Mall PPT Ledningens genomgång

Report
Ledningens genomgång
Xxx skolans/universitetsförvaltningens miljöledningssystem
Möte ÅÅMMDD
1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
Instruktion: Val av justerare (gäller mötets protokoll).
3. Inledning och syfte
Uppfylla krav i ISO 14001, 4.6 Ledningens genomgång.
”Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med
planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt
lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen skall
omfatta en bedömning av möjligheterna till förbättringar och
av behovet av ändringar..”
3. Inledning och syfte
Resultatet från ledningens genomgång
Resultatet från ledningens genomgång ska resultera i beslut
om åtgärder om eventuella förändringar i
miljöledningssystemet som leder till förbättringar.
4. Föregående möte och uppföljning av
tidigare beslutade åtgärder
Åtgärd
Status
Kommentar
5. Resultat från interna och externa
revisioner
Intern revision genomfördes ÅÅMMDD.
Resultat:
Xx avvikelser rörande xx, xx och xx
Status för avvikelser:
5. Resultat från interna och externa
revisioner
Extern revision genomfördes ÅÅMMDD.
Resultat:
Xx avvikelser rörande xx, xx och xx
Status för avvikelser:
Slutsats och förslag till beslut
Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande
interna och externa revisioner skrivas.
Slutsats:
Förslag till beslut:
6. Information från externa intressenter
inklusive klagomål
Frågor som inkommit gällande miljöarbetet:
Klagomål som inkommit:
Information/synpunkter från intressenter:
Slutsats och förslag till beslut
Instruktion: Här ska slutsats och förslag till beslut rörande
information från externa intressenter inkl. klagomål skrivas.
Slutsats:
Förslag till beslut:
7. Resultat från utvärdering av hur lagar
och andra krav uppfylls.
Instruktion: Beskriv hur och när utvärdering har gjorts, beskriv
eventuella problem.
Vilka tillstånd finns och kommer att behövas eller formuleras
om, revideras, snart utgångna?
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
8. Uppföljning av miljöprestanda
Tjänsteresor (from 2014) (Q1 och Q2 finns hittills för 2014).
Miljögruppen har sammanställningar.
Energiförbrukning – finns per byggnad i kundportalen.
Miljögruppen har sammanställning årsvis per byggnad. Där vi
är hyresgäst och har upprättat avtal.
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
9. Miljöaspekter och uppfyllande av
miljömål
KTH:s betydande miljöaspekter och
områden för övergripande miljömål
•
•
•
•
•
•
•
•
Utbildning
Forskning
Samverkan
Energianvändning
Upphandling och användning av varor och tjänster
Kemikaliehantering
Avfall
Transporter
Instruktion: visa här vilka områden skolan/UF har satt mål
inom.
Skolans/universitetsförvaltningens
detaljerade miljömål
Beskriv mål samt status för målet t.ex.
Uppfyllt, pågår, försenat
Mål
Status
Kommentar
Xxxxx
Pågår
Pågår enligt tidplan,
delmål uppfyllt
Yyyyyy
Försenat
Ej slutfört pga…
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
10. Status för avvikelser, korrigerande och
förebyggande åtgärder
Instruktion: Gäller ej avvikelser i samband med revisioner utan de som
rapporterats in via webbformuläret på intranätet, eller har rapporterats
på annat sätt.
Avvikelser:
Har avvikelser rapporterats in och vad är status.
Korrigerande åtgärder:
Vilka korrigerande åtgärder har genomförts för att åtgärda avvikelserna?
Förebyggande åtgärder:
Vilka förebyggande åtgärder görs inom miljöarbetet? T.ex.
riskbedömningar, utbildningsinsatser och annat.
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
11. Utbildning, medvetenhet och kompetens
Instruktion: Beskriv hur/vilken utbildning som genomförts
Beskriv hur kompetens säkerställs för vissa
nyckelpersoner/nyckelroller.
Hur många på skolan/universitetsförvaltningen har genomgått
webbutbildningen i miljö?
Finns ytterligare behov av utbildning?
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
12. Förändrade förhållanden, inklusive
utveckling av lagar och andra krav som kan
relatera till KTH:s miljöaspekter
Instruktion: Förändringar i verksamheten beskrivs och om
dessa har betydelse för miljöarbetet/påverkan på miljön. Tex
nya avdelningar, fler anställda, fler kemikalier, större mängder
kemikalier, ombyggnationer/nybyggnationer.
Finns förändringar i lagkrav eller andra krav som berör
verksamheten?
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
13. KTH:s miljöpolicy
Instruktion: Förklara miljöpolicyn i stora drag (Ett krav i ISO
14001).
Beskriv hur miljöpolicyn har kommunicerats i
skolan/universitetsförvaltningen och var den finns tillgänglig.
Beskriv hur skolan/universitetsförvaltningen uppfyller
miljöpolicyn.
Finns frågor, synpunkter?
KTH:s miljöpolicy
Kungliga Tekniska högskolan är Sveriges äldsta och största tekniska universitet. Vi ska
bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att
minska vår egen miljöbelastning.
KTH ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha en identitet och ett varumärke som förknippas med ett gediget arbete för miljö och
hållbar utveckling.
Vara en plats där frågor om miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras och
där olika discipliner, synsätt och aktörer möts.
Ha medarbetare, studenter, alumni och samarbetspartners som bidrar till hållbar
utveckling genom att de utvecklar, sprider och tillämpar teknik, metoder, synsätt och
kunskaper som beaktar detta.
Uppmuntra och utbilda medarbetare och studenter till miljömedvetenhet i och utanför
verksamheten.
Ständigt och systematiskt förebygga förorening och förbättra miljöprestanda.
Hushålla med energi, varor och material samt ställa miljökrav på inköp och upphandlingar.
Följa de miljölagar och krav som vi omfattas av.
Informera och redovisa vårt miljöarbete både internt och externt.
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
14. Miljöorganisation och resurser
Instruktion: Beskriv skolans miljöorganisation. Vilka roller finns i
miljöarbetet, skolchef, miljöombud, miljögrupp,
kemikalieansvariga med flera.
Vilka resurser finns för miljöarbetet, personer, tid, pengar etc.
Har man uppfyllt verksamhetsuppdrag från rektor (fd
rektorskontrakt) där det står att skolorna/UF ska se till att
resurser finns för att arbeta med miljöledningssystemet. Se
intranätet för mer information här.
Är resurserna tillräckliga, har man uppfyllt
verksamhetsuppdraget från rektor – kan vara en slutsats och
förslag till beslut.
Slutsats och förslag till beslut
Slutsats:
Förslag till beslut:
15. Rekommendationer till vidare arbete
och förbättringar
Instruktion: Beskriv förslag till förbättringar och åtgärder inom
miljöledningssystemet, t.ex. investeringar, resurser
(ekonomiska och personella), projekt, eller andra idéer.
Sammanfattning utifrån slutsatser och förslag till beslut.
16. Övrigt
17. Nästa möte
Instruktion:
Förslag på tidpunkt för nästa möte
Förslag till februari (ledningens genomgång) och september
(ledningens uppföljning) för kommande år.
18. Mötet avslutas

similar documents