Myndighetsutövning inom hemtjänst, 94 kB - öppnas i

Report
Biståndsenheten
• 6 Biståndshandläggare:
- 1 handläggare i vårdplaneringsteamet och
- 5 handläggare i geografiska distrikt
• 2 Avgiftshandläggare
• Verksamheten ska genom utredningar,
behovsbedömningar och beslut med stöd av
Socialtjänstlagen garantera den enskilde en
skälig levnadsnivå
Socialtjänstlagen SoL 4 kap § 1
• Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
• Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva
ett självständigt liv.
Handläggningsprocessen
Ansökan
Anmälan
Ej inleda
utredning
Annat sätt
t ex VPL på sjukhus
Förhandsbedömning
Särskild pärm
eller befintlig
personakt
Kommunicering
Inleda
utredning
Utredning
genomförs
Beslut
Avslag
Bifall
Omprövning
alternativt
uppföljning
Ärendegång nytt uppdrag till utförare av hemtjänst
Grå rutor markerar det kommunen gör
Gröna rutor markerar det utföraren gör
Anmälan/
ansökan
inkommer till
kommunen
Kommunens
handläggare
utreder behovet
och ger info till
brukare om
utförare
Utföraren mottager
uppdrag inom 24 tim
Utföraren rapporterar in
utförd tid
(3:e vardagen i månaden)
BESLUT
Utföraren kontaktar
brukaren och
planerar insatserna
Brukaren får info
om att han/hon får
hemtjänst samt att
han/hon ska välja
utförare
Brukaren väljer
utförare (alt. Icke
vals alternativet)
Utföraren tar tillsammans
med brukaren fram en
genomförandeplan
Kommunens avgiftshandläggare
kontrollerar utförd
tid mot beställd tid
och fakturerar
brukarna
Uppdrag
skickas till
vald utförare
Utföraren rapporterar
in gf-plan till
kommunen
(max 14 dagar)
Utföraren erhåller
betalning från
kommunen
Utförande av beslutade insatser
• Utföraren ska försäkra sig om att brukaren får
sina behov tillgodosedda enligt biståndsbeslutet.
• Utföraren äger inte rätt att varaktigt förändra
insatser utan biståndsbeslut.
• Utföraren ska kontakta handläggaren om
varaktiga förändringar i brukarens behov av
insatser uppstår.
• Utföraren har dokumentationsskyldighet.
Förenklad handläggning införs för
vissa ärenden fr o m 1/1-2011.
• Rambeslut för service till personer 75 år och äldre,
upp till 8 tim/mån.
• Matdistribution för personer 65 år och äldre.
• Trygghetslarm för personer 65 år och äldre.
Rambeslut i form av tid
• Serviceinsatser, upp till 8 tim i månaden.
(städ, tvätt/klädvård, inköp, tillfälliga ärenden samt
enstaka ledsagning)
• 75 år och äldre, har behov av insats och är kapabel
att bedöma sitt behov, kan vara delaktig i planering
och förstår vad en överenskommelse är och kan
följa den.
Tillämpning av rambeslut
• Det individuella behovet styr, ökad delaktighet och
självbestämmande under förutsättning att rådande
arbetsmiljölagstiftning följs.
• Planering av tid bör understiga 8 timmar för att utgöra en
flexibilitet för tillfälliga insatser. Brukaren ska kunna utöka och
minska insatserna månad för månad. Först och främst ska
ändringar utgöra byte av insatser på redan planerad tid.
Syftet med rambeslut
Ansökningsprocessen Enklare för enskild, slipper noggrann
granskning
Bedömning beslut
I form av tid
Insatsplanering
Brukarens ansvar tillsammans med vald
utförare
Hälsofrämjande
Byta insats mot annan, ändra till det som
känns mest angeläget just nu
Skillnaden på traditionell och förenklad utredning
Traditionell utredning
Förenklad utredning
Lagrum
4 kap 1 § rätt till bistånd
och överklagningsrätt”
4 kap 1 §
överenskommelse, kan ej
överklagas
Vem omfattar
beslutet
Handläggaren, höga krav
på dokumentation
”enskild”, lägre krav på
dokumentation
Rättssäkerhet
Överklagningsbart
insatsbeslut
Ej överklagningsbart, är
tidsbestämda.
Syfte
Skydda svaga individer,
insatsbeslut
Öka inflytandet,
delaktigheten och
självbestämmandet.
Målgrupp
Alla medborgare
Specifik målgrupp

similar documents