Framtagning av ett leverantörskvalitetsindex

Report
En förädlingskedja i två led
Andraledsleverantör
Materialförsörjning
Förstaledsleverantör
Kundvärde
Kundnöjdhet
Kund
Processprestanda
Prestanda i ledningssystem
2013-11-30
Utveckling av ett leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
0
En förädlingskedja i två led, med förslag på mätetal
Förädlingskedjans strömningsriktning
Materialförsörjning
Servicenivå
Bristfrekvens
Ledtid
Leveransprecision
Processprestanda
Kvalitetsprestanda
Processkapabilitet
Procent godkända utfallsprov
Genomloppstid
Processutbyte
Lageromsättningshastighet
Utbyte i förserie
Rättidig frisläppning
Andel omarbetning
Eftersläpande arbete
Antal fel per million (PPM)
Arbetsmängd per enhet
Kassationsfrekvens
Prodduktionstakt
Andel fabriksavvisat
Rättidig materialsamordning
Prestanda mot kund
Antal reklamationer
Andel avvisat i
godsmottagning
NKI-betyg
Information och styrning
2013-11-30
Utveckling av ett leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
1
Val och viktning av mätetal
Materialförsörjning
Servicenivå
Bristfrekvens
Ledtid
Leveransprecision
Vikter: 7% / 3%
Processprestanda
Kvalitetsprestanda
Processkapabilitet
Procent godkända utfallsprov
Genomloppstid
Processutbyte
Lageromsättningshastighet
Utbyte i förserie
Rättidig frisläppning
Andel omarbetning
Eftersläpande arbete
Antal fel per million (PPM)
Arbetsmängd per enhet
Kassationsfrekvens
Produktionstakt
Andel fabriksavvisat
Rättidig materialsamordning
Vikter: 14%
/
10%
Vikter: 20%
/ 9%
Prestanda mot kund
Antal reklamationer
Andel avvisat i
godsmottagning
NKI-betyg
Vikter: 14%
/
23%
Val av mätetal görs utifrån vald leverantörsstrategi,
där följande bör beaktas:
Viktning kan bestämmas på olika sätt:
• Kundnära mätetal ges större betydelse
• Fokusgrupp eller enkät
• Vissa mätetal måste vara överenskomna med leverantören
• Preferensmatris / beslutsmatris
• Balans mellan de olika områdena
• Analytisk hierarisk process
• Intuitivt
• Kvantitativa före kvalitativa
• Datakällans tillförlitlighet ska beaktas
• Sök utanför ”boxen”
• Färre mätetal fokuserar resurser; tillförlitligheten blir bättre
2013-11-30
Utveckling av ett leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
2
Skapa omvandlingstabell från mätvärden till enhetlig poängskala
Poäng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enhet
Mätettal
Avlästa poäng
Materialförsörjning
LeveransBristfrekvens
precision
6,0%
37%
5,5%
42%
5,0%
47%
4,5%
52%
4,0%
58%
3,5%
63%
3,0%
69%
2,5%
74%
2,0%
79%
1,5%
85%
1,0%
90%
Procent
Procent
3,0%
64%
6
5
Processprestanda
GenomloppsRättidig
tid
frisläppning
13
89%
12
90%
11
91%
10
92%
9
93%
8
94%
7
95%
6
96%
5
97%
4
98%
3
99%
Veckor
Procent
6
90%
7
1
Kvalitetsprestanda
Processutbyte
PPM
65%
55
68%
50
71%
45
74%
40
77%
35
80%
30
83%
25
86%
20
89%
15
92%
10
95%
5
Procent
ppm
76%
32
3
4
Prestanda mot kund
Antal
reklamationer
NKI-enkät
22
0
20
10
18
20
16
30
14
40
12
50
10
60
8
70
6
80
4
90
2
100
styck/v
Snittbetyg
11
75
5
7
Poäng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enhet
Mätettal
Avlästa poäng
Vikt
7
3
14
10
20
9
14
23
Vikt
Viktat värde
42
15
98
10
60
36
70
161
Viktat värde
2013-11-30
Utveckling av ett leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
LKI-värde
49,2
(Max 100)
3
Omvandlingsskalorna
För att skapa bra skalor för omvandling från mätvärde till poäng behövs:
•
erfarenhet om rimlighet
•
Nuvärde
•
Möjliga lägsta värde
•
Målvärden (kort- och långsiktiga)
•
Möjliga högsta värden
Noll poäng ges i den punkt som kan betraktas som lägsta acceptabla värde; ett minimimål.
Runt sju poäng ska motsvara ett målvärde som kanske kan uppnås inom ett år.
Tio poäng ska motsvara ett målvärde som kan nås på två till tre års sikt.
2013-11-30
Leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
4
Egenskaper för leverantörskvalitetsindex
•
Är unikt för varje leverantör.
•
Kan inte användas för att jämföra olika leverantörer.
•
Sträcker sig längre ner i förädlingskedjan än konventionell mätning av leverantörsprestanda.
•
Är en viktning av helt olika sorters mätetal med olika enhetsskalor.
•
Det kräver samarbete med leverantören för att ta fram ingångsdata.
•
Kan väga ihop objektivt och subjektivt.
•
Verktyg för leverantörsutveckling och prestandaförbättring.
•
Det uppdateras månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.
2013-11-30
Leverantörskvalitetsindex
Effective Sourcing • www.effso.com
5

similar documents