Utbildning regionfullmäktige 14 oktober 2014

Report
Fullmäktigeuppdraget och
kommunallagen
Lina Kolsmyr, chefsjurist
Grunden för fullmäktigeuppdraget
• Demokrati
• Fri åsiktsbildning
• Makten utövas under lagarna
• Kommunal självstyrelse
• Respekt för alla människors lika värde
• Beslutanderätt av valda församlingar
• Beskattningsrätt
Regionfullmäktiges särställning
• Det enda folkvalda organet
• Det högsta beslutande organet i Västra
Götalandsregionen
• 149 ledamöter
• Offentliga möten 7 ggr/år i Vänersborg
Ramen
Västra Götalandsregionens
ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård och
tandvård
• Kollektivtrafik
• Tillväxt- och utveckling
• Kultur, turism, utbildning
(frivilligt)
• Befogenheter i övrigt
enligt kommunallagen
Kommunallagens innehåll
• Beskriver indelningen av landet i
kommuner och landsting
• Anger demokrati och kommunala
självstyret som grund för kommuners
och landstings/regioners agerande
• Beskriver vem som är
kommunmedlem
• Ger grundprinciperna för kommunala
beslut (s k kommunal kompetens)
• Ger regler för kommun- och
landstings-/regionfullmäktige och
nämnderna
• Ger regler för hantering och
redovisning av kommunal ekonomi
• Beskriver hur beslut kan överklagas
Kommunal kompetens
• Allmänintresse
• Lokaliseringsprincipen
• Inte befatta sig med
angelägenheter som ankommer på
staten, en kommun eller någon
annan
• Inte bedriva verksamhet med syfte
att skapa vinst
• Självkostnadsprincipen
• Likställighetsprincipen
• Retroaktivitetsförbud
Beslutsorgan enligt
kommunallagen
Avgörande för att demokratin fungerar
Fullmäktige
Reglemente,
delegering
Styrelsen eller
annan nämnd
Delegering
Utskott eller
individ
Regionfullmäktige styr och beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt
Beslut som måste tas av fullmäktige:
• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• Vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha hand
om
• Val av ledamöter och ersättare till styrelser, nämnder och
beredningar
• Val av revisorer
• Fastställa grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
• Årsredovisning och ansvarsfrihet
• Folkomröstning i regionen
Fullmäktige
Nämnd/Styrelse
 Beslutar om övergripande mål
och inriktning.
 Beslutar om prioriteringar och
fördelning av resurser.
 Beslutar om reglemente.
 Ska inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, samt i
enlighet med lag, förordning och
reglemente.
 Fördelar budgeten till de olika
politiska nämnderna och styrelserna.
 Beslutar hur pengarna ska
användas av det egna
ansvarsområdet.
 Utövar regionens beslutanderätt
 Förvaltar och verkställer.
 Har det övergripande politiska
ansvaret för regionens verksamhet
och utveckling.
 Vid handläggning av konkreta
förvaltningsärenden agerar
nämnd/styrelse självständigt och
på eget ansvar.
Rättigheter för fullmäktigeledamot
• Rätt till ledighet från anställning för att delta i
sammanträden
• Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst
• Kallelse till sammanträden
• Rätt att väcka ärenden genom motion
• Rätt att ställa interpellationer och frågor
• Delta i debatt, överläggning och beslut
• Rätt att avstå från att delta i omröstning eller beslut
• Rätt att reservera sig mot ett beslut när man deltagit i
avgörandet
Motioner
• Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter
• Motion väcks genom att den anmäls vid fullmäktiges sammanträde
• Tjänstgörande ersättare får väcka motion under sammanträde
• Fullmäktige beslutar om till vem motionen ska remitteras
• Remissvar är inte frivilligt, alla nämnder är skyldiga att svara
• Motioner ska beredas så att de kan avgöras av fullmäktige inom ett år
Interpellationer och frågor
• Interpellation och frågor är ledamöternas möjlighet att ställa frågor till
ordföranden i nämnd eller annan förtroendevald som fullmäktige
beslutat
• Interpellation används vid mer komplexa frågor och när svaret lämnas
i fullmäktige kan alla delta i debatten
• Fråga är ofta av enklare slag och då svaret lämnas får bara den som
ställt frågan och den som skall svara yttra sig
Deltar inte i beslut
• Den ledamot som tänker avstå från att delta i ett beslut
ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas.
• Den som inte anmält detta anses ha deltagit i de beslut
som fattas med acklamation.
Reservation
• Den som deltagit i ett beslut har rätt att anmäla
reservation mot beslutet.
• Kan vara muntlig eller skriftlig, motiverad eller
omotiverad
• Reservationen ska anmälas innan sammanträdet
avslutats.
• Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges
sekretariat före protokollets justering.
• Genom reservationen markerar den förtroendevalde en
avvikande mening från majoritetsbeslutet.
Jäv
• En ledamot får inte delta i
handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv,
ledamotens make, sambo, föräldrar,
barn eller syskon eller någon annan
närstående.
• Ska anmälas till ordföranden och
ersättare kallas in.
Den förtroendevaldes ansvar
• Politiskt ansvar – utkrävs av väljarna eller partiet
• Juridiskt ansvar – utkrävs i form av någon rättslig påföljd
• Ekonomiskt ansvar
• Straffansvar (tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt)
• Skadeståndsansvar
Prövningsmöjligheter
Varje medlem av en kommun eller ett
landsting har rätt att få lagligheten av
kommunens eller landstingets beslut
prövad genom att överklaga dem hos
förvaltningsrätten.
Grunder för laglighetsprövning
Ett överklagat beslut skall upphävas, om
1. Det inte har tillkommit i laga ordning
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en åtgärd för kommunen
eller landstinget,
3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
eller
4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.
Förvaltningsrätten får inte besluta annat – bara upphäva!

similar documents