Presentasjon av prosjektet - Olga

Report
Prosjekt i Grimstad kommune i samarbeid med RVTS Sør
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)



Tydelige signaler fra enkeltskoler om behov
for kunnskap om barn med komplekse
traumer, handlingskompetanse for forstå,
hjelpe og møte disse barna
Behandlet i Arbeidsgruppe for
kompetanseutvikling våren 2011
Tiltak i Kommunal tiltaksplan for
kompetanseutvikling 2011 – 2013
Planlegging vår og høst 2011
Oppstartsmaling des. 2011
Gjennomføring 2012 og 2013
Kommunal tiltaksplan for
kompetanseutvikling vedtatt i K-styret den
2/5-2011
 Opprettet kontakt med RVTS Sør i mai 2011
 Arbeidsgruppe i VUT i planleggingsfasen
 Flere møter vår og høst. Drøftinger og
avklaringer:
- kompetanseutviklingsprogram;
modell/struktur og innhold, omfang og
tidsbruk
- forankring og forpliktelser for partene

Invitasjon til deltagelse:
- Holviga skole
- Fjære barneskole
- Frivoll skole
- Voksenopplæringen(VO)



Skolene innkalt til to møter. Avklaringer i
forhold til samarbeidsavtalen og
fagprogrammets rammer
Stor interesse og begeistring fra alle


Samarbeidsavtale RVTS
sør og Grimstad
kommune
Avtalen undertegnet av
partene den
12.12.2011

Kompetanseutviklingsprogram for ansatte i
Grimstadskolene
Varighet : 2012 og 2013
INNHOLD

Mål

Metode

Forankring

Grunnopplæring

Fagdager/Workshops

Veiledning

Telefonkonsultasjon ved behov

Økonomi

Styringsgruppe
Bjørn Kristian Pedersen
Mogens Albæk
Marit Grefstad Innholt
Møtes min. to ganger i
prosjektperioden

Arbeidsgruppe
Karen Ringereide, RVTS, prosjektleder
Hallgeir Berge, rektor Fjære bsk
Grete Wisler, lærer Fjære bsk
Roald Abrahamsen, fagleder Frivoll
Britt Hytjan, lærer Frivoll
Bjørn Malmo, rektor Holviga
Hilde Marcussen Svebak, lærer Holviga
Hilde Weidemann, lærer/fagleder Vo
Marianne Dahl, lærer Vo
Tove Heggdal, Psykolog Pp tjenesten/VUT
Olga Røed Johnsen, enhetsleder
VUT,prosjektkoordinator






Tilstede: Styrings- og arbeidsgruppens
medlemmer
Tid : 12. des. 2011
Sted: Strand Hotel, Fevik
Samlingen markerte oppstart av prosjektet
Konstituering av gruppene
Presentasjon av prosjektets innhold og
rammer/struktur
Hva:




Grunnopplæring
Fagdager/workshops
Veiledning og evt
telefonsupport
NB! Praksistrening , oppgaver og
øvelser i mellomperiodene
Tid:
våren 2012: 2 dager
høsten 2012:1 dag
våren 2013:1dag
høsten 2013: 1 dag
høsten 2013
Programmet er obligatorisk
for alle ansatte

” Programmet skal sikre at ansatte i skolene
har solid forståelse av hvordan traumer
( omsorgsvikt, vold, overgrep,
understimulering og migrasjon) påvirker
barns utvikling og læreevne. Programmet skal
også sikre at ansatte har tilstrekkelig
handlingskompetanse til å kunne gi god
omsorg og undervisning til traumeutsatte
elever.”




Ansatte skal etter grunnopplæring:
Kunne redegjøre for komplekse psykiske
traumer og deres virkemekanismer og
konsekvenser
Kunne redegjøre for grunnprinsippene i
traumebevisst omsorg
Ha tilstrekkelig kunnskap om
symptomeskalering til å avdekke spesifikke
behov for viderehenvisning




RVTS Sørs fagtjenester er i utgangspunktet
vederlagsfrie.
Dersom det påløper ekstrautgifter som behov for
innleie av eksterne fagpersoner, lisenser , materiell
etc gjøres det eventuelt særskilt avtale med
kommunen om dette
Kommunen bærer omkostninger knyttet til teknisk
arrangement( rom, servering etc)
Fagdagene legges til skolenes planleggingsdager
og øvrig planleggingstid
Dagskurs 5/6 timer.
 Forelesing, øvelser og veiledning/erfaring i
bruk av metoder for
1) ”Ko-regulering” av barns følelser.
2) Avdekking av såkalte ”triggere”, som er
sensoriske stimuli som utløser reaktivering
av barnets traumeerfaringer (=atferd).
3) Trygghetsformidling med utg.punkt i
metoden Circle of Security.



WS 2 er et dagskurs over 5/6 timer.
Forelesing, øvelser og veiledning/erfaring
med gr.leggende metoder for samtale/komm.
med traumeutsatte elever. Kurset vil inneh.
sentrale elementer fra den evidensbaserte
metoden ”dialogbasert barnesamtale” (DMC)
som er utviklet av Gamst og Langballe på
NKVTS.


Dagskurs over 5/6 timer.
Forelesing, øvelser og veiledning i en
innføring av i bruk av programmet ”Link for
livet” for utv. av sosial kompetanse blant
elever. Sosial kompetanse anses som sentral
i forebygging av nye krenkelser og ift å gi
nødvendig trygghet til å kunne avdekke
personlige hemmeligheter.






Gis i forhold til aktuelle problemer vi har på
skolen.
Presenter problemet skriftlig, anonymisert.
RVTS vil vurdere hvem som kan veilede på
aktuell problemstilling.
Avtaler et møte for veiledning med de som er
mest aktuelle for å delta.
Meld inn saker til avd.leder eller rektor
RVTS anbefaler et ”case” som kan gi
forståelse og innsikt ift. Flere situasjoner.

similar documents