Kapitel 4 - Studentlitteratur

Report
Seminarieboken
-att skriva, presentera och opponera
Kapitel 4 – Metodmedvetenhet
MARIA BJÖRKLUND
ULF PAULSSON
Metodmedvetenhet








Vad är metodmedvetenhet?
Tre nivåer där metodmedvetenhet ska visas
Några vanliga vetenskapliga synsätt och begrepp
Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av
undersökningsdesign
Metoder för insamling och analys av information och
data
Undersökningsdesign
Praktiskt tillvägagångssätt
Vad ska det egentligen stå i metodkapitlet?
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Vad är metodmedvetenhet?
 Känna till olika metodalternativ
 För och nackdelar hos dessa
 Val av alternativ, motivera
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Tre nivåer där metodmedvetenhet
ska visas
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Några vanliga vetenskapliga synsätt
och begrepp
 Explorativa, deskriptiva, explanativa och




normativa studier
Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt
Validitet, reliabilitet och objektivitet
Induktion, deduktion och abduktion
Kvalitativa och kvantitativa studier
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Explorativa, deskriptiva, explanativa
och normativa studier




Explorativa – undersökande
Deskriptiva – beskrivande
Explanativa - förklarande
Normativa – vägledande
Normativa studier förutsätter att viss kunskap
redan finns inom området
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Analytiskt synsätt, systemsynsätt och
aktörsynsätt
 Analytiskt synsätt – försöker förklara sanningen


objektivt
Försöker hitta orsak – verkan - relationer
Systemsynsätt – försöker också förklara sanningen
objektivt
Betonar synergieffekten
Aktörsynsätt – verkligheten är en social konstruktion
vilken undersökaren själv är del av
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Validitet, reliabilitet och objektivitet
 Validitet – i vilken utsträckning man verkligen


mäter det man vill mäta
Reliabilitet – graden av tillförlitlighet i
mätinstrumentet
Objektivitet – i vilken utsträckning värderingar
påverkar studien
Illustration av reliabilitets- och validitetsbegreppet med hjälp av en
piltavla.
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Induktion, deduktion och abduktion
 Induktion – mönster i verkligheten sammanfattas


i modeller och teorier
Deduktion – utifrån teorierna görs förutsägelser
om empirin
Abduktion – nivåvandring mellan de olika
abstraktionsnivåerna
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Induktion, deduktion och abduktion
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Kvalitativa och kvantitativa studier
 Kvantitativa studier
omfattar information som kan mätas eller värderas
numeriskt
allt låter sig dock inte mätas/värderas kvantitativt
 Kvalitativa – skapa djupare förståels
möjligheterna till generalisering dock lägre än vid
kvantitativa studier
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Vetenskapligt förhållningssätt – en
grund för val av undersökningsdesign
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Vetenskapligt förhållningssätt – en
grund för val av undersökningsdesign
Världssyn – ontologi
Social verklighet existerar…
 Nominalisten: endast som namn, koncept och
etiketter. Verkligheten – en subjektiv konstruktion
 Realisten: oberoende av observatören och dennes
tolkning av den.
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Vetenskapligt förhållningssätt – en
grund för val av undersökningsdesign
Kunskapssyn epistemologi
 Positivisten – kunskapstillväxt, en kumulativ process.
Undersökaren, en extern observatör.
 Icke-positivisten – observatören kan inte särskiljas
från det undersökta fenomenet.
Kunskap fås genom att man skapar förståelse.
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Metoder för insamling och analys av
information och data




Utformning av en beskrivningsmodell
Olika datainsamlingsmetoder
Styrkor och svagheter hos datainsamlingsmetoderna
Olika databearbetningsmetoder
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Olika datainsamlingsmetoder
Primärdata – samlats
in i syfte att användas
i den aktuella studien
Sekundärdata – tagits
fram i ett annat syfte
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
 Litteraturstudier
 Presentationer vid föreläsningar,




konferenser och liknande
Intervjuer
Enkäter
Observationer
Experiment
Styrkor och svagheter hos
datainsamlingsmetoderna
Det finns metoder som är bättre
eller sämre i en given situation
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Olika databearbetningsmetoder
 Analysmodeller
 Statistisk bearbetning
 Modellering och simulering
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Undersökningsdesign
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Undersökningsdesign
 Olika metoder i olika faser
 Att använda olika perspektiv
Triangulering genom användning av två olika metoder för att
undersöka ett visst studieobjekt.
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Undersökningsdesign
 Datatriangulering: Olika datakällor används
 Teoretisk triangulering: Olika teorier på

samma uppsättning data
Utvärderartriangulering: Olika utvärderare
av materialet
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Praktiskt tillvägagångssätt
Aspekter som påverkar
Vid intervju:
 Vem ska intervjuas och hur ska intervjuerna
genomföras?
 Hur kritisk ställer man sig till källan?
 Hur blir svaren trovärdiga och representativa?
 Är respondenten i beroendeställning?
 Annorlunda resultat med andra respondenter eller
annan form av intervju?
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Praktiskt tillvägagångssätt
Aspekter som påverkar
Vid litteraturstudie:
 Är informationen aktuell?
 Från hur många oberoende källor tas informationen?
 Är informationen tagen från sin ursprungskälla?
 Är informationen (medvetet eller omedvetet) vinklad?
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet
Vad ska det egentligen stå i
metodkapitlet?
 Välj och motivera valda undersökningsmetoder
 Beskriv det praktiska tillvägagångssättet
 Reflektera över metodvalet
Exempel på metodvisualisering.
Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

similar documents