Praktiskt tillämpning av ramavtalet Läkemedel

Report
Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Läkemedel mot
Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C
Uppdaterad 2013-04-03
Innehåll







Ramavtalets omfattning
Villkor
”Nyttor”… med SKL Kommentus
Våra referenser
UM och leverantörer
Avropsstöd
Uppföljning
Ramavtalet omfattar
 Ramavtalen omfattar läkemedel mot
Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ-C.



Cerezyme ATC- kod A16AB02 substansnamn - Imiglukeras
V-priv ATC-kod A16AB10 substansnamn – Velagluceras alfa
Zavesca ATC-kod A16AX06 substansnamn - Miglustat
Villkor för ramavtalet

Avtalsperiod 2012-12-17 - 2014-12-17

Totalt tre (3) avtalade leverantörer

Ramavtal har tecknats med två
leverantörer avseende leverans av
läkemedel mot Gauchers sjukdom.

Ramavtal har tecknats med en leverantör
avseende leverans av läkemedel mot
Niemann Pick Typ-C.

Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll)
är avtalad

Avtalet har en förlängningsklausul med
möjlighet till ett(1) + ett(1) års förlängning.
Nyttor… med ramavtalet
 De läkemedel som omfattas av ramavtalet är så kallade
bromsmediciner, då det ännu inte finns något botemedel mot dessa
sjukdomar. Landstingets köper dessa läkemedel för cirka 80-100
miljoner kronor per år. Genom att avropa på vårt ramavtal sänks
denna kostnad med 15%.
 Minskning av administrativ belastning för landstinget/regionen.
Referenser
 Samtliga landsting/regioner är avropsberättigade
på ramavtalet
– 9 avropar på detta avtal idag (maj.-13)
– Landstinget Jönköpings Län, Landstinget Kalmar Län, Landstinget
Västernorrland, Norrbottens Läns landsting, Region Skåne, Stockholm
Läns Landsting, Västerbottens Läns landsting, Västra Götalandsregionen,
Landstinget Östergötlands Län
Leverantörer
Ramavtal har tecknats med två
leverantörer avseende leverans av
läkemedel mot Gauchers sjukdom
som är rangordnade enligt
följande:
1. Genzyme AB
Ramavtal har tecknats med en
leverantör avseende leverans av
läkemedel mot Niemann Pick TypC:
Actelion Pharmaceuticals Sverige
Aktiebolag
– Cerezyme ATC- kod A16AB02
substansnamn - Imiglukeras
Zavesca ATC-kod A16AX06 substansnamn Miglustat
2. Shire Human Genetic
Therapies AB
– V-priv ATC-kod A16AB10
substansnamn – Velagluceras alfa
Kontaktlista leverantörer
Actelion Pharmaceuticals Sverige
Aktiebolag
 Hemsida: www.actelion.com
 Kontaktperson hos leverantör
 Johan Viridén , Business Manager
Telefon:004670-280 07 37 ,
Mobil:004670-280 07 37
E-post: [email protected]
Shire Human Genetic Therapies AB
Hemsida: www.shire.com
 Kontaktperson hos leverantör
 Mattias Bankel, Country Manager
Telefon:+46 8 544 964 36
Mobil:+46 734 302 603
E-post: [email protected]
Genzyme AB
Hemsida: www.genzyme.com
 Kontaktperson hos leverantör
 Tomas Glovéus, Country Manager
Telefon:+46(0)86345161
Mobil:+46(0)708198073
E-post: [email protected]
Vad ska göras innan avrop (kan vi ändra från UM/UE
till landsting/region i presentationen…)
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att du, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s
allmänna villkor.
SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att du som har gällande ramavtal inom
aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE
inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid.
Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller
enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida.
1. I vår avtalsdatabas hittar du vårt ramavtal Läkemedel mot Gauchers sjukdom och
Niemann Pick Typ -C som vi har upphandlat. Ramavtalen hittar du på Ramavtal
Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ-C
För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste du på förhand
ha bekräftat din avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i
bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.
Vad händer efter anmält avrop
1.
2.
3.
4.
5.
Du får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan
Om du använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen
utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan
Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så
att leverantörer vet vilka som anmält sig för avrop
Leverantör tar påföljande måndag kontakt med dig eller den som
angivits som kontaktperson i samband med avropet.
Får du problem med leverantör kontakta oss på kundtjänst
Avropsstöd
 Vägledning för avrop på ramavtalet Läkemedel mot Gauchers
sjukdom och Niemann Pick Typ –C
 Mer utförlig information hittar du på vår hemsida, där det även finns
mallar att fylla i
 Länk till avtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick
Typ-C
Avropsstöd

Efter avropsanmälan via SKIs webbplats
rekvireras/beställer du läkemedlen på sedvanligt sätt via
närmsta sjukhusapotek.
Avropsstöd (I)
Anbudsområde 1
Rangordnad 1
Rangordnad 1 – Cerezyme (Imiglukeras) A16AB02:






Cerezyme kommer att distribueras via TAMROS distribunal i Stockholm
Landstingen/läkarna beställer från sjukhusapoteken som i sin tur beställer från Tamro
AB. Tamro AB sköter det praktiska efter avrop och distribution.
Sjukhusapoteken lägger in i beställningen information (ATC kod, substansnamn etc.) om
det läkemedel som de önskar beställa
Tamro skickar medicinen till sjukhusapoteket
Sjukhusapoteket betalar leverantören. Tamro sköter även betalningsflödet om
landstinget/regionen har ett nettoprisavtal , (se bild 15) vilket är det vanligaste.
Partihandel, distributionsväg, pris och kontaktuppgifter till dessa, se bild 17
Avropsstöd (II)
Anbudsområde 1
Rangordnad 2
Rangordnad 2 -Vpriv (Velagluceras) A16AB10
 Landstingen/läkarna beställer direkt av leverantören som sköter allt det praktiska både
vid avrop och distribution.
 Partihandel, distributionsväg , pris och kontaktuppgifter till dessa, se bild 17
Nettoprisavtal

Nettoprisavtal innebär att landstingen betalar nettopriset efter rabatt, istället för som
tidigare betala listpris i samband med leverans och sedan fakturera
läkemedelsföretaget för rabatten.

Både apoteken – som levererar till landstingen – och distributörerna (Tamro eller
Oriola) håller listor med nettopriser per artikel och per landsting. Apoteken fakturerar
nettopriset till landstingen och betalar nettopris till oss, minus apoteksmarginalen.

Fördelen är förstås förenklad hantering, mindre administration och mindre fakturering
för alla parter - och för landstingen att de slipper ligga ute med pengar för rabatterna.

Nästan alla landsting har nu gått över till nettoprishantering, och de sista kommer att
göra det under 2013.
Avropsstöd (III)
Anbudsområde 2
 Sjukhusapotek skickar order via Apoteket Scheele till Tamro AB som
levererar enligt sedvanlig rutin. Distribueras via Tamro AB.
 Partihandel, distributionsväg, pris och kontaktuppgifter till dessa, se
bild 18
Distributör för läkemedelsförsörjning
Anbudsområde 1
Anbudsområde 1
Rangordnad 1 – Cerezyme (Imiglukeras)
A16AB02:
– Varunummer : 465609
– NPL-pack-ID – 10010101119997
– Förpackningsstorlek – 1 vial
– AIP – 16 711,20 SEK
– Upphandlat pris 14 204,52 SEK
Partihandel, distributionsväg och
kontaktuppgifter till dessa
Cerezyme kommer att distribueras via TAMROS
distribunal i Stockholm
Kundservice Stockholm (Kungens Kurva)
Telefon: 08-567 771 20 E-post:
[email protected]
Öppettider: vardagar kl 8-18
Rangordnad 2 -Vpriv (Velagluceras) A16AB10
– Varunummer: 103528
– NPL-id för VPRIV 400U:
20100215100084
– Förpackningsstorlek: 1 st
(injektionsflaska)
– Ordinarie pris är 16 711 SEK per ampull
om 400E
– Upphandlat pris 14 205 SEK
– Ej förmånsberättigad, medicin
Företaget använder sig av direktdistribution.
Kontaktperson Marianne Norrgård, Shire HGT AB,
08-54496444, [email protected] För
beställning vänligen mejla [email protected]
Distributör för läkemedelsförsörjning
Anbudsområde 2
Zavesca (Miglustat) A16XA06
–
–
–
–
–
Varunummer: 016277
NPL-pack-ID 20021120100016
Förpackningsstorlek 84 kapslar i blister
AIP 67 231,00 SEK
Upphandlat pris 59 602,20
Speciell beställningsrutin gäller, samma som råder fram till idag och
enligt 2012. Apotek skickar order via Apoteket Scheele till Tamro AB som
levererar enligt sedvanlig rutin. Distribueras via Tamro AB.
Avropsavtal
1.
2.
3.
4.
5.
Avtalsparter
Avrop från ramavtal
Kontraktets omfattning
Priser
Beställningsrutin
 Avtalsparter – UM/UE och
leverantör
 Kontraktets omfattning Observera att det inte är möjligt att avtala
bort eller ändra del eller delar av ramavtalet.
Endast preciseringar för specifika avrop är
möjligt att göra. Anledningen till detta är att
villkoren ingår i upphandlingen och
förutsättningarna för upphandlingen får inte
ändras i efterhand. Det vore att åsidosätta
reglerna om icke-diskriminering och om
affärsmässighet.
Avropsavtal (I)
1.
2.
3.
4.
5.
Leveranstid
Leveransadress
Övriga villkor
Kontaktpersoner
Undertecknande av
avtal
Uppföljning
 Leverantör
– Månadsvis rapportering av
avropad försäljning uppdelat på
resp. avropande myndighet
 SKI
– Följsamhet lokalt mot centralt
avtalade villkort och priser
– Omsättningsredovisning i
regelbundenhet och rimlighet
– Krav gällande skatter och avgifter,
ekonomisk ställning samt avtalad
leveransförmåga
– Miljökriterier granskas i samarbete
med bl.a. MSR
– Verktyg för kontroll, förutom
direkta kontakter med
leverantörer och UM/UE
– Redovisningar från leverantörer
Kontakt vid frågor
Kundtjänst
08-525 029 96
Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner,
landsting, regioner och deras bolag

similar documents