Sammensatte tekster og reklame

Report
NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no)
Fritt tilgjengelige digitale læringsressurser på både bokmål og
nynorsk
I denne PowerPoint-presentasjonen finner du lysbilder, lenker til
NDLA-ressurser og forslag til arbeidsopplegg omkring temaene
sammensatte tekster og retorikk. Ta det du har bruk for!
Hvor blir det av de sammensatte tekstene i den nye
læreplanen?
Utkast til ny læreplan, Vg1 og Vg2 SF/Vg1 og Vg2 YF
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
(Muntlig kommunikasjon, Vg1)
• kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke
ulike digitale verktøy i presentasjoner
(Skriftlig kommunikasjon, Vg1)
• bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
(Språk, kultur og litteratur, Vg1)
• beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte
tekster og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
(Språk, kultur og litteratur, Vg2)
• analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er
hentet fra ulike digitale medier
Sammensatte tekster
(multimodale tekster)
Tekst
 Fra latin textum, ”sammenvevd”
Ordet brukes tradisjonelt om skriftlige og muntlige tekster
 Hvordan henger en skriftlig tekst sammen?
Emne, formål, sjanger; innledning, hoveddel, avslutning;
tekstbinding i avsnitt og setninger
 Sammensatt (multimodal) tekst
Skrift, tale, bilde, video, animasjon, musikk, lenker,
symboler og andre grafiske elementer satt sammen til en helhet
Eksempler på sammensatte tekster
 Avisreportasje
 Plakat
 Brosjyre
 Film
 Musikkvideo
 Poplåt
 PowerPoint-presentasjon
 Blogg
 Hørespill
 Revynummer
Hva er disse tekstene satt sammen av?
Hvorfor er tekster sammensatte?
Sammensatte tekster - introduksjon (NDLA)
 Bilder, tekst, lyd osv. gir oss forskjellig slags
informasjon.
 En tekst blir lettere tilgjengelig når vi kan ta i bruk
flere sanser for å forstå innholdet.
 Noen typer ”språk” appellerer mer direkte til hjertet
enn andre.
Bilder, tekst osv. utfyller hverandre
Ulike typer ”språk” har ulike fortrinn,
ulike funksjoner. De skal utfylle
hverandre. Ord kan noe bilder ikke kan,
og omvendt.
På denne magasinforsiden får du
informasjon om skuespilleren Jon
Øigarden.
• Hvilken informasjon hjelper deg best
å gjenkjenne mannen i andre
sammenhenger?
• Hva gir mest presis informasjon om
alderen hans, bildet eller den
skriftlige teksten?
Disse to bildene viser strengt
tatt det samme, men de har ulik
funksjon.
Hva forteller bildene?
Hva hjelper de oss med?
Bilde som viser Universitetet i Agder
Informasjon gjennom flere
kanaler
Multimodale (sammensatte)
tekster kan appellere
til flere sanser (hørsel, syn).
Interaktivitet
Multimodale tekster på nett
aktiviserer leseren (vi kan
kanskje klikke på lenker, se
videoklipp, gi ”tommelen opp”,
kommentere.
Hva slags interaktiviteter finner
du i oppgaven til venstre?
Hvilke sanser appellerer de til?
Kilde:
Filmoppgaver NDLA
Ulike typer appell
Noen typer ”språk” appellerer mer til hodet, andre mer til hjertet.
Begge deler er viktig for å få leseren engasjert!
Hva er det bildet i denne annonsen appellerer til? Hvilken funksjon
(oppgave) har teksten?
Hvordan skaper vi sammenheng i
sammensatte tekster?
 Plassering
 Faste elementer som gjentas
 Innholdsmessig sammenheng
Plassering
Når vi plasserer to elementer nær
hverandre på en side, signaliserer vi
at det er en sammenheng mellom
de to..
Hvilke overskrifter hører sammen
med hvilke bilder på denne VGforsiden ?
Faste elementer Venstremenyer, tekstbokser, oppsummeringsspørsmål,
lik startside for hvert kapittel, gjennomført fargebruk, ikoner osv. – alt som blir gjentatt
på en nettside eller i en bok, skaper gjenkjennelse og sammenheng. Dette kalles også
for rytmen i boka.
Velg en lærebok og presenter den: Hvilke faste elementer har den? Hvordan er de
utformet?
Innholdsmessig
sammenheng
mellom skriftlig tekst, bilder og
andre elementer
Et element kan
utdype innholdet i et annet
element (presisere, konkretisere)
eller
utvide tekstens totale innhold
(gi ny informasjon)
Hvilken del av av den skriftlige
teksten utdyper det bildet viser?
Hvilken del av den skriftlige
teksten gir helt ny informasjon?
Formen er en del av budskapet
Grafisk design (NDLA)
Denne delen av lysbildeserien handler om grafiske virkemidler. Elevene
skal ”selv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte
tekster” (Vg1 norsk). Da er det viktig at de lærer noen grunnprinsipper for grafisk design.
NDLA har et kapittel om grafisk
design som er skrevet av Øyvind Høie, grafiker og
lærer i mediefag ved Vennesla videregående skole.
Formen er en del av budskapet
Grafisk design (NDLA)
Formen skaper forventninger
Hvordan understreker form og farger ”imagen” til den typen utested som
dette skiltet er laget for?
Kontrast mellom
form og innhold
Hvilke elementer er på kollisjonskurs
med hverandre her?
Hvilken virkning har denne ”mismatchen”?
God layout (form)
a) oversiktlighet (nytteverdi)
b) tiltalende utseende (estetisk verdi)
Estetikk: læren om det vakre,
om det som sansene våre opplever
som vakkert og harmonisk
Vurder oversiktlighet og utseende. Er det lett å finne fram på sida?
Passer farger og form til avsender og budskap? Er det behagelig å se på
denne sida?
Statens vegvesen
Komposisjonsprinsipper grafisk design
 Symmetrisk balanse
 Asymmetrisk balanse
 Det gylne snitt
Balanse
Et viktig begrep når vi
snakker om form og
sidedesign
Balanse = likevekt
Vi skaper balanse i en
plakat, på en nettside
osv. dersom vi fordeler
de ulike elementene
(overskrifter, tekst, bilder
osv. ) slik at betrakteren
får en opplevelse av
likevekt.
 Estetikk!
Symmetrisk balanse
skaper et rolig grunninntrykk
Hva mener vi med symmetri?
Beskriv elementene i denne plakaten.
Hvordan er de fordelt?
Symmetrisk balanse
kan også gi et opphøyd, tidløst og/eller stillestående inntrykk
Leonardo da Vinci (1452-1519): Nattverden (1495-1498)
Symmetrisk balanse er ofte brukt i religiøse bilder.
Kan du tenke deg hvorfor?
Asymmetrisk
balanse
skaper et grunninntrykk av
liv og bevegelse
Hvordan er kraftige og dusere/svakere farger fordelt på plakaten?
Hvor er flest elementer (mennesker, gjenstander) plassert, hvor er det få eller ingen?
Hvordan balanserer fargebruk og plassering av mennesker og gjenstander hverandre?
Det gylne snitt
Et gammelt og velkjent
komposisjonsprinsipp
(her i en noe forenklet
oppskrift)
En hjelp til å finne gode
fokuspunkter i et bilde –
punkter der det er lurt å
plassere viktige gjenstander
og detaljer.
Hvordan har bildeflaten blitt delt opp?
Fokus
God layout/design skal framheve det som er viktigst.
Vi kan framheve elementer gjennom
 plassering
 bruk av ”luft” (tomme flater)
 bruk av kontraster
Plassering
Vi er i utgangspunktet ”venstrevridde” når vi leser tekster der
skrift spiller en viktig rolle.
(Men det fins virkemidler som kan få leseren til å flytte blikket
dit vi vil!)
Eye-tracking: Undersøkelse der forsøkspersoner bruker
briller som registrerer hvor vi flytter blikket.
Plassering
Hvor er det viktigste elementet i teksten plassert? Hvorfor oppfatter vi dette elementet som spesielt viktig?
Plassering
Hvilket element
i dette bildet framstår
som særlig viktig?
Hva har fotografen gjort
for å få oss til å fokusere
på dette elementet?
”Luft”
Tomme flater skaper
et ryddig inntrykk og
lar de forskjellige
elementene komme
fram tydeligere.
Kontraster
Fargekontraster
sterk-svak, lys-mørk osv.
Størrelseskontraster
stor–liten, forstørra–forminska,
forgrunn–bakgrunn osv.
Formkontraster
kantete–rund, oval,
regelmessig–uregelmessig osv.
Hvilke kontraster finner du på denne Kavli-nettsida?
Hvilken virkning (funksjon) har de?
Kontraster
1
2
En viktig størrelseskontrast
i en tekst:
Størrelsen på titlene
(overskriftene) i forhold til
størrelsen på mengdetekst.
Hva signaliserer de ulike
størrelsene på overskriftene?
3
Hvordan er ”luft” og kontraster brukt i dette elevarbeidet?
Stoppunkter (blikkfang)
God design skal gjøre leseren
nysgjerrig.
To viktige typer blikkfang:
1. (Glade) mennesker
2. ”Stoppord” (signalord)
Skrifttype – et viktig virkemiddel
1. Antikva-skrifter
3. Fantasi-skrifter
2. Grotesk-skrifter
To viktige hensyn
•
•
Gjør skriften det lett å lese innholdet?
Skaper den et uttrykk som passer til budskap
og målgruppe?
NØKTERNE ANSLAG FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET FORTELLER AT DET I DAG ER
MINIMUM 90.000 NORSKE BARN SOM LEVER MED MINST ÉN FORELDER SOM
MISBRUKER ALKOHOL. DETTE ER MANGE SKJEBNER, OG TALLET ER ANTAGELIG
STØRRE. NÅR SYKEHUSENE I SEPTEMBER MELDER OM 45 PROSENT ØKNING I
INNLEGGELSER SOM FØLGE AV ALKOHOLRELATERTE SKADER, KAN VI ANTA AT DET
PARALLELT ER EN ØKNING I ANTALL BARN SOM HAR UTRYGGE OPPVEKSTVILKÅR.
BÅDE INTERNASJONALE OG NORSKE UNDERSØKELSER VISER AT BARN SOM VOKSER
OPP MED FORELDRE SOM HAR ALKOHOLPROBLEMER HAR DOBBELT SÅ STOR RISIKO
FOR UTVIKLING AV EGNE PROBLEM. TYPISKE KONSEKVENSER ER ØKT RISIKO FOR
PSYKISKE LIDELSER, FYSISKE PLAGER OG EGNE RUSPROBLEMER.
Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum 90.000
norske barn som lever med minst én forelder som misbruker alkohol. Dette er mange
skjebner, og tallet er antagelig større. Når sykehusene i september melder om 45
prosent økning i innleggelser som følge av alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det
parallelt er en økning i antall barn som har utrygge oppvekstvilkår. Både
internasjonale og norske undersøkelser viser at barn som vokser opp med foreldre
som har alkoholproblemer har dobbelt så stor risiko for utvikling av egne problem.
Typiske konsekvenser er økt risiko for psykiske lidelser, fysiske plager og egne
rusproblemer.
Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum
90.000 norske barn som lever med minst én forelder som misbruker alkohol.
Dette er mange skjebner, og tallet er antagelig større. Når sykehusene i
september melder om 45 prosent økning i innleggelser som følge av
alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det parallelt er en økning i antall barn som
har utrygge oppvekstvilkår. Både internasjonale og norske undersøkelser viser at
barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer har dobbelt så
stor risiko for utvikling av egne problem. Typiske konsekvenser er økt risiko for
psykiske lidelser, fysiske plager og egne rusproblemer.
Lettlest eller ikke? Hvilke typer bokstaver bør vi unngå i mengdetekst?
Forslag til (enkle) oppgaver
Oppgave
Også etiketter og produktbeskrivelser
er sammensatte tekster! Sammenlikn de to
produktene til høyre (du kan klikke deg inn på
bildene og forstørre dem for å se detaljene).
• Finn eksempler på størrelseskontrast,
fargekontrast og formkontrast i de to
produktene.
• Hvordan påvirker fargebruken ditt inntrykk
av produktene?
• Kommenter bruken av bilder og tegninger.
Hva viser de? Virker de tiltalende, gir de lyst
til å kjøpe produktet? Hvorfor (ikke)?
• I hvilket produkt er de ulike typer kontraster
best utnyttet?
1
2
Oppgave
Filmplakater som sammensatte tekster
(Spørsmål til plakatene på neste lysbilde)
http://ndla.no/nb/oppgave/8020?fag=27
Kort om innholdet i filmene: Himmelen over Berlin og City of Angels (Wikipedia)
http://ndla.no/nb/oppgave/8020
Én filmhistorie – tre filmplakater med forskjellig fokus
Bildene
•
•
•
•
•
Beskriv (hoved)bildene på de tre plakatene. Hva viser de?
Hvilke filmkarakterer konsentrerer de ulike plakatene seg om?
Hvilket punkt på plakaten styres blikket vårt mot?
Hvilke(n) plakat(er) framhever kjærlighet og begjær sterkest?
Hvilken plakat skiller seg ut med et annet fokus enn de to
andre?
Fargebruk
•
•
•
Beskriv fargebruken i de ulike plakatene. Hvilke farger
dominerer? Er det varme eller kalde farger?
Styres blikket vårt mot de lyse eller de mørke fargene?
Hvordan passer fargevalget til valg av bildemotiv?
Skrifttyper
•
•
Beskriv skrifttypene som er brukt i de ulike filmtitlene.
Hvordan passer de til den stemningen som bildet formidler?
Oppgave
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Hva er budskapet i denne plakaten?
Hvem er sender?
Hva er målgruppa?
Plakaten er satt sammen av tekst og bilde. Hvor
stor plass tar bildet i forhold til teksten?
Beskriv bildet. Hva er motivet?
Hva slags farger og fargekontrast er brukt?
Hva er stoppunktet (blikkfanget) i denne plakaten?
Hvilke følelser og hva slags stemning formidler bildet?
Kan du oppdage noe i bildet som kan tolkes symbolsk? Forklar!
Hva slags stemning skaper tittelen og skrifttypen som er brukt?
Hvilken del av plakaten appellerer til følelsene,
og hvilken del appellerer til fornuften?
Hva er det annonsen lover oss?
(Dersom du bruker bilbelte, så …?)
Hvordan passer valg av farge, bilde, skrifttype og tekst
til budskapet som skal formidles?
•
Hvilken fargekontrast og
hvilken størrelseskontrast er utnyttet i
omtalen av vårens mote
for herrer?
•
”En sterk og maskulin
duft” kalles Escada
Sunset Heat for Men i
produktomtalen til høyre.
Hvordan passer
emballasjen og flasken til
denne omtalen?
•
Se på skrifttypene som er
valgt i overskrift-ene.
Passer de til produktene
som er omtalt?
•
Hvem tror du er
målgruppa for denne
siden? Kvinner eller
menn?
Retorikk
Vg1 (muntlig kommunikasjon)
bruke kunnskap om retoriske appellformer i
presentasjoner
Vg2 (muntlig kommunikasjon)
bruke kunnskap om retoriske appellformer i
diskusjoner og presentasjoner
Vg3 (Skriftlig kommunikasjon)
skrive essay og retoriske analyser på
hovedmålet
Vg3 (Språk, kultur og litteratur)
bruke begrepsapparat fra retorikken for å
analysere og vurdere tekster i ulike
sakprosasjangere
Ny introduksjonsvideo om retorikk
Grundig presentasjon av de tre appellformene (etos, logos og patos).
Sammensatt tekst
&
retorikk
Oppgave på ndla.no:
Retorisk blikk på reklameannonse
Sammensatt tekst
&
retorikk
Oppgave på ndla.no:
Retorisk blikk på reklamefilm
Litt moro til slutt …
… og noen gode argumenter når du skal
overbevise elevene dine om at det er viktig
å lære seg noe så kjedelig som rettskrivning.
Eller å si én ting om gangen!
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
Kilde: Guttorm Hveem
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
http://www.korrekturavdelingen.no/
K4Skammekroken.htm
Denne lysbildeserien er laget av
Marion Federl, fagredaktør norsk, NDLA.
Kilder
Anne Løvland: Sammensatte tekster (http://ndla.no/nb/node/24477)
Løvland er førsteamanuensis ved Univ. i Agder
Øyvind Høie: Grafisk design, (http://ndla.no/nb/node/16324)
Høie er grafisk designer og underviser på Vennesla vg. skole.
Rune Wikstøl: Hvordan leser vi på nett? (Foredrag)
Wikstøl er språk- og kompetansemedarbeider i NTB.
Bildene og illustrasjonene er for det meste hentet fra ndla.no. Noen få bilder er egne
fotografier, og der andre kilder er brukt, er (forhåpentligvis) nettadresse/kilde oppgitt.
Kopinor om kopieringsregler.

similar documents