Affärsutvecklingscheckar För utveckling av varor och tjänster

Report
Affärsutvecklingscheckar
för utveckling av
varor och tjänster samt
internationalisering
2014 - 2015
Programmet för Affärsutvecklingscheckar

Tillväxtverket i samarbete med regionala partnerskap

Bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt

Affärsutveckling i etablerade små och medelstora företag med en
stabil tillväxt och vilja att växa

Utveckla produkter eller tjänster/internationalisering för att nå nya
målgrupper och marknader

Budget för hela programmet ca 80 milj.

Budget för Stockholms län och Gotland 19,5 milj.
Det regionala partnerskapet för Stockholm och Gotland
Länsstyrelsen Stockholm
Annika Hols
Anders Nordborg
Micaela Tonndorf
Almi Företagspartner Gotland
Ellinor Dahl
Tillväxtverket
Sandra Linde
Stefan Nordin
Almi Företagspartner
Stockholm/Sörmland
Per-Arne Norbäck
Thomas Orrung
1. Internationalisering

Stärka ert företags konkurrenskraft genom att närma er en
internationell marknad

Verkar ni redan internationellt men vill bredda marknaden
ytterligare?

50 000 – 250 000 kr

Medfinansiering 50%

Budget ca 7,5 miljoner
Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget!
Vem kan söka
Små företag
oberoende
av bransch
Minst
1 miljon
kronor i
omsättning
1 års
”karantän”
Nivåhöjande
utvecklingsinsats
2 – 49
anställda
Ekonomi i
balans
Internationaliseringsstrategi
VAD kan stödet användas till

Externa tjänster

Resekostnader (max 20%)

Projektanställningar
Exempel
Kan användas för:
•
Internationaliseringsstrategi
•
Marknadsundersökningar
•
Hitta nya marknadskanaler
•
Sökning efter nya leverantörer av insatsvaror,
produkter och tjänster i utlandet.
•
Utbildningsinsatser - direkt kopplade till
internationalisering.
•
Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och
avtalsfrågor.
•
Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar.
•
Utredning av krav/behov vad gäller produktions- och
marknadsanpassning
Kan ej användas för :
•
Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda
personal
•
Offentligt subventionerade konsulttjänster
•
Projektanställningar som inte direkt kan relateras till
projektets olika aktiviteter.
•
Investeringar /materialinköp som har bestående värde
•
Marknadsföring, säljaktiviteter eller likn.
•
Traktamenten, måltider och bilersättningar (till
•
Patentansökningar och patent.
•
Generell affärsutveckling
•
Resor för företagets tillsvidareanställda personal.
Utveckling av varor och tjänster

Utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst som kan bidra till
en nivåhöjning i ert företaget?
 50 000 – 500 000 kr
 Medfinansiering 50%
 Budget ca 11,5 miljoner
Vem kan söka
Små företag
oberoende
av bransch
Minst
1 miljon
kronor i
omsättning
Nivåhöjande
utvecklingsinsats
2 – 49
anställda
Ekonomi i
balans
1 års
”karantän”
VAD kan stödet användas till

Externa tjänster

Material och utrustning (max 25%)

Resekostnader (max 20%)

Projektanställningar
Exempel
Kan användas för:
Kan ej användas för :
• Kravställning
•
Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda
personal
•
Offentligt subventionerade konsulttjänster
•
Projektanställningar –ej relaterade till projektet
•
Investeringar /materialinköp som har bestående
värde
• Tester och verifieringar
•
Marknadsföring, säljaktiviteter eller liknande
• Provmätningar
•
Patentansökningar eller patent
• Anpassningar i produktionsprocessen
•
Resor för företagets tillsvidareanställda personal.
• Kvalitetsutveckling
•
Nollserier
•
Inköp av programvaror och användarlicenser.
• Formgivning och design
• Konstruktion
• Tjänsteutformning
• Prototyp
Senaste ansökningsdag 2 maj 2014
Mer information:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/auc2014

similar documents