reformtakter

Report
Reformtakter og
styring av skolen
KS: Skoleeierprogram Akershus
1. samling: 8. – 9. oktober, 2014
Jorunn Møller
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Internasjonal reformforskning
• ”Large scale” utdanningsreformer får ofte problemer i
møte med det lokale forvaltningsnivået, den enkelte
skole og den enkelte lærer
• Institusjonalisering av reformer er en lang og
komplisert prosess
• Hvor bærekraftig en reform er, er avhengig av
hvordan ulike aktører på ulike nivåer spiller sammen
i gjennomføringen av reformen
Metastudier av implementeringsforskning
• Bærekraftige systemiske reformer forutsetter gode koblinger
mellom de ulike styrings- og forvaltningsnivåene
• Reformer og kontekster må behandles som gjensidige og avhengige
av hverandre. Søkelyset må rettes mot innflytelseskanaler lokalt
som ikke nødvendigvis er en del av det formelle styringssystemet
• Vi har gått fra å forstå implementering som en lineær prosess via å
se på endring som meningsskapende prosesser til å se på utvikling
av kapasitet for kontinuerlig læring og arenaer for samhandling
Kunnskapsløftets begrunnelse
Kulturelt mangfold
Endringer i arbeidslivet
Underyting
Sviktende
grunnleggende
ferdigheter
Tre hovedmotiv for desentralisering av myndighet:
Demokrati-, effektiviserings-, profesjonsmotivet
Sentralmakt - lokalmakt
• Fra nasjonal input- til nasjonal outputstyring.
• Fra regler og instrukser til kvalitetsindikatorer
Staten skal stoppe ved kommunegrensen!
Politikk og profesjon
• Skape bedre balanse mellom politikk/forvaltning og
pedagogisk/faglig profesjonalitet, herunder den
profesjonelle skoleleder.
Politikerne skal stoppe ved skoleporten!
Reformimplementeringen på skoleeiernivå
Hva viste evalueringen om overgangen til mer resultatstyring?
• Positivt med større tilgang til resultater og data for styring av
skolene.
• Men: Behov for økt kompetanse og kapasitet på skoleeiernivå
for analyse og sammenstilling av resultater og indikatorer.
• Store variasjoner mellom kommuner
• Store kommuner har bedre forutsetninger for å nyttiggjøre
seg resultater fra ulike prøver og undersøkelser som grunnlag
for styring av skolene.
Reformimplementeringen på skolenivå
Hva viste evalueringen om skolenes kvalitetsarbeid?
• Det er utviklet nye rutiner for resultatoppfølging på grunn av det
nasjonale systemet for kvalitetsvurdering, særlig i grunnskolen.
• Kollegial erfaringdeling og systematisk vurdering av egen praksis synes å
være selve grunnmuren når det gjelder utvikling av kunnskap.
• Men: Store variasjoner mellom skoler når det gjelder hvordan
informasjon om resultater brukes i skoleutvikling eller på klassenivå.
Mange mangler kapasitet og kompetanse til å nyttiggjøre seg av
resultatene i skolens kvalitetsarbeid.
• Forskjellene synes å ha sammenheng med kommunestørrelse, skoleeiers
støtte og rektor som leder og pedagogisk drivkraft.
Reformimplementeringen på skolenivå
Handlingsrom og myndiggjøring av profesjonen
• I 2011 svarer hhv. 12 % av lærerne i videregående opplæring, 16 %
av lærerne på 10. trinn og 22 % av kontaktlærerne på 4. og 7. trinn
at de har fått mer selvstendig beslutningsmyndighet.
• Vi ser konturene av et skolelederyrke som mer og mer frigjøres fra
læreryrket. Dette gjelder i særlig grad videregående opplæring i
mer urbane strøk hvor markedsorientering og konkurranse om
elevene er et framtredende trekk.
• På grunn av to-nivå-modeller er mange administrative oppgaver
flyttet ned til rektor. Stadig vanskeligere å finne tid til pedagogisk
ledelse.
Noen suksesskriterier for
gjennomføring av reformer
•
Dialog mellom nivåene / felles forståelse / tilslutning til reformens
målsettinger og virkemidler
•
Tillit mellom aktørene på og mellom de ulike nivåene
•
Et tydelig og gjennomgående ansvarsregime
•
Lokalt lederskap og engasjement
•
Politiske oppfølging og økonomiske insentiver /
Kompetanseutvikling på det operative nivået
Relasjonen mellom styrings og forvaltningsnivåene
• Dialog og partnerskap / tilslutning til reformens målsettinger: Reformen ble godt
mottatt, og etter fem år har reformen fremdeles stor oppslutning blant skoleeiere og
skoleledere. Prosjektene «Bedre vurderingspraksis» og «Vurdering for læring» har
bidratt til etablering av lærende nettverk mellom skoler, skoleeiere, kompetansemiljøer
og nasjonale myndigheter.
• Kompetanseutvikling: Skolelederne er blitt prioritert. Det kan ha bidratt til å styrke
rektorrollen som arbeidsgiver, men det har ikke nødvendigvis styrket lærernes
autonomi som profesjonelle yrkesutøvere. Tvert imot, flere opplever en sterkere grad
av hierarkisk styring. Kompetansebyggingen rettet mot lærerne har i begrenset grad
vært reformrelatert, og mange lærere mener omfanget ikke har vært tilstrekkelig.
• Lokalt lederskap: Større lokalt skolepolitisk engasjement på grunn av tilgang til
resultater. Men samtidig sterkere sentral styring gjennom mer regelstyring,
tiltaksstyring og ekspertstyring.
• Fleksibilitet og åpenhet: Svekket i løpet av reformperioden. (Bare 41 % av kommunene
og 8 av 19 fylkeskommuner mener i 2011 at reformen gir mer fleksibilitet i forhold til
lokale løsninger).
«Summe-grupper»: Hvordan er det hos
oss? Hva kjennetegner vår praksis?
• På hvilken måte ble det sørget for politisk
oppfølging underveis i reformgjennomføringen?
Ble økonomiske incentiver tatt i bruk?
• Hva er din vurdering av de pedagogiske
støttefunksjonene i egen kommune?
• Er det lokalt i kommunen manglende tillit til
lærerprofesjonens kompetanse?
• I hvilken grad opplever dere at reformen gir
fleksibilitet i forhold til lokale løsninger?
Relasjonen mellom styrings og forvaltningsnivåene
Implementeringsstrategi og et tydelig ansvarsregime
• Sentrale myndigheter har i stor utstrekning har lagt en hierarkisk
forståelse til grunn for reformimplementeringen og sett
reformimplementeringen i et “ovenfra og ned – perspektiv”.
• Reformen har vært forstått som et effektivt redskap for å oppnå ønskede
og tilsiktede resultater. Når forventningene ikke er innfridd og resultatene
har uteblitt, er det tatt nye administrative regulerende grep på sentralt
nivå for å realisere reformens mål og innhold.
• Sterkere og tydeligere nasjonal styring har ført til klarere rolle- og
ansvarsavklaring, men også til at aktørene på underliggende beslutningsog forvaltningsnivå opplever at det lokale handlingsrommet er blitt
mindre etter 5 år med reformen.
• Det kan se ut som om Kunnskapsløftet som styringsreform på skolenivået
først og fremst har vært rektorenes reform. Reformimplementeringen
synes ikke å ha prioritert arbeidet med å etablere en felles forståelse av
reformen på lokalt nivå og et gjennomgående ansvarsregime.
Relasjonen mellom styrings og forvaltningsnivåene
Svakheter ved valg av implementeringsstrategi
• Nettverk og dialogbaserte relasjoner mellom styrings- og
forvaltningsnivåene og mellom politikk, forvaltning og
administrasjon synes å være et svakt punkt og den største
utfordringen i implementeringen av Kunnskapsløftet. Sentrale
myndigheter har i begrenset grad tatt i bruk nettverk som
implementeringsstrategi.
• 52 % av rektorene i videregående skoler og 35 % av rektorene i
grunnskolen sier at skoleeier har bidratt til å etablere partnerskap
og arenaer for dialog i stor eller svært stor grad.
• Vurderingsfeltet synes imidlertid her å være et hederlig unntak.
Det er derfor interessant at det er på dette området vi finner vi de
største endringene på skolenivå.
Brytninger i styringen av skolen som skaper
uklarhet
• Desentralisering
• Profesjon
kollektive yrkesnormer,
frihet og ansvar
• Prosesser
• Individ
• Sentralisering
• Politikk/forvaltning
standardisering, tilsyn,
rapportering, kontroll
• Resultater
• Kollektiv
Brytninger i kunnskapsgrunnlaget for politikk og praksis
• Standardiserte målinger og
kunnskapsbaserte løsninger
• Erfaringsbasert skjønn
• Evidensbasert praksis: «Hva
virker»?
• Praksisbasert evidens: «Når
og for hvem virker tiltakene»?
• Effektiv intervensjon
• Profesjonell refleksjon
Problemstillinger til drøfting i grupper
Dialog og relasjoner
• Hvordan utvikles felles mål for å utvikle skolene i kommunen, og
hvordan sikres tilslutning til kommunens mål og virkemidler i den
lokale skolen?

similar documents