HSV endringer per 010115 presentasjon

Report
Endring i instruks for:
Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt,
TJN kap.8,
Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur,
Ny: Instruks for arbeid i spor, etter tog har passert, på
strekninger uten fjernstyring.
Denne gjennomgangen er en del av den
informasjonen som alle som er
hovedsikkerhetsvakter og ledere må igjennom.
Bakgrunn - utfordringer
•
•
•
•
Uklarheter i krav som har ført til for store «friheter» for HSV.
Uklarheter i tolkning av regelverk som førte til at det var
HSV på prosjekter hvor det ikke var nødvendig (arbeid på
områder uten tilknytning til trafikkert spor).
HSV/LSV har tatt på seg andre arbeidsoppgaver utover
oppgavene som HSV (f. eks kontroll av sporet / godkjenne
sporet for trafikk)
Ikke mulig å disponere sporet for arbeid mens det er tog på
blokkstrekningen, gjelder ikke fjernstyrte strekninger.
Tiltak: Endringer i regelverk
•
•
•
Endret instruks for HSV/LSV til å være
en ren operativ instruks, som beskriver
hva HSV/LSV skal gjøre i forbindelse
med etablering, arbeid og avslutning i
forbindelse med en av de tre
disponeringsformene.
HSV skal kun utføre oppgaver knyttet til
sikkerhet i forbindelse med
togframføring.
Planleggingsoppgaver og oppgaver
knyttet til HMS utover togframføring er
tatt ut.
•
•
Tydeliggjort ansvaret til planlegger/prosjektleder/ linjeleder,
når det gjelder vurderingen av sikkerheten på et prosjekt, som
skal inkluderer om det skal være HSV og antall LSV.
Tydeliggjort i Instruks for Sikkert arbeid i og ved JBVs
infrastruktur og instruks for HSV/LSV at det er Jernbaneverket
som eier som bestemmer dimensjoneringen av sikkerheten
som inkluderer HSV/LSV.
Vurdere om det skal være HSV tilstede, antall LSV, om
HSV/LSV skal kunne delta i annet arbeid, om HSV kan befinne
seg et annet sted en der arbeidet pågår, ytterligere fysiske
barrierer.
Risikovurdering skal alltid være grunnlag for beslutningene.
•
•
STY 601050: Sikkert Arbeid i og ved Spor
STY 600984: Instruks for HSV/LSV
•
•
Mulighet for å jobbe uten HSV på anleggsområde:
Hvis risikovurderingen konkluderes med at det er forsvarlig kan arbeidet
gjennomføres uten Hovedsikkerhetsvakt til stede.
Forutsetninger:
Sporet sperres i begge ender slik at det er fysisk umulig for et tog å
kjøre inn på området eller sporet og det ikke skal forekomme kjøring
av tog inne på området eller sporet. Arbeidet kan da gjennomføres
uten hovedsikkerhetsvakt tilstede.
Slik sperring kan være: sporsperre, legge sviller over sporet eller ta
bort deler av skinnegangen eventuell annen fysisk hindring som
hindrer et tog å komme inn på området eller sporet.
Ved oppstart og avslutning av disponeringen skal hovedsikkerhetsvakt
være tilstede.
Risikovurdering skal utføres av Jernbaneverket.
Tiltak: Endringer i regelverk
•
TJN kap. 8 gjennomgått; aktiviteter ifm. Arbeid i og ved spor.
•
HSV/LSV sine oppgaver, mellom oppstart av disponering og
avslutning av disponering, er flyttet til dokumentsamlingen
Sikkert Arbeid i og ved JBVs infrastruktur, mesteparten til
Instruks for HSV/LSV.
•
Aktiviteter som utføres når sporet er sperret og sikret.
Søknad om unntak fra
Togfremføringsforskriften §8-2, arbeid i
spor, pkt.2
•
•
Arbeid etter at toget har passert
Følgende strekninger er inkludert:
– Nordlands-, Røros-, Rauma-,
Flåmsbanen-,Solørbanen-,Meråkerbanen
(foreløpig Hell-Kopperå)-,Gjøvikbanen.
Gjelder fortrinnsvis planlagt arbeid, men ved
mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge
på forhånd kan arbeider avtales med TXP i
henhold til bestemmelsene i kap. 8.1.1.1 pkt. 2.
•
•
Unntaket gjelder for 5 år
JBV ønsker et slikt unntak fram til ERTMSutbyggingen er gjennomført
Tiltak som HSV og TXP har ansvar for ved opprettelse
av disponering for arbeid etter tog har passert.
Tiltak
HSV (Hovedsikkerhetsvakt) skal påse at det gjennomføres en sikker jobb analyse før oppstart av arbeidet.
HSV skal ringe TXP( Togekspeditør) og forhører seg om toggangen.
HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet og venter til tog har passert.
HSV skal se med selvsyn at tog passerer arbeidsstedet.
HSV skal ringe TXP på stasjon som toget kjørte fra, og melde fra at toget har passert arbeidsstedet.
HSV skal be om disponering for arbeid mellom stasjon og km .xx.
HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet.
TXP på stasjon toget kjørte fra skal ringe TXP på stasjon toget ankommer, og melde om behov for disponering mellom
utgangsstasjon og km xx.
TXP på stasjon toget kjørte fra og TXP på stasjon toget ankommer skal sperre strekningen med togmelding på togradio og
notere sperringen i togmeldingsboka
TXP på stasjon toget ankommer skal ringe HSV og gi tillatelse til disponering for arbeid mellom stasjon toget kjørte fra og
km. xx.
TXP på stasjon toget ankommer skal varsle togleder om at det er gitt tillatelse til arbeid mellom stasjon toget kjørte fra- og
km. xx.
HSV skal sette opp signal stopp 1A/1B minimum 800 meter til hver side for grense til arbeidsstedet.
HSV skal sikre at det ved bruk av “flaggmann” skal det være telefonisk kontakt mellom HSV og “flaggmann”.
HSV skal ringe TXP ankomststasjon for å avslutte disponeringen.
HSV skal avslutte arbeidet i henhold til TJN kap.8.
TXP på stasjonen toget ankommer skal ikke utveksle ankomstmelding for toget før HSV melder strekningen klar for tog.
Utveksling av ankomstmelding for toget og opphevelse av sperring av strekningen skal utføres samtidig.
Vil gjelde i fra 02.12.2014,.
•
Ansvaret for kontroll av HSV er overført til
Transport fra 01.09.14
Dette gjelder:
• Instrukser, granskning, opplæring, registrering,
kartlegging.
Styringsstaben, sikkerhet og miljø er
retningsgivende
Transport har det opperative ansvaret.
Instruks for bruk av verneutstyr ved arbeid i og ved JBVs
Infrastruktur.
Viktigste endringene:
Redningsetatene har unntak fra å bruke vernetøy med våre
synbarhetskrav ved utrykning til jernbanen.
Krav til bekledning for HSV er flyttet fra instruks for HSV og LSV til
denne instruks.
Det er lagt inn definisjoner på: besøk, befaring, arbeid anleggsområde
og anleggsområde jernbane.
Shorts skal i utgangspunktet ikke brukes.
Holdbarhet på hjelmer.
Fargekoder hjelmer
Informasjon og læring
 HSV/LSV:
o må kunne endringene i regelverk
o obs: interne OG eksterne
 Ledere (linjeledere, prosjektledere, planleggere, sportilgangskoordinatorer
o.a.)
o skal ha kunnskap om endringer i regelverket
o har ansvar for vurdering og beslutning om bruk av HSV og antall LSV
o kan hente støtte for å ivareta ansvaret
 SK/SHA/HMS/RAMS-rådgivere
o skal ha kunnskap om endringer i regelverket
o skal kunne støtte ledere med vurdering og beslutning om bruk av HSV/LSV
 Togledere og TXP
o skal ha kunnskap om endringer i regelverket
 Øvrige
o bør ha kjennskap til endringer i regelverk
Informasjon og opplæring må gjennomføres før innføringen 01.01.2015
Tiltak: Tilgjengelighet til regelverk

similar documents