Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

Report
Utbildning om stödansökan 2014
Programmet för utveckling av landsbygden
2014 – 2020
Miljöersättning
Ekologiskt jordbruk
JSM/Sini Wallenius
februari 2014
Landsbygdsprogrammets mål
1. Ökat kunnande, mer kunskapsöverföring, fler innovationer
och ökat samarbete på landsbygden
2. Effektivare bekämpning av och anpassning till
klimatförändringen
4. Ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och
jordbruksmarkens tillstånd
5. Mångsidigare företagsverksamhet på landsbygden,
förbättrad sysselsättning, service och bättre
påverkningsmöjligheter
5. Bättre konkurrenskraft för jordbruksproduktionen
6. Landsbygdsföretagen svarar mot konsumenternas
efterfrågan genom att producera högklassig mat och
förbättra djurens välbefinnande
Sivu 2
luonnos 6.2.2014
Sammanfattning: Programåtgärder som främjar miljövården
Kunskapsöverföring och
informationsåtgärder (art. 14)
- Projekt för utveckling av
miljökunnandet
Rådgivningstjänster (art. 15)
- Miljörådgivning (inkl. näringsbalans)
- På rådgivningen baserad anpassning
av de åtgärder som valts till
miljöförbindelsen
Jordbruks- och affärsutveckling
(art. 19)
- Utveckling av produkter och tjänster,
innovationer, arbetsmöjligheter t.ex.
utvecklande av produktifieringen av
stallgödsel, miljöföretagande
Leader (art. 41-44, 64)
- Miljöprojekt som genomförs via lokala
aktionsgrupper
Miljöersättningar (art. 28)
Återanvändning
av
näringsämnen
Skötsel av våtmarker
Reducerad gödsling av
trädgårdsväxter
Främjande av
mångfalden och
landskapet
Hantering av
avrinningsvatten
Vård av jordbruksnaturens
mångfald och landskapet
Åkrar för tranor, gäss och
svanar
Uppfödning av lantraser
Hantering av avrinningsvatten
Miljövårdsvallar
Placering av flytgödsel
på åkermark
Växttäcke vintertid
Återanvändning av närings- Användning av täckmaterial
på trädgårdsväxter och
ämnen och organiskt
potatis
material
Balanserad användning av näringsämnen
Utkast 6.2.2014
Minimikraven för miljöersättning
Förvaring
i genbanker:
(art. 28.9)
Åkernaturens mångfald
Användning av alternativa
växtskyddsmetoder på
trädgårdsväxter
Förbindels
e
Grundläggande tjänster och
förnyelse av samhällen i
landsbygdsområden (art. 20)
- t.ex. Gemensamma insatser som
förbättrar miljöns tillstånd, förnybar
energi, rekreationstjänster, naturleder,
3
förbättring avSivu
boendemiljön,
planer för
landskapsvård
Kompensationsbidrag
(art. 31-32)
- Rätt till stöd för permanenta
betesmarker
Samarbete (art. 35)
- Gemensamma projekt som förenar olika
grupperingar, t.ex. upprättande av nätverk,
utvecklingsprojekt
- Forskning som är kopplad till praktiken,
ibruktagande av innovationer och ny praxis
eller nya tekniker, pilotprojekt, t.ex.
Ibruktagande av metoder för kemisk
utfällning av fosfor, försök med biokol,
utveckling av precisionsodlingen,
nyttoanvändning av vassruggar
Förbindelse
Investeringar (art. 17)
- processering, lagring av stallgödsel
- reglerbar dränering
- anläggning av våtmarker
- grundläggande restaurering
naturbete
Ekologiskt jordbruk (art. 29)
Miljöersättningar
- mål 1, 2, 3 och 6
• Förenkling och exaktare styrning jämfört med dagens läge – på
områdes- och skiftesnivå
- Större åtgärdshelheter och sammanslagning av likartade åtgärder
- Stärkt förbindelseförfarande och minskat avtalsförfarande
• Miljöförbindelse:
- Balanserad användning av näringsämnen på gårdsnivå och
- Skiftesvisa åtgärder från tre linjer: återanvändning av
näringsämnen, hantering av avrinningsvatten, naturens mångfald
och landskapet
- Femårigt avtal
- Minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
- Åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade
ersättningar
- Ingen uppdelning i växtodlings- och husdjursgårdar
- Ingen åldersgräns
Sivu 4
luonnos 6.2.2014
Miljöersättningar
• Miljöavtal:
- Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet
för områden som inte är åker
- Uppfödning av lantraser
- Åkrar för tranor, gäss och svanar
• Förvaring i genbank:
- Odling av ursprungsväxter
- Säkerhetslager av ursprungsväxter
- Bevarande av lantrasernas arvsanlag
• Osäkerhetsfaktorer
- Arbetet med att revidera nitratförordningen
- Miljöanpassningstödets inverkan på miljöersättningen
- Behandlingen av programmet i statsrådet och kommissionen
Sivu 5
luonnos 6.2.2014
Vattenskyddsåtgärder i systemet med
miljöersättning
• Bygger på information om ytvattnens ekologiska status
• Finlands miljöcentrals bedömning och karta (oktober 2013)
• Såväl insjöarnas som kustvattnens (havets) tillstånd har beaktats
• Finska vikens, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottniska
vikens öar ingår på basis av kustvattnens tillstånd
• Genom avgränsningen har man försökt peka ut ett
sådant område där jordbrukets vattenskyddsåtgärder
effektivast kan reducera belastningen på vattendragen
• Av Finlands åkrar ligger ca 70 % i detta planerade
område
Sivu 6
luonnos 6.2.2014
Område dit miljöersättningen styrs
Sivu 7
utkast 6.2.2014
Vattenskyddsåtgärder i systemet med
miljöersättning
• Det första delningsskedets avrinningsområde för de åar
och älvar som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet,
Bottenhavet och Bottniska viken
• Vid fastställandet av området används kommungränser i
stället för vattenområdets gränser på grund av att
kommungränserna är tydligare och den administrativa
bördan blir mindre
• Kommunindelningen har justeras något på basis av
NTM-centralernas bedömning
Sivu 8
luonnos 6.2.2014
Balanserad användning av näringsämnen
• Åtgärd på gårdsnivå i förbindelsen
• Odlingsplan, markkarteringar, skiftesanteckningar, 3
meter breda skyddsremsor på åkrar längs vattendrag
• Begränsningar för kväveanvändningen på basis av
skiftets mullhalt
• Begränsningar för fosforanvändningen på basis av
bördighetsklassen
- Stallgödselundantag för spannmål, oljeväxter och fodervallar
• Skördenivåkorrigeringar för spannmål och oljeväxter
• Av näringsämnena i stallgödsel beaktas:
- Det lösliga kvävet i sin helhet (likaså i cellsaften från potatis)
- Totalfosforn i sin helhet (av pälsdjursgödseln 60 %, av
behandlat avloppsslam
60 %)
Sivu 9
luonnos 6.2.2014
Placering av flytgödsel på åkermark
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• Flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från
flytgödsel eller flytande organiskt gödselfabrikat ska
spridas med anordningar som placerar eller myllar ner
• I enlighet med förbindelsens gödslingsvillkor
• Minst 20 m3/ha/år
• Ersättning betalas för spridningsarealen på basis av
anmälan på hösten
Sivu 10
luonnos 6.2.2014
Återanvändning av näringsämnen och
organiskt material
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• På åkern sprids näringshaltigt organiskt material vars
halt av organiskt material är minst 20 %
• Ämnen: organiska gödselmedel, jordförbättringsmedel
eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat, fast
gödsel som skaffats från en annan gård för nyttobruk
eller torr fraktion som separerats från stallgödsel
• Stallgödsel, torv, halm, slåtterrester eller motsvarande
ämnen från den egna gården är inte stödberättigade
• Spridningsmängd minst 15 m3/ha/år
• Ersättning betalas för spridningsarealen enligt anmälan
på hösten
Sivu 11
luonnos 6.2.2014
Hantering av avrinningsvatten
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
1. åtgärder för skötsel av reglerbar dränering
2. åtgärder för skötsel av reglerbar underbevattning
eller återanvändning av torrläggningsvatten
• Ersättning kan betalas:
1. för motsvarande specialstödsareal som i det tidigare
miljöstödssystemet
2. för ett skifte där det har byggts ett system enligt punkt
1 eller 2 och där det är frågan om sur sulfatjord eller
organogen jord
Sivu 12
luonnos 6.2.2014
Miljövårdsvallar (skyddszoner)
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• På åkrar längs vattendrag och utfallsdiken, på Natura
2000-områden, grundvattenområden eller på gränsen till
en våtmark
• Växtligheten ska anläggas under de tre första
förbindelseåren
• Flerårig, ogödslad vall som inte behandlats med
växtskyddsmedel
• Slås och slåtterresterna förs bort varje år, djur får gå på
bete
• Stödnivån differentieras på styrningsområdet och annat
område
Sivu 13
luonnos 6.2.2014
Miljövårdsvallar (fleråriga miljövallar)
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• På grundvattenområde, sur sulfatjord eller torv- eller
mulljord
• På sura sulfatjordar bara på en del av styrningsområdet
• Växtligheten ska anläggas under de tre första
förbindelseåren och får inte förnyas genom bearbetning
• Man får använda gödselmedel och växtskyddsmedel
och djur får gå på bete
• Växtligheten ska bärgas varje år
Sivu 14
luonnos 6.2.2014
Miljövårdsvallar (vallar på naturvårdsåkrar)
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• Minst tvåårig, ogödslad vall som inte behandlats med
växtskyddsmedel eller gammal vall som utvecklats till
vall med många arter
• Små mängder gödsling tillåten i anläggningsskedet
• Hela basskiftet eller jordbruksskiftet
• Också en över 3 meter bred remsa vid skiftets kant
(annanstans än längs vattendrag/utfallsdike)
• Slåtter vartannat år, får bärgas och utnyttjas, djur får gå
på bete
• Högst 15 % av den stödberättigande arealen på
styrningsområdet, 10 % på annat område
Sivu 15
luonnos 6.2.2014
Växttäcke vintertid (1)
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• Mer krävande genomförande och högre stöd på
styrningsområdet (utreds)
• Av den stödberättigande arealen ska minst 20 % ha
växttäcke vintertid
• Mängden kan variera från år till år: på styrningsområdet
20, 40, 60 eller 80 % (annanstans 20, 40 eller 60 %)
• Betalningen baserar sig på anmälan på hösten
• 20 % kan vara reducerat bearbetat, på styrningsområdet
ska områden som överstiger denna procentandel ha
äkta växttäcke
Sivu 16
luonnos 6.2.2014
Växttäcke vintertid (2)
• Äkta växttäcke:
- Fleråriga vallar, ettåriga vallar som bevaras över vintern och
rörflen
- Fleråriga trädgårdsväxter (inkl. kummin)
- Stubb och direktsådd i stubben av spannmål, oljeväxter,
bovete, frökryddor, spånadslin, bondböna, ärt och blålupin
- Spannmål och oljeväxter som sås på hösten, lin och hampa
som bärgas på våren
• Reducerad bearbetning:
- Stubbearbetning på hösten av skiften med spannmål,
oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin och bondböna, en
körning
Sivu 17
luonnos 6.2.2014
Växttäcke vintertid (3)
• Stöd kan inte betalas till en gård som i fråga om
miljöanpassningsstödet har befriats från
- kravet på mångsidigare odling (vall m.m. 75 % och övrig
areal max. 30 ha)
- kravet på mångsidigare odling eller område med ekologiskt
fokus (vall m.m. över 75 % och annan åker max. 30 ha)
• Stöd betalas inte
- för skyddszoner, fleråriga miljövallar, vallar på
naturvårdsåker, mångfaldsåkrar eller åkrar för vilka anmälts
täckodling av trädgårdsväxter
- för vissa avtalsskiften från tidigare programperioder
- för permanenta torrhö-, ensilage- och grönfodervallar eller
permanenta betesvallar
Sivu 18
luonnos 6.2.2014
Åkernaturens mångfald
(gröngödslingsvallar och saneringsgrödor)
• Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
• 1) Gröngödslingsvall
- anläggs med frön av vall- och gräsväxter + minst 20 % frön av
kvävefixerande växter
- 1-3 -årig (för eko 2)
• 2) Odling av saneringsgrödor
- oljerättika, vitsenap, tagetes eller en blandning av dem
- får bearbetas 2 mån efter sådd
- 1-3 -årig
• [fånggrödor, miljöstödets åtgärd eller del av
miljöanpassningsstödets områden med ekologiskt fokus?]
Sivu 19
luonnos 6.2.2014
Åkernaturens mångfald (mångfaldsåkrar)
• Skiften som besåtts med frön av vilt-, landskaps- eller
ängsväxter
• Också som över 3 meter breda remsor längs skiftets
kanter
• Vilt- och landskapsåkrar ska bevaras åtminstone till
följande vår, ängsåkrar två växtperioder
• Slåtter inte obligatoriskt (man måste hindra träd och
buskar från att växa, i svåra ogräsfall slåtter)
• Betesgång inte tillåten
• Högst 15 % av den stödberättigande arealen
(sammanpassningen med naturvårdsåkrarna på hälft)
Sivu 20
luonnos 6.2.2014
Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter
• Reducerad gödsling av trädgårdsväxter
- ettåriga trädgårdsväxter
- kväve- och fosforgivorna -30% av de balanserade
näringsgivorna
• Användning av organiskt täckmaterial på
trädgårdsväxter och utsädespotatis
- rader med ettåriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp,
biologiskt nedbrytbar plast, täckpapper eller annat organiskt
material
- rader med fleråriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp,
biologiskt nedbrytbar plast, annat organiskt material,
täckpapper, gräs som klipps
- radmellanrum i fleråriga: gräs som klipps eller annat
organiskt täckmaterial
Sivu 21
luonnos 6.2.2014
Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter
• Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
- Användning av biologiska eller mekaniska
bekämpningsmetoder
• mikrobiologiska preparat, rovinsekter, kvalster, parasitonoider
(sjukdoms- och skadedjursbekämpning)
• nät mot skadeinsekter (skadedjursbekämpning på grönsaker och
bär)
• odlingstunnlar
• ogräsharv med optisk styrning eller traktordriven brännare
(ogräsbekämpning)
Sivu 22
En bekämpningsåtgärd/skifte
Samma åtgärd på hela skiftet
Kan inte väljas av en ekogård
Åtgärden kan inte genomföras på kummin
luonnos 6.2.2014
Miljöavtal
•
•
•
•
Sköts av NTM-centralerna
Plan (inte för lantraser)
Stödvillkoren justerats
Fasta stödnivåer
- Skötsel av våtmarker
- Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
• innefattar vårdbiotoper, naturbeten, kantzoner
- Åkrar för tranor, gäss och svanar
- Uppfödning av lantraser
Sivu 23
luonnos 6.2.2014
Ekologiskt jordbruk
- egen åtgärdstyp
• Förbindelse om ekologisk produktion
• Femårig förbindelse
- minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
- åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade
ersättningar
- man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion
som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till
kontrollsystemet
- Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns
- 5 dagars utbildning
- krav på hela gården, utom att en separat förbindelse kan ingås om
trädgårdsväxter på friland
- avsalugrödor ett krav
Sivu 24
luonnos 6.2.2014
Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
• Femårig förbindelse
• Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns
• Gården ska hålla minst 0,4 de husdjur/ha (nötkreatur, får,
getter, svin, höns, gäss, ankor)
- minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
- åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade
ersättningar
- man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion
och ekologisk husdjursproduktion som fastställts i rådets
förordning (834/2007) och höra till kontrollsystemet också i fråga
om det djurslag som föds upp ekologiskt
- 2 dagars utbildning
- under det sista förbindelseåret ska man producera
ekohusdjursprodukter eller ekologiska djur för försäljning
Sivu 25
luonnos 6.2.2014
Ekologiskt jordbruk
• På ekogårdar är det möjligt att förbinda sig till ett flertal villkor
som rör miljöersättningar och ersättningar för djurens
välbefinnande
• Man kan inte förbinda sig till:
- reducerad gödsling av trädgårdsväxter
- alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
- inom näringsåtgärderna (balanserad användning av näringsämnen,
placering av stallgödsel på åkermark och återanvändning av
näringsämnen och organiska ämnen) får bara användas
gödselmedel som är tillåtna inom ekoproduktion
- inom åtgärden Åkernaturens mångfald går det inte att få stöd för
gröngödslingsvall
• Stöd betalas inte två gånger för samma åtgärder
Sivu 26
luonnos 6.2.2014
Förordningen om landsbygdsutveckling:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005
www.maaseutu.fi/maaseutu2020
www.landsbygd.fi =>
landsbygdsprogrammen=>
den nya programperioden=>
beredning i Finland
(den här presentationen grundar sig på programversion
11.12.2013)
Sivu 27
luonnos 6.2.2014

similar documents