Landstingsfullmäktiges program för mål, uppföljning och insyn för

Report
Landstingsfullmäktiges program
för mål, uppföljning och insyn för
verksamhet som utförs av privata
vårdgivare
Syfte med programmet är att lyfta frågorna till
en politisk strategisk nivå, förbättra
uppföljningen och kontrollen samt att öka
allmänhetens insyn.
Bakgrund och avsikt
Utredningen om en kommunallag för framtiden.
( SOU 2013:53 Privata utförare – kontroll och insyn och Prop. 2013/14:118 Privata
utförare av kommunal verksamhet)
• Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
och öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
• Kommuner och landsting behöver ett strategiskt
förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 19 §
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal
har lämnats över till en privat utförare ska kommunen
respektive landstinget kontrollera och följa upp
verksamheten.
KL 3 kap 19 a §
Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en
privat utförare ska kommunen respektive landstinget
genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnas över.
Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 17 § p 6
Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 §
lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till
ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
---6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den
verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare.
Nya reglerna i kommunallagen
KL 3 kap 19 b §
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål
och riktlinjer samt övriga föreskifter på området ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Nya reglerna i kommunallagen
KL 6 kap 8 a §
När enskilda kan välja mellan olika utförare av
nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om
samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet.
Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar
och lättillgänglig.
Starkare krav
Kommunen respektive landstinget ska kontrollera och
följa upp verksamheten.
Kommunen respektive landstinget ska genom avtalet
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Program för uppföljning
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett
program:
Mål och riktlinjer:
med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare.
Uppföljning
hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga
föreskrifter på området ska följas upp
Insyn
och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Om fullmäktiges program
•
(hämtat ur Sou och prop)
Mål och riktlinjer avseende t ex
–
hur privata utförare ska användas i valfrihetslösningar eller upphandling,
–
kvalitet och effektivitet,
–
ägarkrav,
miljö-, jämställdhet- och integrationsaspekter.
•
•
Behovet av riktlinjer analyseras från struktur-, process och
resultatperspektiv.
Kriterier för hur mål och riktlinjer ska uppnås.
Riktlinjer för hur kommunen eller landstinget ska uppfylla sitt ansvar för
kontroll och uppföljning.
Riktlinjer för hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
•
•
•
Lokal utformning inom ramen för självstyrelsen
Ett eller flera program
Möjligt att samverka mellan kommuner och landsting
•
•
Förslag till LiV:s
fullmäktigeprogram
• Integreras i befintliga styrdokument
– Landstingets flerårsplan
• Stämmer överens med kommande
mandatperiod
• Är ett befintligt styrdokument som fastställs av
fullmäktige
Förslag på integrering i befintliga
styrdokument
Krav enligt kommunalagen
Uppfylls genom att:
Mål och riktlinjer:
med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare.
Läggs in i flerårsplanen under avsnittet 4.
Målbild för planperioden - Verksamhet. Det
tydliggörs i inledningen att det även är
fullmäktiges program för uppföljning och insyn.
Uppföljning
hur fullmäktiges mål och riktlinjer
samt övriga föreskrifter på området
ska följas upp
Nytt avsnitt i flerårsplanen – Uppföljning, kort
om att årliga mål ska sättas och hänvisning till
årlig uppföljning i årsredovisningen.
Insyn
och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses.
Läggs avsnitt in i flerårsplanen under avsnittet
4. Målbild för planperioden - Medborgare.
Fortsatt praktisk hantering
• Integrera programarbetet med arbetet för
landstingets flerårsplan
– I samverkan med chefen för ledningsstöd fördela
vem som skriver vad och var.
• Information/diskussion i LF beredningar?

similar documents