Steg 4

Report
Lönekartläggning
En steg för steg anvisning i arbetet med
lönekartläggning
Lagkrav på lönekartläggning
Lön regleras främst i
• Vart tredje år
• Skriftligt vid 25 anställda
eller fler
• Samtliga anställda
• Gäller endast kön
• Kap 3, 4, 5
Källor
•
•
•
•
Diskrimineringslagen
Prop. 1999/2000:143
Prop. 2007/08:95
Diskrimineringslagen – en
kommentar
• AD domar
Sanktioner i lagen
Samverkan
1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om
aktiva åtgärder …(DiskL Kap. 3)
2 § … ska särskilt verka för att utjämna och förhindra
skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta
som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika
möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.
(DiskL Kap. 3)
Steg 1
Informationsplikt
12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i
förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av
kollektivavtal med den information som behövs för att
organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys
och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.
Avser informationen uppgifter om lön eller andra
förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller
reglerna om tystnadsplikt och skadestånd…(Kap 3 DiskL)
Steg 1
Steg 2
Kartläggning av lika arbeten
Steg 3
Lika arbeten
Antal
kvinnor
Antal
män
Andelen
kvinnor
i % av
männen
Medellön
kvinnor
Medellön
män
Medellön
totalt
Lager
3
8
27
21 500
22 000
21 800
Kvinnors
lön i
% av
männens
löner
98
IT
4
8
33
26 500
31 000
29 000
85
Reception
2
100
19 500
19 500
Sekreterare
1
100
20 500
20 500
Informatör
3
100
28 000
28 000
Support
7
44
25 000
Personalchef
1
100
40 000
Grafisk form.
1
1
50
28 000
27 000
27 500
104
Säljare
4
10
29
24 500
26 000
25 500
94
Handläggare
9
4
69
26 000
27 500
26 500
95
Administ.
4
2
67
21 000
22 000
21 500
95
Enhetschefer
3
5
38
33 500
35 000
34 500
96
Jurister
1
1
50
32 000
31 000
31 500
103
45 000
45 000
Ekonomichef
9
1
26 000
26 400
96
40 000
Analys av löneskillnader
Kvinnors
lön i
% av
männens
löner
98
85
96
104
94
95
95
96
103
Steg 4
• Utifrån bestämmelser och praxis om
löner
• Hela löneskillnaden – ej endast delar
• Tillämpas lönekriterierna objektivt?
• Även männens lägre löner ska förklaras
• Är arbetsuppgifterna lika eller närmast
lika?
Kartläggning av likvärdiga arbeten
Sammantagen bedömning av
• Kunskap/Färdigheter
• Ansvar
• Ansträngning
• Arbetsförhållanden
Steg 5
Arbetsvärdering
Moment 1 – Utgå ifrån lika arbeten
Moment 2 – Bestäm viktning av huvudkriterierna och/eller faktorer
Moment 3 – Värdera kraven i arbete för huvudkriterierna: kunskap/erfarenhet,
ansvar, ansträngning, arbetsförhållanden (eller likalydande).
Moment 4 – Gör en sammantagen bedömning av kraven i arbetet för varje
enskilt arbete som är lika.
Moment 5 – Gruppera arbeten med samma eller närmast samma totalvärde i
samma grupp.
Moment 6 – Analysera löneskillnader och lönespridning för kvinnodominerade
arbeten och icke sådana.
Steg 5
Viktning
före
Kunskap
Färdigheter
Ansvar
Arbets-förhållanden
Totalt
Lager
1
2
3
6
IT
3
2
1
6
efter
Ansvar
Arbetsförhållanden
Totalt
Lager
Kunskap
Färdigheter
1x3
2x2
3x1
10
IT
3x3
2x2
1x1
14
Steg 5
Steg 5
Grupp
Lika
arbeten
Antal
kvinnor
A
Ekonomichef
A
Personalchef
1
B
Enhetschefer
3
C
Jurister
1
D
Informatör
3
D
Handläggare
9
D
IT
D
Antal
män
Andelen
kvinnor
i % av
männen
Medellön
kvinnor
1
Medellön
män
Medellön
totalt
45 000
45 000
Kvinnors
lön i
% av
männens
löner
100
40 000
5
38
33 500
35 000
34 500
96
1
50
32 000
31 000
31 500
103
100
28 000
4
69
26 000
27 500
26 500
95
4
8
33
26 500
31 000
29 000
85
Grafisk form.
1
1
50
28 000
27 000
27 500
104
E
Säljare
4
10
29
24 500
26 000
25 500
94
E
Support
7
9
44
25 000
26 000
26 400
96
F
Administration
4
2
67
21 000
22 000
21 500
95
F
Reception
2
100
19 500
19 500
F
Sekreterare
1
100
20 500
20 500
G
Lager
3
27
21 500
8
40 000
28 000
22 000
21 800
98
Analys av löneskillnader för likvärdiga
arbeten
• Utifrån bestämmelser och praxis om löner
• Endast kvinnodominerade i förhållande till
övriga likvärdiga
• Är arbetena likvärdiga?
• Granska marknadslöneargument!
• Högre värderade kvinnodominerade arbeten
– men lägre lön (se grupp F-G)?
Steg 6
Grupp
Lika
arbeten
Antal
kvinnor
Ekonomichef
Antal
män
Andelen
kvinnor
i % av
männen
Medellön
kvinnor
1
Medellön
män
Medellön
totalt
45 000
45 000
Kvinnors
lön i
% av
männens
löner
A
Personalchef
1
B
Enhetschefer
3
C
Jurister
1
Informatör
3
Handläggare
9
IT
D
100
40 000
40 000
5
38
33 500
35 000
34 500
96
1
50
32 000
31 000
31 500
103
100
28 000
4
69
26 000
27 500
26 500
95
4
8
33
26 500
31 000
29 000
85
Grafisk form.
1
1
50
28 000
27 000
27 500
104
Säljare
4
10
29
24 500
26 000
25 500
94
Support
7
9
44
25 000
26 000
26 400
96
Administration
4
2
67
21 000
22 000
21 500
95
Reception
2
100
19 500
19 500
Sekreterare
1
100
20 500
20 500
Lager
3
27
21 500
28 000
E
F
G
Steg 6
8
22 000
21 800
98
Checklista för marknaden som
lönesättande faktor
•
•
•
•
•
Återfinns kriteriet i lönepolicyn?
Återfinns en definition eller resonemang?
Uppdateras marknadslöneinformationen regelbundet?
Förklarar kriteriet hela eller enbart delar av löneskillnaden?
Finns det strategier för hur arbetsgivaren kommer att hantera
tidigare anställdas löner?
• Hur verkar arbetsgivaren med att säkerställa att
marknadskriteriet inte missbrukas?
Steg 6
Lönespridning
Steg 7
Handlingsplanen
•
•
•
•
Vart tredje år
Utvärdering av förra handlingsplanen
Kostnadsberäkning
Tidsplan
Handlingsplan
Bestämmelser &
praxis om löner
Lika arbete
Likvärdiga arbeten
Lönespridning
Annat
Steg 8
Åtgärder
Kostnad
Tidsram
Ansvarig

similar documents