EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+) KETAMIN INFUSION I

Report
EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+)
KETAMIN INFUSJON I TILLEGG TIL
MULTIMODAL ANALGESI VED
HEMORROIDEKTOMI
Ulrich Spreng
Stipendiat Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF
Anestesilege Oslo universitetssykehus, Ullevål
INTRODUKSJON
• Multimodal eller balansert analgesi betyr at man bruker en
kombinasjon av
– flere ulike typer smertestillende medikamenter og/eller
– forskjellige metoder av smertebehandling1
• Multimodal analgesi fører til forbedret analgesi med
redusert bruk av opioider1
• Samtidig blir frekvensen av bivirkninger redusert1
• Multimodal analgesi er hyppig brukt i dagkirurgisk praksis
• Overraskende finnes det få studier som sammenligner slike
kombinasjons regimer2
_______________________________________________________________
1. Kehlet H og Dahl JB. Anesthesia and Analgesia 1993;77:1048-1056
2. Schug SA og Chong C. Current Opinion in Anaesthesiology 2009;22:738-743
KETAMIN
• NMDA reseptor antagonist1
• NMDA reseptor spiller en viktig rolle for
– Akutt smerte
– Utvikling av hyperalgesi og kronisk smerte2
• Lav-dose rasemisk ketamin
 bolusdose < 1 mg/kg3
__________________________________________________________________
_
1. Lois F og De Kock MF Chiz. Current Opinion in Anaesthesiology 2008;21:340-344
2. Chiz BA. J Psychopharmacology 2007;21:259-271
R (-) Ketamin
S (+) Ketamin
Stoffet Ketamin
• Rasemat av enantiomerene
– R (-) Ketamin
– S (+) Ketamin
 Ketalar®
• S (+) Ketamin (Ketanest®)
– Ikke markedsført i Norge
– Mer analgetisk potent (x 2 rasemat)
– Mindre bivirkninger?
• R (-) Ketamin
– Ikke markedsført
STUDIEDESIGN
•
•
•
•
•
Randomisert, dobbel blind, placebo kontrollert
Dagkirurgisk hemorroidektomi
Premedikasjon: Paracetamol
Anestesi: TIVA-Larynxmaske
Intraoperativt:
– 30 mg ketorolac (Toradol®)
– 8 mg dexametason (Fortecortin®)
– Lokal anestesi (10-20 ml bupvacain (Marcain®)
2,5 mg/ml med adrenalin 5 µg/ml)
RANDOMISERING
Gruppe 1:
0,35 mg/kg S (+) Ketamin bolus, deretter infusjon
5 µg/kg/min S (+) Ketamin til 2 min etter avsluttet kirurgi
Gruppe 2:
Ekvivalent volum NaCl 0,9 %, både bolus og infusjon
83 pas.
randomisert
43 pas. S (+)
Ketamin
40 pas.
placebo
6 pasienter ble ekskludert
RESULTATER
• Tid fra avsluttet kirurgi til fjerning av
larynxmasken var nesten 4 min. lengre i S (+)
Ketamingruppen (p < 0.001)
• BIS-verdiene var høyre i S (+) Ketamingruppen
• Det var ingen signifikante forskjell på smerte i
de to gruppene
• Pasientene i S (+) Ketamingruppen hadde
oftere dobbeltsyn (ns)
KONKLUSJON
• Pasientene hadde relativt lite vondt etter
hemorroidektomi i begge gruppene
• Mest vondt 1 uke etter operasjonen
• Tillegg av lav dose S (+) Ketamin ga ikke bedre
analgesi
• Oppvåkningstid blir forlengret med S (+)
Ketamin
• BIS-målingene blir forstyrret av S (+) Ketamin

similar documents