Kartläggning Unga Vuxna

Report
Samordningsförbundet
Västra Skaraborgs
Förstudie Unga Vuxna
Målgrupp:
Unga Vuxna som behöver ett
samordnat stöd för att få tillträde
till arbetsmarknaden eller stöd
med en återgång till studier
Janet Wohlfarth
Mia Gustavsson
Jacqueline Karvik
www.svsfinsam.se
Våra tidigare erfarenheter
Projekt UNGA Vuxna - metodutvecklingsprojekt finansierat av SoF Västra
Skaraborg 2007-2010
 Vad lärde vi oss? Att arbeta med unga kräver TID, kunna skapa en RELATION med de
unga som skapar TILLIT .
Kartläggningar hos Försäkringskassan Skaraborg Unga med aktivitetsersättning.
 Kartläggning 1 2011 – visade att den största gruppen som beviljats
aktivitetsersättning var unga med psykisk ohälsa (52 % inkl. olika diagnoser även
neuropsyk.) och näst största grupp var unga med utvecklingsstörning (26 %)
 Kartläggning 2 Intervjustudie 2013 – Viktiga faktorer som framkommit:
 De flesta unga är i behov av mycket och kontinuerligt stöd då de själva har stora
svårigheter att initiera och upprätthålla kontakter med de olika instanser som de
behöver hjälp från.
 De unga skulle i hög grad vara behjälpliga av en så kallad ”Case manager” som
hjälper till med att samordna alla insatser utifrån individens behov.
 De flesta unga har många tidigare misslyckanden med sig, vilket resulterat i
dåligt självförtroende och stor rädsla för att våga prova något nytt. Det är
därför av stor vikt att det finns någon som visar att man tror på dem och att man
står kvar oavsett resultatet av insatsen
Kartläggning Unga Vuxna
2014
Unga 16 till 19 år
Styrka – finns ett brett utbud av stödinsatser via kommunerna (om de unga vill
ta emot stödet).
Svaghet – inser inte konsekvenserna av att hoppa av sina studier
Deras behov – vägledning och stöd tillbaks till studier (Supported Education)
Unga 20 till 29 år
Styrka – utbudet av olika insatser är stort både hos Arbetsförmedlingen och
hos kommunerna men passar inte alla.
Svaghet – de som inte passar in i den kollektiva ramen har lätt att hamna
utanför systemen. De som passerat 25 år och inte etablerat sig på
arbetsmarknaden befäster nu sitt utanförskap.
Deras behov – individuella lösningar genom stöd av vägledare/guide, behov
av att bedöma arbetsförmåga/studieförmåga för att kunna anpassa samt
utökad kunskap om samhällets lagar, regler och hur de sociala koderna
fungerar.
De Unga som behöver
samordnat stöd
Sjukpenning
201406
Aktivitets Arbets
ersättning sökande
Arbetsmarknadsåtgärder
Ekonomiskt Summa helårs
bistånd
ekvivalenter
Essunga
20-29 år
10
28
6
34
7
85
Götene
20-29 år
22
59
8
58
32
179
Lidköping 20-29 år
58
180
42
266
62
608
Skara
20-29 år
41
81
27
123
60
333
Vara
20-29 år
32
60
12
114
36
253
163
408
95
595
197
1458
Summa
Källa: SCB Antal helårsekvivalenter (antal personer)som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-29 år efter kommun, ålder,
tabellinnehåll
Gemensamt för gruppen unga 20 till 29 år som behöver samordnat stöd:
• Psykisk ohälsa /diagnostiserad och icke diagnostiserad
• Dålig erfarenhet av sin skoltid – har oftast blivit mobbade
• Det sociala arvet – otrygga uppväxtvillkor
• Har vilja och motivation men är frustrerade och uppgivna och ibland även ”arga”
på samhället i stort.
Vad tycker de Unga själva?
Intervjustudie med ungdomar i grupp som har varit arbetssökande i
minst ett år, Skara 20-24 år och Lidköping 25-29 år.
Jag vill att vägledare/arbetsförmedlare ska ha rikligt med tid att hjälpa
mig.
Jag vill inte lämna hela mitt liv för ett arbete
Jag vill bli vuxen och kunna flytta hemifrån
Jag vill ha ett jobb och lön, inte praktik.
Jag vill ha mer yrkesinriktade studier att välja på
Om jag har slutat skolan i förtid behöver jag få en ny chans till
anpassade studier efter mina behov
Jag vill ha ett körkort för då ökar mina jobbchanser
Jag vill ha mötesplatser där man kan träffa arbetsgivare mer
personligt
Sammanfattning

 Vägledare/guide
TID, TILLIT och RELATION
 Samordning – genom integrerad samverkan
 Insatsmedel

similar documents