Marit Skivenes

Report
Adopsjon til barnets beste?
Foredrag
OPPVEKSTKONFERANSEN 2012
Dr. Marit Skivenes
Grunnprinsipper for det norske barnevernet
•Det mildeste inngrepsprinsipp.
•Det biologiske prinsipp.
•Barnets beste.
•Stabilitet i omsorgen.
Stabilitet og kontinuitet i omsorgen
• ADOPSJON
PROBLEM I:
• FLYTTINGER
PROBLEM I:
• FLYTTINGER
• 26% av plasserte barn i alderen 0-2 år ble omplassert minst
en gang i 2009.
”Is it like all the other places – they’ll get rid of
me and I’ll move on again?”
Engelsk fostergutt.
Kilde: Dance & Rushton 2005, s. 22.
PROBLEM II:
• VOKSENLIVET
• DET GÅR IKKE SÅ BRA MED BARNEVERNSBARNA NÅR DE BLIR VOKSNE
Forskningen viser at barnevernsbarn:
• De har dårligere helse som voksne
• De har ustabile relasjoner
• De har mer familieoppløsning
• Det er flere som blir tenåringsforeldre
• Det er flere aborter
• Flere opplever såkalt voldelig død
• Flere tar selvmord
• De har laver utdanning
• Dårlig tilknytning til arbeidslivet
• Flere som er arbeidsledige
• De er oftere avhengig av velferdstjenester (sos.stønad, arb.led.trygd)
Kilder: Bohmann & Sigvardsson, 1979 & 1985; Christoffersen, 1996 & 1999; Heino &
Johnsson, 2010; Kristofersen, 2005; Clausen & Kristofersen 2008a, 2008b; Clausen,
2005; Soothill, Christoffersen, Hussain & Francis, 2010.
KUN en av tre har det noenlunde greit som
voksne
KILDE: CLAUSEN OG KRISTOFERSEN 2008, S. 82
Viktige premisser for adopsjon
• Kun fosterforeldre til et barnevernsbarn som kan adoptere.
• Det er kun barn som det ikke er sannsynlig kan tilbakeføres til foreldrene som kan
adopteres.
• Adopsjon skal være til barnets beste.
• Åpen adopsjon er mulig, det betyr at biologiske forelder vil ha rett til kontakt med
barnet etter adopsjonen.
SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
2011
PLASSERTE BARN (0-17) TOTALT
9500
OMSORGSOVERTAGELSE
7300
PLASSERT SOM HJELPETILTAK
2200
TILBAKEFØRINGSSAKER (2009)
101
FOSTERBARNADOPSJONER
17
SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
• Ved utgangen av 2011 var status at:
• 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER
OFFENTLIG OMSORG
SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
• Ved utgangen av 2011 var status at:
• 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER
OFFENTLIG OMSORG
• 17 AV DISSE BLE ADOPTERT
STUDIER AV ADOPSJON VERSUS
FOSTERHJEM (INSTITUSJON / BIOLOGISKE
FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR
DET BEDRE
STUDIE I: Dansk metastudie
• All forskning om tema i 11 land i perioden 1977-2006
• Entydig funn.
• Når man måler adopterte barn opp mot
fosterhjem/institusjon ift til:
– barns fysiske og kognitive utvikling,
– barnets oppfatninger om egenverd, og
– oppførsels- og følelsesmesige problemer,
• så scorer adopterte barn bedre på samtlige av disse
variablene
• Kilde: Christoffersen, et al, 2007, p. 155.
STUDIE II: Engelsk studie
• Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer
•
•
•
•
Adopsjon gir:
Høyere grad av emosjonell trygghet
En sterkere opplevelse av tilhørighet
En mer permanent psykososial base
Kilde: Triseliotis 2002, s. 31.
STUDIE II: Engelsk studie
• Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer
The main limitation of long-term fostering is its
upredictability and the uncertain and ambiguous
position in which the children find themselves.”
Kilde: Triseliotis 2002, s. 31.
STUDIE III: Svensk studie
• 3951 barnevernsbarn er fulgt
• barna som ble adoptert gjorde det bedre på alle
målet variabler:
• ift grunnskolen,
• på kognitive tester,
• utdanningslengde og
• bruk av velferdstjenester.
STUDIE III: Svensk studie
• 3951 barnevernsbarn er fulgt
“The results from our study indicate that adoption
does have stronger compensatory traits over time
compared to long term foster care”
KILDE: Vinnerljung and Hjern s. 1908.
Hvorfor bruker vi ikke adopsjon i Norge?
• Er det fagmiljøet?
• Barnevernarbeiderne?
• Domstolene?
• Politisk tilbakeholdenhet?
• Annet?
Adopsjon eller fosterhjem?
98% 96%
100%
90%
80%
59%
70%
60%
50%
41%
40%
30%
20%
10%
0%
2%
Foster Care
4%
Adoption
Norge
England
U.S.
Adopsjon eller fosterhjem?
59%
60%
50%
41%
Norge
40%
30%
20%
10%
0%
Foster Care
Adoption
DE SOM IKKE FORESLÅR ADOPSJON
• 40% av norske saksbehandlere foreslår ikke adopsjon
Begrunnelsen de gir er at:
• Vil ikke beslutte adopsjon mot mors vilje
• I Norge er det ikke vanlig med adopsjon
• Spiller ingen rolle for gutten om han er
adoptert eller ikke
• Kilde: Skivenes & Tefre 2012.
Høyesterett
• Adopsjonsdom i 2007 om 9 årig gutt
Dommen avsluttes med følgende ord fra førstevoterende:
”Som det har gått frem, er mitt syn at fylkesnemndas vedtak om å frata
foreldrene foreldreansvaret og gi samtykke til adopsjon må
opprettholdes. Jeg vil gjengi den sakkyndiges avslutningsord om hva
samfunnet kan formidle til C (gutten) gjennom dommen i Høyesterett;
et samtykke til adopsjon innebærer « å anerkjenne hans fulle
rett til å være barn av sine foreldre ».
•
Kilde: Rt 2007, p. 9.
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen
• Adopsjonsdommen fra 2007 anket til Strasbourg
• Adopsjonsbeslutningen blir stående.
• Strasbourgdomstolen har ikke noe å utsette på
Høyestedommen av 2007.
• Tvert imot, det slåes fast at avgjørelsen er:
“supported by relevant and sufficient reasons and
…proportionate to the legitimate aim of protecting A`s
(gutten på 9 år) best interests”
Kilde: Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010
Det er ikke den norske velferdsstaten verdig at kun en
av tre barnevernsbarn har det greit som voksen
KONTAKTINFORMASJON:
[email protected]
Mer om forskningsprosjektene her:
http://www.hib.no/avd_ahs/fou/childwelfare.asp

similar documents