MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet

Report
MAS og oppfølging av det
pedagogiske arbeidet i
klasserommet
….dere er
gode på
utviklingsarbeid….
….men hva
skjer i
klasserommet
…
Hvorfor tre medarbeidersamtaler
i året og observasjon
• Utfordret fra vgo om å komme tettere på det som skjer
i klasserommet.
MÅL: komme tettere på i arbeidssituasjonen til våre
medarbeidere, gjennom blant annet samtale, samarbeid
og observasjon. Skal være nyttig for både medarbeider og
leder – fokus på å se muligheter. Fokus på personlig
kompetanse: se den enkeltes utviklingsmuligheter læring og veiledning
•
•
•
•
•
•
Skolens verdier (respekt – raushet og lojalitet)
Mål i utviklingsplan
Roller og arbeidsoppgaver - IAP
HMS
Arbeidsmål
Utviklingsmål med bakgrunn i personlig
utviklingsplan
• Avtaler tidspunkt for observasjon og hva som skal
observeres
ut i fra mål i utviklingsplanen: økt gjennomføring, inkludering og mestring inneværende år med ekstra fokus på motivasjon og tilrettelegging
•
Motivere elev til å fullføre arbeidsoppgaver. Jobbe med rutiner for å unngå uro
•
Trygge elevene – at det er bra nok det de gjør. Når de er trygge kan du etterhvert
justere målene slik at alle får noe å strekke seg etter.
•
Motivere elev til å ta vg1 over ett år. Følge opp med beskjeder til hjemmet der det
er nødvendig. Skape trygghet og mestringsfølelse for elever.
•
Tilpasse etter elevenes interesser og nivå. Tenke arbeidsmetoder og variasjon.
Umiddelbare tilbakemeldinger er motiverende for de fleste. Klare
vurderingskriterier. Gi mer positiv tilbakemeldinger til den enkelte.
•
Jobbe med å bygge bedre relasjoner i en klasse og motivere for gjennomføring i
faget.
•
Bedre på planer og struktur for mer forutsigbarhet for elevene og motivasjon for
arbeidsoppgavene som skal gjøres
• Håndtering av elever med atferdsvansker – ønsker
veiledning fra habiliteringstjenesten
• Kurs på tilpasset opplæring i matte – opplæring på
dyskalkuli
• Sette meg bedre inn i rutiner i fjøs, tettere samarbeid med
andre - bli tryggere selv og øke motivasjonen hos elevene
• Mer opplæring på tilrettelegging i matte - hjelpe elevene
på en bedre måte, bruke ulike metoder for å motivere
elevene
• Jobbe mer det det en vet skal til for at undervisningen skal
bli enda bedre. Være godt forberedt til hver time, holde
frister.
• oppsummering av mål og observasjoner blir
lagt fram på avd. møte – erfaringsdeling tørre
å være åpne for egne utfordringer i
klasserommet
• avdelingsmøter, resultatmøter, klassemøter
• refleksjon fra kontaktlærer/klasselærerråd om
årsak til fravær i klassen og forslag til tiltak
• Raskere inn med tiltak – vi som ledere vet mer
hva som skjer og hvorfor
kort samtale i etterkant + skriftlig tilbakemelding og fremover melding
oppfølgingssamtale hvis behov
Eks:
Arbeidsmål: Jobbe med å bygge bedre relasjoner i en klasse og motivere for
gjennomføring i faget.
Lærer har klassen to timer i uka og synes han ikke får til den gode relasjonen som han
har med andre grupper der han har flere timer.
Observasjon: Hvordan jobber denne læreren med å bygge relasjoner og øke
motivasjonen for gjennomføring i faget?
Arbeidsmål: Motivere elev til å ta vg1 over ett år. Følge opp med beskjeder til
hjemmet. Skape trygghet og mestringsfølelse for elev.
Assistent er med eleven/klassen hele uka. Følger opp tett. Det er planlagt med vg1
over to år, men assistent ser at eleven kan klare dette på ett år med god støtte og
veiledning + samarbeid med hjemmet, det er viktig for eleven og følge klassa videre –
det sosiale er på plass på en helt annen måte enn tidligere
•
•
Tilpasse etter elevenes interesser og nivå. Tenke arbeidsmetoder, variasjon. Konkurranse motiverende for
noen. Umiddelbare tilbakemeldinger er motiverende for de fleste. Klare vurderingskriterier. Gi mer positiv
tilbakemeldinger til den enkelte.
Observere på om mål og vurderingskriterier er på plass når økta begynner, varierer lærer undervisning og
benytter han ulike arbeidsmetoder. Gir han umiddelbare tilbakemeldinger til elevene og er han mer
bevisst på å gi mer positive tilbakemeldinger?
Tilbakemelding på at det en gjør er riktig – styrke selvfølelsen
• Justering av arbeidsmål ut i fra
fremovermelding observasjon
• Justering av arbeidsmål ut i fra resultater
fagevaluering og elevundersøkelse
• Justering av arbeidsmål ut i fra resultater på
oppmøte og gjennomføring
Evt avtale ny observasjon
• Tilbakeblikk på året som har vært. Hva har den
enkelte oppnådd og resultater
• Kursen videre – tiltak og målsettinger
• Mer innsikt og forståelse for vurdering for
både lærere og assistenter og et ønske om
utvikle seg videre på dette området.
Kommer vi som ledere inn i
klasserommet?
• Vi som ledere vet mer om hva som skjer i
klasserommet for leder å vite ikke tro hva som
skjer der ute.
• Overføringsverdier – mange
erfaringsutvekslinger på avdelingsmøter. Som
har resultert til utprøving av nye metoder og
arbeidsmåter.

similar documents