Gränsöverskridande transporter av avfall - lagar, regler

Report
Energitillsynsprojekt för
Länsstyrelsen Skåne
- hösten 2014 tom 2015
+ Prövning av energi i tillstånd
Niklas Hansson, Miljötillsynsenheten,
Länsstyrelsen Skåne [email protected]
Tillsynsprojektet mål och ramar
•
•
•
Mål
- Våra tillsynsobjekt, A och B > 500 MWh/år ska tillsynas okt 2014 
2015 OCH åtgärdsförslag ska ha lämnats in och ÖK eller beslutats
- Genom kvalitetssäkrad tillsyn & samverkan med PROEFF, MSS,
Energimyndigheten + Energikontor (kunskap för tillsynsvägledning)
- Effektiv och förnyelsebar energianvändning ska påbörjas och ständigt
förbättras  Miljömålen uppfylls (Nationella + Skånska)
Avgränsningar
- företag < 500 MWh/år
- Lantbruk, täkter
- HUR – Handel med utsläppsrätter och fossila bränslen OBS!
- Tillståndsprövade energifrågor?
- PFE
- Transporter
Utbildning 17 oktober – praktisk energitillsyn tillsammans med
PROEFF-kommunerna (energikartläggning + årgärdsförslag + juridik)
Genomförande - tidplan
• 25 aug - Presentation av upplägget. (utskick har skett 25 juli)
• 25 aug - Möte med Energikontoret - experthjälp
• Listan för spillvärmeenkäten ska uppdateras senast 31 oktober
2014. Länsstyrelsen har ca 160 tillsynsobjekt i projektet
• 8 sept – Projektgenomgång, föredragning och ”workshop”
• V 37 – Resp. handläggare bokar inspektioner med valda företag.
• V 41 - Tillsynsveckan genomförs och utgör starten.
• 17 oktober- utbildningsdag för PROEFF
• Fram till ca 15 november sker ”efterarbete för varje handläggare”
• Erfarenhetsmöte hålls under senare halvan av november.
• Handläggarna ansvarar för sina tillsynsobjekt så att alla är klara
tom 31 dec 2015. Bevakning och uppföljning.
• Uppföljningsmöten våren 2015 + hösten 2015
• Projektavslut bör ske genom utvärdering, plan för fortsättningen
av tillsynen, bevakning av förelägganden och åtgärder. (2016)
Genomförande – Välja objekt
•
•
•
•
Ta fram de anläggningar/verksamheter du har tillsyn över och som har
mer än 500 MVh energiförbrukning/år i listan från
spillvärmeinventeringen. (Verksamheter med > 500 MWh/år omfattas av
detta projekt)
Börja med de verksamheter som har > 1000 MWh/år (störst prioritet –
därefter t.ex. under 2015 kan de med 500 MWh/år lämpligen tillsynas)
Sammanfattningsvis:
- Välj i första hand ut objekt med mer än 1000 MWh/år
- Välj de som inte har utfört energikartering och tagit fram
åtgärdsförslag
- Välj i första hand därefter de som har en användning av fossila
bränslen
Välj ut verksamheter enligt ovanstående kriterier och boka in besök inför
tillsynsveckan (6 – 10 okt). OBS! Boka senast vecka 37!
Genomförande – förberedelser
•
•
•
•
•
•
Energitillsynsprojektet ska fortsätta för de andra objekten Lst har tillsyn
över t.o.m. 31 dec 2015.
Gå igenom tillstånd, ev. kontrollprogram, miljörapporten och
anteckningar mm. I första hand används uppgifterna från den
inventering och sammanställning som gjorts inom ramen för
spillvärmeinventeringen. Det framgår om de har gjort
energikartläggning, åtgärdsförslag och energiplan eller inte, och vilka
som använder fossila bränslen.
Tänk på att företag som omfattas av handel med utsläppsrätter får sin
fossila bränsleanvändning reglerad (se miljöreda).
Undersök om energifrågorna är prövade i gällande tillstånd.
De företag som har omfattats av Energimyndighetens PFE har tidigare
undantagits från energitillsyn. PFE upphör under 2014 och kan därefter
tillsynas mera fritt alternativt följa upp resultatet från PFE.
Är det något som är oklart kan man kontakta företaget.
Genomförande – inför besöket
• Tillsynsbesöket bör endast omfatta energifrågorna (övriga
mindre frågor kan tas i slutet – men får inte bli för ”tunga”)
• Ska ha läst på om företaget enligt ovan
• Syftet är att få igång bolaget att arbeta med energifrågorna
enligt egenkontrollprincipen och de allmänna hänsynsreglerna
• Det är företaget som ska presentera för oss enligt
bevisbördeprincipen
• Läs gärna igenom skrifter och vägledning från
Energimyndigheten och PROEFF (se länkar i projektplanen)
• Boka tid med verksamhetsutövaren (V37). Miljöansvarig
kontaktas men VD eller motsvarande bör (SKA) vara med vid
tillsynsbesöket samt vid behov fastighetsägaren.
Genomförande – inför besöket
VU ska ges följande information vid bokning av besök:
• Besöket kommer i huvudsak att handla om energi
• VU gör presentation på plats och behöver inte skicka in något i förväg
• VU ska presentera sin energianvändning enligt:
- Hur arbetar företaget med energieffektivisering. Finns plan?
- Omfattningen av energianvändningen
- Vilka delar av verksamheten som kräver mycket energi
- Energikartläggningar som genomförts (ska i sådana fall visas)
- VU’s uppsatta mål för energieffektivisering
- Åtgärder för att effektivisera och minska energianvändningen samt
fossila bränslen. VU ska redovisa vad som är gjort sedan 2008 och vad
som är planerat att genomföras + tidplan för åtgärder
- Använd energi i MWh för verksamheten från 2008 tom 2013, årsvis.
- Används nyckeltal ska dessa presenteras.
- Egen potential för spillvärme samt eget behov av spillvärme ska
presenteras
• Vid behov en kort rundvandring (normalt bör hela besöket vara 2 – 3 h)
Genomförande – vid besöket
•
•
•
•
•
•
•
•
Handläggaren leder besöket efter ”dagordningen”
Skriv ner korta anteckningar
Företaget presenterar sitt arbete med energi
Du som handläggare ska vara beredd med kontrollfrågor (enligt
checklistan) som du ställer vid rätt tillfälle.
Ev. kort rundvandring vid behov
Du ska slutligen meddela en muntlig kort bedömning av bolagets
arbete, behov av kartläggning, systematiskt arbete, åtgärdsförslag och
energiplan – användning av fossila bränslen mm.
Du ska inte vara för detaljerad i ditt svar utan meddela att det kommer
en inspektionsrapport med bedömning hur vi går vidare.
Är det uppenbart att VU måste göra t.ex. en energikartläggning och ta
fram avvägda åtgärdsförslag ska tiden för dessa åtgärder diskuteras. Låt
VU komma med förslag (3-6 månader kan vara rimligt men helst inte
längre)
Genomförande – efterarbete
• Skriv ihop en kortare inspektionsrapport
• Erfarenhetsmöte där vi diskuterar vad som framkommit. Vi ska
kunna avgöra vilka som ska få föreläggande eller ÖK
(mallar & exempel finns – se PROEFF-material + egna)
• Inspektionsrapport och ev. föreläggande meddelas VU.
Tidsramen diskuteras först med VU
• Bevakning av datum för åtgärder för VU (bra att ta en kontakt
med VU efter halva tiden och fråga hur det går)
• Inkommit material såsom åtgärdsförslag och ev.
energikartläggningar från VU granskas av Energikontoret
Skåne/energiexpert.  Kompletteringar kan begäras in och ny
granskning sker.
Fortsättning
• Kommunikationsplan
- Mål: Få artikel i tidning och publicera internt
- Medvetandegöra frågorna i samhället och internt
- Länsstyrelsen får goodwill
• Uppföljning viktig – åtgärder, förelägganden mm
• Projektavslut med rapport, utvärdering och jämförelser
- görs lämpligen av ex-jobbare
• Kan trol. ingå i den ”ordinarie tillsynen” efter projektets avslut
• Företag med liten energianvändning ska på sikt också omfattas
Prövning
• Energifrågorna  ÖKAT fokus i samråd + tillståndsprövningen
Men, men…
Behöver nog inte omfatta en hel energikartläggning
- Beskriva mer breda penseldrag
- Utreda möjligheter för spillvärme
- Fördelning av energiåtgång i verksamhet
- Användning av fossila bränslen
• Vid prövning av ny anläggning eller byte av utrustning
- Viktigt med vilken typ av utrustning som köps in
 bör prövas/utredas OM energieffektiv (stora investeringar)
• Prövning A-anläggningar
- Länsstyrelsen håller i samråd och är remissmyndighet (Tsm)
Viktigt att inte energifrågorna blir slutligt prövade - rättskraft
Prövning
• Bör normalt resultera i ett villkor - typ:
”Bolaget ska senast sex månader efter att detta beslut vunnit
laga kraft ge in ett program för energihushållning till
tillsynsmyndigheten. Av programmet ska framgå vilka åtgärder
som är tekniskt möjliga samt kostnaden och energibesparingen
för respektive åtgärd. Det ska även anges vilka åtgärder som
bolaget är berett att vidta och en motivering till varför övriga
redovisade åtgärder inte kommer att vidtas. Programmet ska
revideras löpande och ett reviderat program ska inges till
tillsynsmyndigheten vart tredje år eller med annat intervall som
tillsynsmyndigheten bestämmer. Tillsynsmyndigheten får
förelägga bolaget att vidta de åtgärder som bedöms skäliga
samt inom vilken tid dessa ska vara genomförda”

similar documents