia, USA, Ecuador, EU,
Greenland, Germany)
 Expert reviews (Titania, LKAB, EU-CEN)
 Waste material characterization – Kinetic testing, mineralogy etc
 Regulatory framework/Guideline development
 Students Support
 Current: 1 Master (Sulitjelma-Røros), 1 PhD (Bolivia-Hungary)
 New: 2 PhD (San Cristobal Mine, Bolivia; Råna Nickel-Olivine)
Aznacollar,
Spain, 1998
Innledning
Baia Mare,
Romania, 2000
Kjeøy Research & Education Center
Innledning
Gruveavfalls
direktivet
Kommisjonsbeslutninger (3)
Veiledninger og EUStandarder (5)
Kjeøy Research & Education Center
Gruveavfallsdirektivet
 Utvikle standarder for syre-base analyser (ABA)
 Utvikle standarder for kinetiske tester
 Hovedkrav om avfallskarakterisering
 To type fasiliteter (anleggninger)
 Kun avfall (gråberg, [sand-]avgang, ikke mineralisert
overdekke) ikke avrenning fra gruver
 Avfall fra metallgruver, sand og grus,
industrimineraler, kull, on-shore olje-gass, kalksten
etc)
Kjeøy Research & Education Center
Kommisjonsbeslutninger
Avfallsfasilitet
Karakterisering
Inert avfall
Kjeøy Research & Education Center
Utvikling av
Veiledere og EU-standarder
 CEN TC292 / WG 8 Vurderer hva som er nødvendig av
standarder og veiledere for avfall fra mineralindustrien
 Utarbeider forslag til standarder og veiledere på
oppdrag for EU-kommisjonen
 WG 8 arbeider med
 En standard (EN 15875, godkjent, publisert)
 En veileder (teknisk spesifikasjon, godkjent under publ.)
 Tre veiledere (tekniske rapporter, under godkjenning)
Kjeøy Research & Education Center
ABA standard - EN 15875
 Videreutvikling av modifisert Sobek (Lawrence and
Wang, 1997)
 Syredannende potensialet og syrenøytraliserende
potensialet
 Kan bruke total svovel eller svovel spesifisering
 Resultatet brukes bl.a. til
 Vurdering av Inert avfall
 Generall karakterisering
 Vurdering for behov for kinetiske tester
Kjeøy Research & Education Center
Generell veiledning for karakterisering
av Mineralavfall
 Hensikten er å gi veiledning og anbefalinger i bruk av
metoder for karakterisering av mineralavfall
 Både geotekniske og geokjemiske metoder
 Spesifisering av EU-kommisjonsbesluting om
mineralavfallskarakterisering
 Lete,- produksjons, og -avsluttingsfasen (inkl stengte
gruver)
 Utvikle avfallshåndteringsplan
PROBLEMSTILLING RUNDT FJORDDEPONERING
ER IKKE BEHANDLET SPESIFIKT
Kjeøy Research & Education Center
Prosessen
3. Prinsipper og prosesser
4. Avfalllskategorier og potensiell
miljøpåvirkning
5. Bakgrunnsinformasjon
6. Karakteriseringsredskap
7. Evaluering og tolkning
8. Dokumentering og rapportering
Prosessen
Veileder for Prøvetagningsplan
 Veileder for å lage en prøvetagningsplan
 Bygger på EN14899, avfallskarakterisering
 Store forskjeller mellom mineralavfall og annet avfall
 ”Basic, verification, compliance” karakterisering
Veileder for Prøvetagningsplan
• Hensikt (med prøvetagningen)
• Beskriver elementene i en Prøvetagningsplan
• Hvordan håndtering av prøver i felt
• Dokumentasjon
 Annexer
• Eksempler på prøvetagningsplaner
•
Letefasen (kalksten og dagbrudd kobber malm)
• Produksjonsfasen (aktiv gråberg sandmagasin anlegning)
Kjeøy Research & Education Center
Veileder Kinetisk Testing
 Hensikt – beskrive hvordan kinetiske tester kan settes
opp, problemstillinger – gi fleksibilitet
 Langtidstesting av sulfidoksidering og- nøytraliseringsreaksjoner dvs mineralreaksjonshastigheter og kan
brukes ved mulig saltvannsdeponering
 For avfall hvor ABA test gir usikkert resultat om avfallet vil
gå surt eller ikke (NP:AP<3)
NP
Kjeøy Research & Education Center
Kinetisk test - problemstillinger
 Partikkelstørrelse
 Oksygentilgjengelighet (hvis oksiderende mineraler)
 Temperatur
 Salinitet (Norsk Veileder)
 Sekundær mineralfelling/utlaking
 Luftgjennomstrømning (ikke relevant ved SSTD)
 Vannstrøm/vanngjennomstrøm. (Norsk Veileder)
 Reaksjons- og utlakningshastigheter
 Kjemikalier (Norsk Veileder)
Kjeøy Research & Education Center
Veileder Kinetisk Testing
Kjeøy Research & Education Center
Veileder Kinetisk Testing
 Humidity cell
 Kolonner
 Feltskala
 Fullskala
Gråberg/sandmagasin/deponerin
g
Felt skala?
Veileder for vurdering av
saltvannsdeponering
 Hensikten er å beskrive metoder for karakterisering av
mineralavfall og forholdene hvor avfallet potensielt skal
deponeres i saltvann
 Geokjemisk og geoteknisk karakterisering av avgang
(inkludert utlekkingspotensialet og kjemikalier)
 Karakterisering av strømningsforhold,vannkvalitet etc.
 Karakterisering av marine organismer og bunnforhold
 Tolkninger (m. modellering) av data
(deponeringssystem, langtidsvirkning etc.)
Kjeøy Research & Education Center
Konklusjon
 Ny ABA test (EN15875) (EN)
 Generell Veileder for karakterisering (TR)
 Veileder for prøvetagningsplan (TR)
 Veileder for kinetiske tester (TR)
 Norsk Veileder for karakterisering ved potensiell
saltvannsdeponering (TR?)
Kurs og Workshop høsten 2012 se www.krec.no
1. Bruk av veiledere 2. Karakterisering (med PADRE)
3. Geokjemisk prospektering
Takk for oppmerksomheten
[email protected]
VELKOMMEN TIL
KJEØY RESEARCH & EDUCATION CENTER
www.krec.no

similar documents