Samarbeid om idrettsarrangementer

Report
Samarbeid om idrettsarrangementer
v/advokat Tomas Kristensen
Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen
Idrettsarrangementer - samarbeidskonstellasjoner
- Samarbeid mellom organisasjonsledd
- Samarbeid mellom organisasjonsledd og offentlige
myndigheter
- Samarbeid mellom organisasjonsledd og kommersielle
aktører
Idrettens utfordringer
- Kommersielle aktører som profiterer på idrettens
«goodwill» og kompetanse
- Etablering av kommersielle idrettsarrangementer i
konflikt/konkurranse med idrettens egne arrangementer
- Idretten er avhengig av kommersielle aktører og private
initiativ
- Utfordrer idrettens frie stilling
Idrettens regelverk
NIFs lov § 14-2 (4) – vedtatt på Idrettstinget i 2011
”(4) Organisasjonsledd som samarbeider med annet
rettssubjekt om et idrettsarrangement skal besørge at
arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til
idrettens regelverk. Organisasjonsleddet skal besørge at
det får en rimelig andel av de inntekter arrangementet
genererer. Samarbeidet skal reguleres skriftlig og
overordnet organisasjonsledd har rett til innsyn i alle avtaler
og dokumenter knyttet til arrangementet og samarbeidet.”
Idrettens regelverk (forts)
- Hva er et idrettsarrangement?
”Et arrangement eller konkurranse innen idrett hvor
enkeltutøvere, lag eller dyr deltar, og som er regulert av
den/de aktuelle idrettens/idrettenes nasjonale og
internasjonale organisasjonsledds regelverk og
gjeldende kamp- og konkurransereglement.”
- Særlige kjennetegn
Idrettens regelverk (forts)
Nærmere om § 14-2 (4):
- Krav til skriftlighet
- Må underlegges/gjennomføres iht idrettens regelverk
- En rimelig andel av inntektene skal tilfalle idretten
- Innsynsrett
Ulike samarbeidsformer
- Samarbeidsavtale
- Etablering av arrangørselskap
• Heleid av ett (evt flere) organisasjonsledd
• Heleid av kommersiell aktør
• Eiet av organisasjonsledd og kommersiell aktør i fellesskap
Konsekvenser av ulike innretningsmåter
- Risikoplassering
- Skattemessige forhold
- Merverdiavgiftskompensasjon
- Spillemidler
- Ulike regelverk kommer til anvendelse
Andre forhold
- Praktisk håndtering og sanksjonsmuligheter
• NIFs lov §§ 11-1/11-4 og § 14-6
- Idrettens eierskap til idrettsarrangementer
• Idrettspolitisk dokument (2011-2015):
Norsk idrett skal sørge for å ha kontroll med alle idrettsarrangement og rammene for fremtidig
idrettsutøvelse ved at,
-
NIF sikrer lovgrunnlaget for fremtidig eierskap til idrettsarrangement
Alle arrangører er forpliktet på fair play og idrettens verdigrunnlag
En rimelig andel av inntekten går tilbake til idretten

similar documents