Om konstruksjon av nettverk for kollektivtrafikk - ATP

Report
Nye ATP?
Er det tid for modernisering av
kollektivdelen i ATP?
Kva er kvalitetane med dagens ATPmodell som vi vil behalde?
• Den har (relativt) intuitiv grafisk presentasjon av
resultat og forutsetningar – GIS - kart
• Den krever ikkje vesentlig
transportmodellkompetanse for å ta ut og ta i
bruk resultat
• Resultata er planleggingsrelevante i seg sjølv
• Den utgjer eit godt grunnlag for anna
transportmodellering: befolkning og
arbeidsplassar er mor til (nesten) all forflytning
Kva er minusfaktorar – eller
utfordringar ved ATP?
• ATP-modellen byggjer i liten (nesten ingen) grad
på standardar – men binder seg til ein
enkeltprodusent sine proprietære løysingar
• Nettverkskonstruksjonen er stykkevis tungvindt –
og ”manuell” - i alle fall kollektivdelen
• Datamodellen som ligg bak kollektivdelen har
manglar – og den lir under mangel på
standardardar på feltet – og på datagrunnlag
• Ein del resultat i beregningane er ”for enkle” – og
står i fare for å bli overfortolka
Kollektivmodellering er ei utfordring
• Standardiseringa er ikkje kome langt når det
gjeld modellering av kollektivsystem
– Dette gjeld både sjølve datamodellen…
– …og nødvendig standardisering av data
• Datagrunnlag ”i det fri” har vore mangelvare
• Og modellering av kollektivsystem er i seg
sjølv ei ikkje-triviell oppgave!
Kvifor er modellering av
kollektivsystemet så vanskeleg?
• Det er ikkje nettverket i seg sjølv som bestemmer
transportforholda, men tilbodet oppå nettverket
• Tilbodet kan vere komplekst – det vil som regel
– bestå av mange ulike linjer og turar i same selskap
– Linjene har mange ulike køyremønster
– Mange selskap og konsesjonsområde, med vekslande
samordning og korrespondanse
– Ulike transportmiddel med ulike trasear
– Ulike forhold for overgangar
• Tilbodet er nesten alltid lågfrekvent (mens alle andre
transportformer lar deg reise når du vil, har
kollektivsystemet ventetider)
Kvifor er modellering av
kollektivsystemet så vanskeleg? (forts)
• Kollektivnettet heng i hop med resten av
nettet berre i punkt – det kan ikkje vere
funksjonelt utan samanknytting med
gangnettet (og kanskje også andre nett)
• Ein kollektivtur er dermed nesten alltid ein
fleirledda, kjeda tur, med overgangspunkt
• Vi ønskjer å modellere dette samla – og
enkelt!
Og parametrane er…
• Mest vanleg er:
a.
b.
c.
d.
Reisetid
Gangtid i turendane
Ventetid
Overgangstid
• Viktigaste grunnlag for c og d er frekvensen
• Viktigaste grunnlag for b er forholda i
gangnettet – og lokalisering av haldeplassar
• Grunnlaget for a er det operatørane som legg
F1
F?
F2
Kollektivmodulen i ATP – tida er
moden?
• Alle delar av ATP bør handterast i same
versjon av programgrunnlaget (ikkje som i
dag)
• Nytt datagrunnlag blir stadig meir tilgjengeleg
– Haldeplassregister i NVDB
– Digitale rutedata
• Datamodellen for kollektivtrafikk er ikkje
optimal
Regtopp – kva er no det?
• På 90-talet oppsto bl.a. dei regionale
ruteinformasjonsselskapa (”177”), og med dei
auka behovet for standardisert utveksling av
rutedata.
• Det filbaserte informasjonsverktøyet Topp vart
utvikla (i fleire variantar) – og Regtopp
fungerte som lagrings- og utvekslingsformat
• Dei første steg mot nasjonal standardisering
Regtopp vart vidareutvikla…
• …og framveksten av elektronisk billettering gjorde
at formatet fekk forlenga levetid
• Mange av dei regionale og lokale systema for
samordna billettering brukar Regtopp som format
for rutedatainput til billettsystemet
• Ruteplanleggingsverktøy i ”allmenn bruk” kan
eksportere til Regtopp
• Det same kan Norsk Ruteinformasjon (som står
bak rutebok.no)
• Dette må vi kunne utnytte?
Ergo: Regtopp er ein de-facto standard
•
•
•
•
…og den er ein dinosaur…
…men den lever…
…enn så lenge…
…og det stiller store krav til den som skal
bruke, legge inn og kontrollere data
Oppbygginga til Regtopp
(”datamodellen”)
• Filbasert – ingen databasemodell – ingen sjekk av
”integritet”
• Fire filar er nødvendige for å beskrive ruteopplegget i
detalj:
–
–
–
–
–
Haldeplassar (HPL)
Turindeks
Turdata
Dagkode
(det fins mange andre – men dei er for andre formål)
• Når systemet er filbasert skal det lite til før logikken
bryt (spektakulært) saman – både talet på tekstlinjer
og rekkefølgja spelar ei rolle
”datamodellen” – forts.
• Modellen har to grunnsteinar – haldeplassen
og turen
• Haldeplassen – punkt der av- og påstigning
kan skje
• Turen – er sekvensen av Haldeplassar,
gjennomløpt i ein definert rekkefølgje, med
start på eit bestemt klokkeslett, på ein
bestemt dag(kode)
Kva treng ATP-modellen som Regtopp
ikkje har?
• Først og fremst manglar Regtopp den fullstendige geografiske
dimensjonen: referanse til f.eks eit lag i GIS som kan vise den fysiske
traseen til turane
• Regtopp er ei ”formatramme” – men den sikrar ikkje at den som
brukar formatet held seg til lovleg eller vedtatt standard (du kan
f.eks ”dikte” dine eigne haldeplassnummer, eller selskapskodar)
• Det er plass til koordinatar, men det er ikkje nødvendig å bruke det.
• Viktige ”metadata” kan ikkje lesast frå Regtopp (f.eks
koordinatsystemet som er brukt)
• Mangel i forhold til standard: Haldeplassar er berre enkeltståande
punkt – det kan ikkje definerast stoppområde/terminalområde slik
som i Transmodel – eller som i NVDB sitt Haldeplassregister
Forusetningar for å knytte
Regtoppdata til ATP-modellen
• Haldeplassane må ha standard ID (nummerering
som i NVDB Haldeplassregister)
– Dermed vil dei vere ferdig tilknytta vegnettet (evt
gangvegnettet) - når det kjem frå NVDB eller Elveg
• Dei må også vere påført koordinatar slik som i
NVDB
– Dermed vil dei havne på rett punkt i kartet
• Det bør også finnast ”mekanismar” for å rydde
opp i eller ”filtrere” haldeplassdata, f.eks der ein
haldeplass består av fleire stopp-punkt.
Forusetningar for å knytte
Regtoppdata til ATP-modellen (2)
• Overgangsinformasjon på haldeplassnivå bør
utnyttast – det er ein del av NVDB, og har også
plass i Regtopp-formatet
• Dersom kollektivtilbodet sine trasear skal
kartfestast i ATP, må det skje ei ”mapping”
(tilbakekopling) av haldeplass-til-haldeplasslenkene til det fysiske nettet i kartet.
– Dette er ikkje trivielt – men det kan gjerast, f.eks
ved bruk av ”Linje”-informasjonen i Regtopp
Andre utfordringar med Regtopp-data
• Ofte eit betydeleg innslag av feil
– Data som er laga for elektronisk billettering har gjerne
eit lettvint forhold til dagkode dersom systemet har
posisjonering (GPS) – det resulterer i feil frekvensar
– Ulike system for køyremønster (som kollektivselskapa
”finn opp sjølv”) – for eksempel ”gafling” – kan skape
tilsvarande problem
– Små feil (f.eks. ein manglande haldeplass i ein tur) kan
ha store utslag i resultat)
• Altså: sjekk av datakvalitet og integritet er viktig!
Nye konsept i ArcGIS Network Analyst
bør også utnyttast i ATP-modellen

similar documents