Samordning av ledninger i grunnen

Report
Nye Norske standarder innen
samordning av ledninger i grunnen
Fjernvarmedagene 2013,
Fornebu Scandic Hotel, 29. oktober
Tom Baade-Mathiesen
Behovet for koordinering av infrastruktur
• STORT OPPDEMMET BEHOV FOR OPPGRADERINGER
OG NYINVESTERINGER
– Innen sektorene samferdsel og ledninger i grunnen er det sannsynlig at
det vil bli brukt flere hundre milliarder kr frem mot 2030
– Oppgraderinger og nyinvesteringer vil ha et stort behov for
effektivisering og best mulig utnyttelse av pengene
• ET STERKT BIDRAG HER VIL VÆRE BEDRE
KOORDINERING AV BYGGINGEN AV INFRASTRUKTUR
Ledninger i grunnen - 2 nye NS
• AVSTANDSKRAV INFRASTRUKTUR
– Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom kabler, ledninger og
konstruksjoner som legges i grøfter i veier og andre arealer.
• KOSTNADSFORDELING VEI OG LEDNINGER
– Innenfor infrastruktur er det en rekke aktører med ulike interesser.
– Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av
kostnadene som fordeles på deltagerne.
– Klare regler for dette vil effektivisere byggeprosessen.
Status per i dag
• Standardkomite, avholdt 3 møter
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bærum kommune
Energi Norge
Hafslund
KS
MEF
Norconsult
Norsk Vann
Omega Elkraft
Oslo kommune
Post og Teletilsynet
REN
Sandnes kommune
Telenor
VA/VVS-produsentene
Vegdirektoratet
• Ferdig i løpet av to - tre år?
NS - avstandskrav
AVSTANDSKRAV
Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet
6
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Der det er for trangt
Der det er spesielle krav til overflaten og/eller høy
trafikkbelastning bør bruk av løsninger som minimerer
fremtidig oppgraving tilstrebes. Gangbar kulvert og
innstøpte trekkerør kan være slike løsninger.
Figur 9 Innstøpte
trekkerør
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Figur 1 Gangbar kulvert
Plassering i veg
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
Justering når minimumskravet ikke går
Unntak, hvordan gå frem når
avstandskrav ikke kan overholdes
1. En aktør har behov for fremføring av anlegg
2. Anlegget "grovprosjekteres"
3. Trasé og utstrekning oversendes øvrige aktører for å finne interesse for fellesføringer
“Arbeidsutkast under komitebehandling”
4. Det inngås avtaler om fremføring og prosjekteres
5. I aktuell trasé er det ikke plass til fremføring og samtidig overholde krav til avstander
6. Det tas kontakt med berørte anleggseiere og prosjekteres løsninger og tiltak for på best
mulig måte å ivareta de tekniske kravene selv om man ikke overholder avstandskrav
7. Dersom dette er akseptabelt for de berørte parter lages en avtale for løsningen
8. Dersom det ikke er akseptabelt må man på prosjektets regning vurdere flytting av
eksisterende anlegg eller andre traséer
NS - kostnadsfordeling
KOSTNADSFORDELING
Kostnadsfordeling vei og ledninger
Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når
fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordan
kostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vil
effektivisere byggeprosessen.
Arbeidsoppgaver
• Generelt
– Avgrensning av mandatet, inklusive koordinering mot forskriftsarbeid i
Samferdselsdepartementets regi
– Overordnet skille mellom nyanlegg og eksisterende anlegg
NS - kostnadsfordeling
• Kartlegging
– Kartlegging av gjeldende regelverk om kostnadsansvar, flytteplikt,
servitutter, privatrettslige rettigheter etc generelt og for den enkelte
bransje spesielt (relevant sektorspesifikk regulering)
– Kartlegging av eksisterende praksis og avtaler for kostnadsfordeling,
herunder de som finnes i Oslo
– Gjennomgang/kartlegging av areal/volumberegninger for anlegg i
grøfter, kulverter, kanaler, bruer og andre konstruksjoner
• Analyse/vurderinger
– Vurdering av aktuelle kostnadselementer inklusive noe om prissetting
av gateklasser (f.eks. ut fra ÅDT) i forhold til hvor mye det vil koste med
istandsetting ved senere oppgravinger
– Levetidsbetraktninger og hva som er oppgradering utover ren utskifting
– Vurdere standard hensyntatt vedlikehold/istandsetting av vei til minst
samme standard
Kostnadsfordeling Entreprise 1,
Ulven Sinsen
Totalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastruktur
utgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å legge
anlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene.
16
Kostnadsfordeling kulvert
• VA 50% (også rør rett
under dekket)
• Bredbånd 5%
• Høyspent 45 %
• Allikevel var det her
naturlig å velge
høyspenteier som
driftsansvarlig i
kulverten
17
NS - kostnadsfordeling
– Vurdere behovet til hvert enkelt anlegg sett i forhold til det totale behov
for fellesanlegget
– Hva er mest samfunnsrasjonelt i det enkelte tilfelle - Flytteplikt vs
samfunnsøkonomi
– Vurdere behov for ulike løsninger for ulike typer veger og geografi
(differensiering)
– Provisorier
– Reservekapasitet
• Organisering/gjennomføring
– Plassering i forhold til veioverbygning og anleggsgjennomføring,
vurdering av «tvungen» plassering utover det som er nødvendig for det
enkelte anlegg
–
Hvem beslutter valg av løsning og hvilke forhold er med å bestemme
prosjektets omfang, teknisk løsning og kvalitet
Utarbeidelse
• Forslag til Norsk Standard
– Utarbeidelse av forslag til prinsipper for beregninger av volumandeler og
klarlegging av prosedyrer som bør følges ved kostnadsfordeling,
avhengig av når den gjøres i prosjektet (forprosjekt,
detaljprosjekt/anbudsgrunnlag, utførelse, sluttavregning, drift og
vedlikehold). Klarlegge prosedyre for når i prosjektet fordeling bør
utføres
– Når skal kostnadsoverslag revideres
Takk for meg!

similar documents