Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.

Report
BYGGKRAVSUTREDNINGEN
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Björn Hedlund
tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen, ordförande
Viveca Dahlin
advokat, Landahl Advokatbyrå, sekreterare
Eidar Lindgren
universitetsadjunkt, tekn lic, KTH, sekreterare
Utredningen om översyn av vissa byggfrågor
Direktiv 2011:100, 2012:88, 2013:3
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Byggkravsutredningen
Del I
Kommunala krav utöver BBR – ”särkrav”
SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade
miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler.
dec 2012
Del II
A. Delat byggansvar – föreläggande om rättelse ska
kunna riktas till entreprenör
B. Konsumentskydd vid borttagande av
byggfelsförsäkringen – utreda behov av skydd och
utforma ett förslag till alternativt skydd
SOU 2013:XX Rätta byggfelen snabbt – med effektivare
förelägganden och försäkringar.
apr 2013
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Del I Kommunala särkrav
SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade
miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler.
A. Bexelius m.fl, Byggnadslagstiftningen, 1948
- kommentar till 1947 års nya byggnadslagstiftning, s.19-20
”En mycket betydande brist hos 1931 års lagstiftning var att den
tillät att föreskrifterna om byggnads tekniska utförande
reglerades lokalt genom byggnadsordningar. ….
…Försvårades en standardisering av byggnadsdelar och
industrialisering av deras tillverkning. Olikheterna voro på grund
härav ägnade att fördyra bostadsproduktionen.”
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Kommunala särkrav avseende byggnaders tekniska
egenskaper avser främst
energihushållning
tillgänglighet
Kraven ställs i
- exploateringsavtal vid byggande på privat mark
- markanvisningsavtal vid byggande på kommunal mark
Krav i avtal ställs genom
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
- formulering / begrepp i avtalstext
- hänvisning till kommunala riktlinjer, typ ”miljöprogram”
Exempel:
”Ny bebyggelse ska vara lågenergihus och anslutas till befintligt
fjärrvärmenät eller annan miljömässigt jämförbar lösning”
Dalénum, Lidingö
”Miljökrav vid byggande av bostäder och lokaler – etapp Norra 2”
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm stad
”…förbinder sig exploatören att följa Stadens framtagna
basanpassningsprogram ”Ännu bättre bostäder..”
Husensjö 9:6 m.fl. Gustavslund, Helsingborg
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Förslag
SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade
miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler
 Kommunala särkrav utöver BBR hindras vid
byggande på privat mark – dvs nuvarande rättsläge
slås fast.
 Även vid markanvisning hindras kommunala särkrav
- i annat fall riskerar stor del av bostadsproduktionen
att de facto lyda under kommunala tekniska krav.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Hur hindras krav i avtal avseende byggnaders tekniska
egenskaper ?
 Avtal ska bifogas detaljplanen i samråds- och
granskningsskeden
Länsstyrelsen
 ska ha tillsyn över avtalen
 ges befogenhet att ogiltigförklara avtal med tekniska
egenskapskrav utöver BBR
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Del II A. Delat byggansvar
Bakgrund
Byggnadsnämndens föreläggande om rättelse av
”byggfel” ska idag riktas mot den som äger
fastigheten eller byggnaden (11 kap. 20 § PBL).
I situationer då mottagaren av föreläggandet är en
”icke – professionell” byggherre kan ifrågasättas om
det inte vore mer effektivt att rikta föreläggandet till
den entreprenör som de facto utfört åtgärden.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Utredningens förslag
När fastigheten eller byggnaden ägs av
 fysisk person som bygger för eget boende eller
 bostadsrättsförening.
ska ett rättelseföreläggande – under vissa
förutsättningar – kunna riktas mot en entreprenör
som ovannämnda ”icke-professionella” byggherre
har anlitat.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Rättelseföreläggande ska kunna riktas mot
entreprenör om följande förutsättningar är uppfyllda:
 Entreprenören i förväg har godkänt att så får ske, genom
att ta på sig uppgiften som ansvarig entreprenör för visst
arbete och att detta framgår av kontrollplanen.
 Fastighetens/byggnadens ägare har godkänt att
föreläggandet riktas mot ansvarig entreprenör (istället för
mot ägaren själv).
 Byggnadsnämnden enkelt kan fastställa vilken ansvarig
entreprenör som vidtagit den åtgärd som ska rättas samt
att denne kan nås med skälig arbetsinsats.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Rättelseföreläggande mot entreprenör begränsas till
följande fall:
 En - och tvåbostadshus där byggherren är fysisk person
som bygger för eget boende. Nybyggnad, tillbyggnad,
ombyggnad, annan ändring.
 Nybyggnad av bostadshus för bostadsrättsförening.
 Nybyggnad av bostadshus för ägarlägenhetsfastighet
som ägs av fysisk person.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
OBS!
Utredningens förslag innebär att en byggherre kan
välja mellan att:
A. Tillämpa dagens system för rättelser av eventuella
byggfel (anlitade entreprenörer tar inte på sig rollen som
ansvariga entreprenörer enligt PBL).
B. Anlita entreprenörer som är beredda att ta på sig rollen
som ansvarig entreprenör enligt PBL.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
OBS!
Plan- och bygglagen styr inte civilrättsliga avtal mellan
byggherre och entreprenör.
Utredningens förslag om möjlighet till
rättelseföreläggande mot entreprenör innebär ingen
förändring i detta avseende.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Del II B
Konsumentskydd vid borttagande av
byggfelsförsäkringen
– behov av skydd och förslag till alternativt skydd
Utredningen har bedömt att nuvarande lag om
byggfelsförsäkring bör ersättas av:
Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.
- s.k. åtgärdandeförsäkring
 som ska ge ett bättre försäkringsskydd och
 vara enklare att hantera för BN
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.
Förslagets innebörd i skrivande stund
En åtgärdandeförsäkring ska finnas vid:
 nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en- och
tvåbostadshus
 nybyggnad av flerbostadshus som är avsett för en
bostadsrättsförening eller för ägarlägenhetsfastighet.
Åtgärdandeförsäkring behövs inte:
 byggkostnaden inte överstiger tio prisbasbelopp
(445 000 kr)
 nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad en- och
tvåbostadshus som utförs av byggherren med eget
arbete och för det egna boendet
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.
Förslagets innebörd, forts.
 Byggherren ska se till att det finns en försäkring
 Försäkringsgivaren ska registrera försäkringen i
Boverkets register (samma som för energideklarationer).
 I och med registreringen ansvarar försäkringsgivaren för
att försäkringen uppfyller lagens krav – oavsett vad som
står i försäkringsbrev.
 BN ska som krav för startbesked kontrollera i Boverkets
register att åtgärdandeförsäkring finns registrerad
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.
Förslagets innebörd, forts.
 Försäkringsgivaren får ett tydligare och utökat krav på att
snabbt utreda och åtgärda fel/skada – inom tre månader
upprätta en åtgärdandeplan
 Åtgärdandeförsäkring omfattar även s.k. utvecklingsfel
- i den nya lagen tas bort formulering att ”med fel ska
avses avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid
den tid då arbetet utfördes”.
Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel.
Byggkravsutredningen
Dir. 2011:100
Förslagets innebörd, forts.
 Försäkringsbeloppet får begränsas till 50 % av
byggkostnaden/kontraktskostnaden dock lägst tio
prisbasbelopp
 Självrisk vid försäkring av en- och tvåbostadshus får inte
överstiga ett prisbasbelopp
 fel/skada ska anmälas inom tio år från slutbesiktning i
entreprenaden – om slutbesiktning inte gjorts gäller
istället tiden tio år BN:s slutbesked

similar documents