Barn og unges sosiale medier Se hverandre gjør en

Report
Barn og unges sosiale medier
Se hverandre gjør en forskjell
Anne Katrin Storsveen
© 2014
Sosiale medier – hva er det?
Innholdet er laget av dem som besøker
nettstedene
Deler, kommenterer og utveksler informasjon
og bilder
Facebook, Instagram, YouTube, Kik,
SnapChat, Skype, Spring.me (Formspring),
Ask.fm,Vine, GoSupermodel,
Moviestarplanet...
Norske barn på nett
• I Norge er cirka 98 prosent barn på nettet i en
eller annen grad
•
55% av 9-16 åringene mener det er ting på
nettet som plager barn på deres alder
• 4 av 10 elever sier at de aldri hadde lært om
fornuftig bruk av medier og internett på skolen men temaet er integrert i læreplanene
• Kun 6 av 10 skoleelever får den opplæringen de
har krav på i digital dømmekraft
• Ikke oppfølging fra hverken skole eller foreldre ikke samme forutsetning for å takle den digitale
virkeligheten vi lever i nå
Frykt og bekymring hos barna
• Vold nevnes oftest av 9-10 åringene
• Pornografi nevnes oftest av 11-12 åringene
• Adferds- relaterte risiko slik som mobbing,
trakassering og annen uønsket adferd øker
fra 13 årsalderen
Grooming-barnelokking
En voksen lokker et barn til kontakt, med tanke
på å gjøre overgrep
Straffelovens § 201 - groomingparagrafen
Grooming kommer av det engelske ordet
«groom», som betyr å «forberede» eller
«trene»
Strafferammen for barnelokking er ett års
fengsel
Deling av bilder
Foreldre kan ikke nettvett
Voksne deler barnas opp- og nedturer
Mange barn dokumenteres offentlig - fra de er
født og gjennom hele oppveksten
Vokser opp og kan oppleve sitt privatliv
krenket
Respekter barna
• Barn har rett på et privatliv
• La barna selv få bestemme
Åndsverkloven § 45c
Fotografi som avbilder en person, kan ikke
gjengis eller vises offentlig uten samtykke
av den avbildede
Unntak:
- Når avbildningen er mindre viktig enn
hovedinnholdet i bildet
- Bildet viser forsamlinger, folketog i friluft
eller hendelser som har allmenn interesse
Seksualiserte bilder av barn – Strl § 204
Etter norsk lov
- blir alle seksualiserte bilder av barn
under under 18 år sett på som misbruk av
barn
Strafferammen er fengsel inntil tre år, men
lengre hvis det er del av organisert virksomhet
Digital mobbing
To former for mobbing
• Åpen mobbing
• Skjult mobbing
Hvem mobber?
• Positiv holdning til vold
• Sterk trang til å dominere og undertrykke
• Hevder seg med makt og trusler
• Hissige og impulsive
• Vanskelig for å følge regler
• Viser liten medfølelse
• Flinke til å snakke seg ut av vanskelige
situasjoner
(Kilde:www.ung.no)
Selvmord blant barn i Norge
Tall fra 2011: Like mange barn mellom 10 og 14 år
dør av selvmord som av ulykker i Norge
Mellom 0 og 7 barn mellom 10 og 16 år tar livet sitt
hvert år.
Landsbasis 2012: 17 selvmord blant unge under
18 år – yngste er 13 år
Avskjedsbrev: Viktig å frikjenne foreldre –
bevisste på at dette var deres eget valg
Årsak: Vært i konflikter som vi voksne kaller
bagateller – naskeri etc.
Flere var i en konfliktsituasjon
- konflikten ikke oppfattet som alvorlig av de voksne
(Kilde: Forsker /lege Anne Freuchen, Sørlandet Sykehus)
Voksne må ta grep!
Barn trenger voksne som:
-
tør å se
tør å stanse opp
ta det barn sier på alvor
voksne som ikke bagatelliserer
Barn trenger modige voksne! Voksne som har
kunnskap om løsninger, og hvor de finnes
Gjerningspersonens alder
Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år
Hovedregel - foreldrene har hovedansvaret
for å sette i verk tiltak overfor barn og unge
som begår kriminelle handlinger
Barn under 15 år kan ikke pågripes eller
varetektsfengsles
Kan etter politiloven § 8 bringes inn til politiet
i inntil 4 timer
Alternativ straff for unge lovbrytere
Ungdomskontrakter
(lovhjemlet i straffeloven § 53 nr. 2, og nr. 3 bokstav a-h og
straffeprosessloven § 69)
Ungdomskontraktens formål
- forene kravene om
allmennpreventive hensyn og de ulike individuelle behov
Anmeldelse av lovbrudd i skolesammenheng
Politiet oppfordrer skolene til å anmelde straffbare
forhold
Forebyggende politi får kunnskap
Lovbrudd utenfor skolens område og/eller utenfor
skoletiden anmeldes av skolen - når den straffbare
handling har en tilknytning til skolen
Skolen konfererer med elevens foresatte før
forholdet anmeldes
• Rektor skal anmelde til politiet
• Lovbrudd håndteres som disiplinært problem
og/eller reglementsbrudd.
• Vurdere iverksettelse av relevante hjelpetiltak
• Tiltak skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte
• Melding til barnevernet foretas av skolens ledelse
v/ rektor
Kilder
Rundskriv nr. 2/2002 ”Bekymringsmelding til barnevernet”
Utdanningsetaten, Oslo Kommune - Rundskriv nr 6 – 2010
FNs konvensjon om barnets rettigheter
Dubestemmer.no
Datatilsynet.no
Slettmeg.no
Trygtnett.no
Nettvett.no
Kripos.no
Ung.no

similar documents