Från riskbedömning till räddningsplan

Report
Från
riskbedömning till
räddningsplan
Kårkulla samkommun / Presentation 2012
Riskbedömning
PERSONENS
EGENSKAPER
FAROR
OMSTÄNDIGHETERNA
EVENTUELLA OÖNSKADE HÄNDELSER
MEN OCH
SANNOLIKHET
OSANNOLIK
MÖJLIG
SANNOLIK
OBETYDLIG
SKADLIG
ALLVARLIG
Riskbedömning
När man bedömt risken:
• Söker man metoder för att
avlägsna eller minska faran
• Ansvar för att vidta åtgärder
– Vem har ansvaret?
• Tidtabell
• Utvärdering av resultat
• Förberedning på ett
undantagstillstånd
Riskbedömning är
fortlöpande verksamhet.
Bilderna: TUKES
Fasen av räddningsplanering
1
Starten
7
Upprätthållande
av räddningsplan
2
Identifiering
av risker
3
Förebyggande
5
Informationsförmedling
5
Instruktioner
för personalen
och klienterna
4
Förberedning på
ett
undantagstillstånd
I varje enhet
•
•
•
•
•
Utredning av faror och värdering av risker
Förebyggande så långt det är möjligt
Klara, detaljerade instruktioner och arbetsfördelning vem skall
göra vad och i vilken ordning vid eventuella
undantagssituationer (baserar sig på kartläggningen)
– elavbrott, brand, sjukattack, inbrott, arbetsolycksfall,
olycksfall för klienten, hot- och våldsituationer, osv.
– finns till hands för alla
– bottenritning med beskrivning av alla utgångar och
släckare på ett synbart ställe
– Tydliga markeringar av utgångar och farliga ställen (höga
trösklar, låga tak, trappor, osv)
Utbildning och arbetsplatsorientering
Uppföljning av säkerhetsläget och uppdatering av
räddningsplan och instruktioner
Hjälpmedel för kartläggning
• Arbetsplatsriskkartläggningen
• Olika mätare för att kartlägga
funktionsförmågan
• Checklista för att bedöma
boendesäkerhet
• Checklista för att bedöma
risken att falla
• Diskussion i olika
sammanhang om besvärliga
situationer i vardagen ger
viktig information
www.spek.fi , erityisryhmien
asumisturvallisuus, materiaalit
Räddningsplan
1. Datumet
Hur räddningsplanen har gjorts och av vem
2.
Faror och risker i fastigheten
Hurudana faror har man identifierat?
På vilket sätt har man kartlagt faror och värderat riskerna?
Finns det sådana verksamhetsformer och idkare som borde speciellt tas i beaktande?
3.
Förebyggande av faror och risker
Vad har man gjort i förebyggande syfte?
4.
Beredskap
På vilket sätt har man berett sig till undantagsförhållanden
5.
Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall
6.
På vilket sätt man informerar om räddningsplanen?
7.
Upprätthållande av räddningsplanen
Uppföljning
Vart och hur rapporteraara man om olägenheter/ säkerhetsbrister
Utbildning
Kårkulla samkommun / Presentation 2012
Bilagor till räddningsplan
 Grunduppgifter om fastigheten/byggnaderna
 Namn och adress
 Byggnadsår
 Antal av lägenheter
 Antal av boende
 Affärsfastigheter
 Antal av anställda
 Trappgångar
 Hissar
 Adress och kontaktuppgifter
 Fastighetsägaren
 Skyddsorganisationen
 Disponent
 Fastighetsservice
 Andra
 Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall, utrymningsplan
Kårkulla samkommun / Presentation 2012

similar documents