Kunsten å skrive - Del 1 - Høgskolen i Lillehammer

Report





Introduksjon – Akademisk integritet
Plagiat, juks og uselvstendig arbeid
Kildebruk
Litteraturhenvisninger
Vitenskaplige tekster
- Bundne oppgaver
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)


Kan dette være noe?
Om, det er:
◦ Hva
◦ Hvorfor
◦ Hvordan
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)


Hvordan du lærer å skrive en selvstendig oppgave
En oppslagsbok til bruk ved skriving av
akademiske oppgaver
◦ Krav til oppgaver
◦ Forklaring av ulike typer oppgaver
◦ Bruk av ulike sjangere
(http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245013290)
Dokumentasjon
◦ av en undersøkelse
◦ av et faglig relevant problem


ved bruk av fagets teorier og metoder
med formål å overbevise
◦ andre fagfolk
◦ om riktigheten av undersøkelsens resultat og konklusjon
◦ i en framstilling som er akseptabel i det faglige fellesskap
(Rienecker & Jørgensen, 2013, kap. 1)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Hva er vitenskap?
◦ undersøkende virksomhet som forbinder
Faglige prinsipper
(teorier og metoder)
Spesifiserte, konkretiserbare, kontekstualiserte fenomener og krever
o presisjon i begreper
o begrunnelser for oppgaveforfatterens ”handlinger”
o ut fra undersøkelsens formål
o eksplisittering av de viktigste forhåndsantakelser og framgangsmåter
o dokumentasjon
(Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)
- fortellinger
beretninger
- populariserende
tekster
- lærebøker
- veiledninger
-rapporter
-personlige
essays
- ”fristiler”
- kronikker
- leksikalske
tekster
-feltdagbøker
–praksisrapporter
–selvstendige oppgaver
–vitenskaplige
–artikler/ avhandlinger
- kåserier
- anmeldelser
-faglige
essays
Undersøkende
tekster
Registrerende
tekster
Formidlende/
lærende tekster
Resonnerende
tekster
Vurderende
tekster
Regulerende
tekster
(Modell inspirert av Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 25)

”Academic integrity” vs. ”Academic dishonesty”

Kildebruk og åpenhet
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Regelverk
◦ Universitets- og høgskoleloven
◦ Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i
Lillehammer
◦ Retningslinjer for behandling av saker vedrørende
fusk/forsøk på fusk ved eksamen
◦ Klagenemnda

Med fusk forstås:

Plagiatkontroll i Fronter
◦ bruk av ulovlige hjelpemidler
◦ gjengivelse eller sitater fra lærebøker,
andre fagbøker eller andres oppgaver
uten kildehenvisning
◦ at oppgaven eller deler av oppgaven er
utarbeidet av en annen enn studenten
◦ at studenten urettmessig skaffer seg
tilgang til eksamensoppgaver
◦ at studenten etter eksamen
forsøker/greier å endre sin besvarelse.
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)




Hvorfor kildebruk?
Hvilke kilder bruker
vi?
Hva kan vi stole på?
Hvordan skal vi
bruke dem?
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)


Infomengde (nesten) uendelig
Ofte gratis

«High-tech Cheating»
(http://essaygirl.com/)

A)
◦ Wikipedia er godt egnet som
kilde ved skriving av
fagoppgaver

B)
◦ Wikipedia er ikke godt egnet
som kilde ved skriving av
fagoppgaver
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Www.wikipedia.org_screenshot_2013.png?uselang=no)







Kildehenvisning nødvendig for troverdighet
Skal vise hvor stoffet er hentet fra
Harvard-systemet
Henvisninger i teksten
Sitering
Fotnoter
Referanseliste
HiL laget noen egne sider på dette (Biblioteket)

Primærkilde- og sekundærkilder
?

I tekst
◦ Ulike type kilder

I referanselista
◦ Ulike type kilder
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)
Vurdering
Syntese
Analyse
Anvendelse
Forståelse
Viten

Vurdering

Syntese
Analyse


Anvendelse

Forståelse
Viten

Viten
◦ referere, omskrive, gjenkjenne
Forklare
◦ forklare med egne ord
Anvendelse
◦ teste ut, bruke
Analysere
◦ bryte ned i deler, skille, se
struktur/system
Syntese
◦ kombinere deler til helhet, tolke
Vurdere
◦ bedømme ut fra ulike kriterier,
perspektivisere, sette opp
normer/handlingsforskrifter

Akademisk skriving følger ofte visse standarder


”Fisken” eller ”den hellige treenhet”
Andre momenter
 Innholdsfortegnelse
 Vedlegg
 Figurer
 Paginering
Fysiske avsnitt i oppgaven
 Serviceavsnittene før hovedavsnittet
◦ Forside
◦ Sammendrag (abstrakt) kun på lengre oppgaver
◦ Innholdsfortegnelse
 Tekstens hovedavsnitt
◦ Innledning
◦ Selve den faglige gjennomgangen
◦ Konklusjon
 Serviceavsnittene etter hovedavsnittet
◦ Vedlegg, bilag
◦ Evnt. noter
◦ Kilde- og litteraturliste
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)
1. Forfatteren av den gode oppgaven er tilstede som
fagperson og viser selvstendighet i den gode
oppgaven
2. Den gode oppgaven forholder seg til vitenskapen og
sjangeren oppgave på universitet og høgskole
3. … bruker fagets kunnskaper og redskaper
4. … er fokusert
5. ... ”skriver” høyt på Blooms taksonomi for læringsmål
6. … er et argument
7. … forholder seg til stoffet, faget og seg selv
8. Den gode oppgaven metakommuniserer
(Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

Oppgaveforfatteren
◦ sier hva hun vil gjøre
◦ hvorfor og hvordan hun vil gjøre det
 skaper sammenheng mellom delene
Funksjoner:
 Viser hvordan hun forholder seg til fagligheten
 Signaliserer til leseren hvordan informasjonen skal
oppfattes, og framviser derved oversikt
 Selvpedagogisk funksjon: tvinger hun til å vurdere og
bestemme seg for hva informasjonen skal brukes til ->
unngå bare beskrive, gjengi og fortelle (Rienecker & Stray
Jørgensen, 2013, kap. 1 og s. 268ff).

Redegjørelse
◦ Gå gjennom, presentere hovedtrekkene ved et fenomen,
tekst, begrep, teori
◦ Ta med det vesentligste
◦ Bruk egne ord for å vise at du har forstått det du redegjør for

Drøfting
◦ Se en sak fra flere sider
◦ Argumentere ut fra kriterier du gjør eksplisitte
◦ Veie forskjellige synspunkt mot hverandre

Ved diskusjonsoppgaver, oppgavebesvarelser
(også bundne oppgaver): ta utgangspunkt i at
argumentasjonsmomentene skal tilfredsstille disse
tre spørsmålene:
 Hva?
 Hvorfor?
 Hvordan?
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)



Se på oppgaven som et argument som framføres i
den faglige debatten
Hent dokumentasjon for påstandene i troverdige
kilder (jf. kildekritikk)
Sørg for at konklusjons grad av sikkerhet
samsvarer med metode og datagrunnlag
(Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap. 1 og 11)

similar documents