Presentation av bedömningen av effektlaget 2025

Report
Ei:s bedömning av
effektsituationen till 2025
Therese Hindman Persson
Chefsekonom Energimarknadsinspektionen
Innehåll
• Vår bedömning av effektsituationen till 2025
i fyra olika scenarier utöver basscenariot
• Finns det ett problem?
• Är det klokt att ta bort effektreserven?
• Vad göra för att minimera behovet av en effektreserv?
Basscenario
•
Idag kända investeringar
– Inklusive Olkiluoto och Fennovoima till 2025
– Vindkraft totalt 10800 MW till 2025
•
Tre reaktorer ur drift på grund av ålder
– Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1
•
Planerade förstärkningar NordPool-området
Förbindelse
NO-DE
NO-UK
DK1-NL
DK1-DE
SE-DE
•
Kapacitet
1400
1400
700
+720
700
Tidpunkt
2018
2021
2019
2019
2025
Övriga förstärkningar
Bränslepriser
Pol-Lit /2 steg)
Sydvästlänken
SE2
Basscenario
Utsläppsrätter (EUR/ton) 13,2
Kol (USD/ton)
80
Gas (EUR/MWh)
23
1000 MW 2020
1200 MW 2016
1200 MW 2025
Dagens
7
63
20
De fyra scenarierna
1. Torrår (30 TWh vattenkraft undantas Norden)
2. Torrår + bristande tillgänglighet kärnkraftseffekt
(Forsmark 1; 984 MW ur drift)
3. Begränsad tillgänglighet överföring norska Östlandet
och västra Götaland (reduktion 50 % 1072 MW)
4. Högre priser på kol, gas och utsläppsrätter
Utsläppsrätter (EUR/ton)
Kol (USD/ton)
Gas (EUR/MWh)
Basscenario
Höga bränslepriser Dagens
13,2
80
23
25
120
30
7
63
20
Topplastsituation olika scenarier
• Topplast: 29 000 MW (vårt antaganden)
• Antal timmar (antagande):
År
Antal timmar >25000 MW
Modellerat 2025 228
Antal timmar >27000 MW
46
• Beroende av import i alla scenarier:
Finland, Litauen, Norge, Tyskland
– Import från Finland (och Litauen) bygger till viss del
på rysk import
– Rysk kapacitetsmarknad har minskat handeln men
inte den tillgängliga kapaciteten
Resultat
• Generellt sett så finns det inga problem varken vad det gäller
energi eller effekt i något av de fyra scenarier vi studerat
• Mot 2025 är det i Sverige SE3 som är utmaningen
– Bortfall kärnkraft, om det blir fler reaktorer på samma site kan
det bli bortfall i reaktiv effekt, näteffekter
• Internationellt: mot 2025 all kärnkraft borta i Tyskland,
handelssituationen påverkas
• Topplast under vinter är utmaningen
Klokt att behålla effektreserven?
• Nej inte om man vill sträva mot välfungerande
marknader där aktörer fattar beslut och agerar på
effektiva prissignaler
• Måste våga tillåta höga priser!
• Om vi behåller effektreserven sätter vi en del av
marknadskrafterna ur spel och riskerar att försena
utveckling av mekanismer, incitament och investeringar
som behövs för ett framtida hållbart system
Vad behöver vi i framtiden?
• Nya marknadsmässiga spelregler för att hantera
systembalansering och effektvariationer
• Efterfrågeflexibilitet i en ny situation
– Tydliga prissignaler
• Idag erbjuder ett flertal nätägare tidsdifferentierade nättariffer
• Framåt: tidsdifferentierad effekttariff
• Effekter av skatter på prissignaler
– Hitta och/eller möjliggör ny planeringsbar produktion
• Incitamentsstrukturer
• Nätinvesteringar
• Lagring
• Europeisk kontext
• Ei har satt igång ett arbete kring ett antal av ovan frågor
Någon skillnad mot 2030?
• Fler kärnkraftsreaktorer är gamla vilket ökar
nödvändigheten av ett energisystem som kan hantera
olika effektsituationer inklusive intermittent kraft
• Ju mer vi närmar oss 2030 desto större blir de negativa
effekterna av att behålla effektreserven
• Efterfrågeflexibiliteten är central

similar documents