Forretningsplan Environtec

Report
Utvikling og design av miljøvennlige produkter
Selskapsinformasjon
Firmanavn:
Environtec org. no 994 909 355
Adresse:
Rugdeveien 12, 3679 Notoddeen
Kontaktperson: Robert Andersen
Min foutsetning for etablering av Environtec er basert på mange års erfaring fra idè til grunnlegging av
CleanHull. Gjennom disse årene har en fått tilført masse kunnskap om markedet og hvilke utfordringer
shipping markedet står ovenfor grunnet strengere miljøkrav, lønnsomhet og markedskonjukturer.
Skipsnæringen står nå ovenfor andre tøffe utfordringer ved at en stor del av handelsflåten nå blir lagt i
opplag grunnet den finansiell krisen i verdensmarkedet. Med bakrunn i dette så har det kommet opp behov
for å vedlikeholde disse skipene på en annen måte enn tidligere, når skipene blir lagt i opplag vil dette
medføre meget kraftig begroing av alger disse lagene kanbli opptil 30-50 cm tykke. I dag blir disse rengjort
av dykkere noe som er meget tidkrevende opptil 1 uke pr skip og lite lønnsomt, næringen ønsker at dette
blir gjort regulært slik at skipene kan være klare når markedet igjen tar seg opp. Med bakrunn i dette så
ønsker Environtec å utvikle en multiROV som kan være en verktøybærer med spesial utviklede løsninger for
å fjerne denne type begroing på en rask og effektiv måte. Gründer og etablerer Robert Andersen har hatt
en meget tett dialog med Wilhelm Wilhelmsen et av verdens største rederier og service leverandør til
denne industrien som er meget interessert i et tett samarbeid eller eierskap i Environhull( se vedlagt
pressentasjon) som vil være service selskapet som Environtec vil utvikle og levere utstyr til.
Visjon og forretningsidè og verdier
Visjon:
Tilby de beste miljørettede undervannsprodukter til skips, fiskeoppdrett og offshore næringen
Forretningsidè:
Utvikle og designe undervannsprodukter til skips, fiskeoppdrett og offshore næringen fra ide til ferdig
produkt
 Selskapets kjæreteknologi skal være å drive med produktutvikling for undervannsrelaterte operasjoner
 Design
 Prototyping
 Konsept utvikling
 Salg – markedsføring
 Produkt opplæring
Verdier:
Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspil og respekt
Organisajon og samarbeidspartnere
Environtec AS
Robert Andersen 90%
Asmund Buen 10%
Environhull AS
(Investors/ owner)
Germanicher Lloyd/
klassifiseringsselskap
Oljeselskaper
- Statoil
Fiskeoppdrettere
Industriteknikk AS
- Engineering
- Produksjon
- Testing
Ambisjon
 Være nasjonalt ledende innen produktutvikling av
miljørettede produkter til næringen
Informasjon, idè og prosjekt
Idèen med Environtec er at selskapet skal drive med ren produktutvikling av produkter
som kan benyttes innen flere næringer, det være seg skipsnæringen,
oppdrettsnæringen og offshore næringen.
Det første konkrete produktet er å utvikle en multiROV for rengjøring av meget
begrodde skipsskrog til selskapet Environhull, for Environhull er det utarbeidet en
full firma pressentasjon som vil legges ved denne forretningsplan som vedlegg 1.
Målsetningen er å utvikle denne multiROV i samarbeid med kunde, produsent og
oppdragsgiver for å få et så bra produkt at det er rask vei til å industralisere dette
produktet. Utviklingen av dette produktet er basert på mange års erfaringer og
krav ønsker fra markedet , produktet skal utvikles også mot å være klargjort for
fremtidige komplementerende løsninger som f.eks skrogskanning (tykkelsesmåling)
Markeder og konkurransesituasjon
 Produkter for skipsrengjøring og inspeksjon
Skipsrengjøring: Det har pr dags dato ikke kommet noe revlusjonerende produkt for
skipsrengjøring av utvendig skrog på en miljøvennlig måte, det er i dag kun norskeide
”CleanHull AS” som har et produkt som kan sies å ha et miljøvennlig produkt men
produktet har operasjonelle begrensninger.
Produkter for å operere i sterk vannstrøm, dårlig sikt og rengjøring av sterk begroing er i
dag ikke tilgjenngelig i markedet, Environhull vil være et produkt som skal imøtegå disse
kravene, samt at dette produktet skal ha en meget effektivt oppsamlingssystem for det
avfallet som vaskes av under vaskeprosessen.
Inspeksjon: Når det gjelder inspeksjon/tykkelsesmåling av skipsskrog er det idag eneste
løsningen at dette gjøres manuellt ved at inspektøren går invendig mellom spantene og
gjennomfører spott målinger. Hvis en da påmonterer et eksternt tilleggs utstyr med flere
tykkelsesmåle sensorer på f.eks ”Environhull” farkosten kan denne scanningen gjøres
samtidig med en foretar en vaskeoperasjon. Produktet må utvikles, men teknologien er
kjent men må mariniseres og knyttes opp mot et kontroll program.
Teknologi, produkter og tjenester
 Teknologi
- Meget bred kompentanse og lang erfaring innen ulike rengjørings konsepter
under vann og hvordan en trykkkompanserer de ulike komponentene ved
varierende vanntrykk
 Produkter
- Utstyr for å rengjøre meget sterkt begrodde skip (opplag flåten)
- Utstyr for å skanne skipets skrog (tykkelsesmåling)
- Spesialkamera for overvåkning av skipsskrog
- Merdevasker utstyr for vasking av oppdrettsnøter det være seg vaskeskiver,
svivler, rigger og ROV løsninger
 Tjenester
- Engineerings tjenester og prototype bygging med lokal tilknyttning
- opplæring og utdanning på de ulike produktene
- Service og vedlikehold
Immatrielle rettigheter
 Produkter som blir utviklet internt vil det bli sent
patentsøknader for, det foreligger idag ett produkt som
det er dialog med patentkontor for patentsøk,
patentkontoret Curo er valgt for dette produktet.
 Det foreligger ideer og tegninger for yttligere 2
patentsøknader
Markeder og konkurransesituasjon
 Produkter for fiskerioppdrett og inspeksjon
Rengjøring av fikemerder blir gjort hovedsaklig idag manuellt av dykkere, det er
utviklet noen produkter som er kan opereres fra overflaten men disse
produktene blir fortsatt operert manuellt. Standard produkter er også blitt
prøvd påmontere elektriske ROVer men dette har gitt meget store
vedlikeholdskostnader. Fiskemerdene må rengjøres flere ganger pr sesong litt
avhengig av vanntemperatur og algedannelsene langs kysten. Behov for utstyr
som trenger lite vedlikehold da dette er veldig tidkrevende arbeide for dykkere.
Konkurrenter er idag Idema, MPI Norge + noe egenutviklede produkter av
dykkere
• Med tilsvarende utstyr som blir benyttet til å
rengjøre skisskrog kan dette utstyret monteres på
en standard hydraulisk ROV da en kan rengjøre,
inspisere og vedlikeholde merdene med relativ lave
vedlikeholdskostnader
Markeder og konkurransesituasjon
 Offshore næringen
Nå er det slik at offshore næringen har hatt og har utfordringer ved at det
er stor begroing på flytende plattformer der plattformleggene/ stagene og
pontonger for mye beveksning som igjen gjør at plattformen ”dragger”
med jevne mellomrom må disse rengjøres og blir gjort manuellt av dykkere
noe som er meget tidkrevene grunnet tungt arbeid.
Det er også ønskelig for selskaper som har FPSO skip som ligger stille i olje
borringsoperasjon å få rengjort sidene slik at dette med drag blir så lite
som mulig, det er en kjent problemstilling at den siden som ligger vendt
mot solen gror mest noe som igjen medfører skjev begroing og økte
bunkersutgifter ifm thrusting
Markedsstrategi
 Fokusere på salg mot ”eksisterener” kundemasse og samrbeidspartnere

similar documents