Roller, ansvar og myndighet ved bommen v

Report
Norvegkonferansen 2014
Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving
Senior rådgiver Trond Foss
SINTEF Transportforskning
Teknologi for et bedre samfunn
1
Basismodellen i Europa for en del år siden
Transporttjeneste
Bompengeselskap
Bruker (trafikant)
Betaling
Build-Operate-Transfer (BOT)
Teknologi for et bedre samfunn
2
Eksempler
Transporttjeneste:
Bruk av
transportinfrastruktur
Betaling:
Manuell betaling
Myntmaskin
Kredittkort
Teknologi for et bedre samfunn
3
Basismodellen i Norge før AutoPASS
Bruker (trafikant)
Bompengeselskap
Teknologi for et bedre samfunn
4
Basismodellen i Norge etter AutoPASS
Betaling
Bruker (trafikant)
Bompengeselskap
Teknologi for et bedre samfunn
5
Ny rolle og ansvarsmodell muliggjør samordning
Interoperability
Manager
Toll Service
Provider
Toll Charger
User
Teknologi for et bedre samfunn
6
Den norske rolle- og ansvarsmodellen
basert på ISO 17573 EFC - System Architecture for vehicle-related tolling
Samordningsorgan
(Interoperability Manager)
Utsteder
Operatør
(Toll Service Provider
TSP)
(Toll Charger
TC)
Bruker (kunde)
(User)
Teknologi for et bedre samfunn
7
Brukerens ansvar
•
•
•
•
•
•
Inngå en AutoPASS-avtale med en Utsteder og
installere AutoPASS-brikken
Bruke AutoPASS-brikken iht. avtalebetingelsene for å
oppfylle sine forpliktelser i forhold til Utsteder
Motta og betale krav fra Utsteder for
transporttjenester (passeringer i bomstasjoner) som er
benyttet
Kontakte Utsteder for innhenting av informasjon,
levering av klager, håndtering av avvik og feil, endringer i
avtalen etc. (gjelder både brukere med og uten brikke)
Inngå eventuelle tilleggsavtaler med andre Utstedere
Føre det kjøretøyet som AutoPASS-brikken er montert
Brukerrollen er gjerne delt mellom to aktører: 1) eieren av
kjøretøyet og 2) føreren av kjøretøyet.
Teknologi for et bedre samfunn
8
Utsteders ansvar i norske bompengesystemer
•
•
•
•
•
Inngå AutoPASS-avtale med brukere og levere AutoPASSbrikken som skal brukes til avgiftsinnkrevingen
Kreve inn betaling fra brukeren som har inngått en AutoPASSavtale med Utsteder
Betale Operatør for registrerte passeringer i
innkrevingspunktene.
Kreve inn Utstedergodtgjørelse
Håndtere kunderelasjonene mht. bruken av AutoPASStjenesten som f.eks. generell og spesiell informasjon, klager,
spørsmål og svar, feilbehandling og alle andre kontraktuelle og
finansielle saker.
Teknologi for et bedre samfunn
9
Operatørens ansvarsområde i norske bompengesystemer
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilby en transporttjeneste (gjøres av Statens vegvesen)
Gjennomføre innkrevingsprinsippene for den transporttjenesten
som tilbys
Informere brukeren om bompengesystemet ved bruk
Drive bomstasjonen:
• Detektere kjøretøyer som skal betale avgift
• Samle inn data om hvem som er Utsteder
• Samle inn tilstrekkelige data til å beregne avgiften som skal
betales av kjøretøyer som ikke er utstyrt med AutoPASSbrikke
Beregne avgiften som skal innkreves basert på data samlet inn
fra innkrevingspunktet og eventuelt sentralt lagrede data om
kjøretøyet som brukeren har benyttet
Kreve inn betaling fra brukere som ikke har AutoPASS-brikke
Håndheve bompengesystemets prinsipper inkludert detektering
av avvik (inkludert sniking).
Overvåke bompengesystemet med hensyn til ytelse og kvalitet
samt rapportere dette periodisk.
Teknologi for et bedre samfunn
10
Samordningsorganet sine ansvarsområder
• Definere sikkerhetspolicy inkludert personvern for
AutoPASS-systemene og opptre som
sikkerhetsansvarlig for alle AutoPASS-systemer
• Definere og vedlikeholde registere over aktører og
utstyr som er involvert i AutoPASS-systemene
• Definere kravene til teknisk og funksjonell
samordning av AutoPASS-utstyr (AutoPASSspesifikasjonene)
• Kontrollere og godkjenne aktører og utstyr som skal
være involvert i AutoPASS-systemene inkludert
definere kravene til godkjenning
• Håndtere uoverensstemmelser mellom aktører
involvert i AutoPASS-systemene
I Norge har Statens vegvesen rollen som
Samordningsorgan.
Teknologi for et bedre samfunn
11
Ansvarsområdene til en rolle kan deles mellom flere aktører
Rollens ansvarsområder
•
Ansvarsområde 1
•
Ansvarsområde 2
•
Ansvarsområde 3
•
…
•
Ansvarsområde n
Aktør A
eller
Rollens ansvarsområder
•
Ansvarsområde 1
•
Ansvarsområde 2
•
Ansvarsområde 3
•
…
•
Ansvarsområde n
Aktør A
Aktør B
Aktør C
Teknologi for et bedre samfunn
12
Norske aktører i rollemodellen
Samordningsorgan
Transporttjenesteyter
Bompengeselskap
Bompengeselskap
Driftsoperatører,
f.eks.
Driftsoperatører,
f.eks.
Utsteder
Operatør
Bruker (kunde)
Teknologi for et bedre samfunn
13
Eksempel på unntak - Fjellinjen
Teknologi for et bedre samfunn
14
Ansvarsområder for et vanlig norsk bompengeselskap
• Vanligvis knyttet til ett vegprosjekt
• Ansvarsområder:
• Finansieringsselskap
• Utsteder
• Operatør
Teknologi for et bedre samfunn
15
Kjært barn har mange navn
Kilde
Utsteder
Operatør
ISO 17572 Electronic Fee Collection (EFC)
– System architecture for vehicle-related
tolling
Toll Service Provider
Toll Charger
CESARE IV prosjektene (ASECAP)
EETS Provider
Toll Charger
EFC Direktiv og Beslutning om EETS (EU
kommisjonen)
EETS Provider
Toll Charger
Vegvesenet: Anbefaling om regionale
bompengeselskaper
Utsteder
Operatør
Vegvesenet: Høring om forslag til
forskrift om samvirkningsevnen mellom
elektroniske trafikantbetalingssystemer i
Europa (EETS-forskriften)
EETS Utsteder
Trafikantbetalingsinnkrever
Teknologi for et bedre samfunn
16
Oppsummering - eksempel
Krav og betaling
Utsteder
ta
l
in
rik
k
Sb
to
P
AS
av
ta
Sle
br
i kk
e
Au
be
S
fra
og
AS
AS
ta
Kr
av
to
P
to
P
g
Da
Au
Au
en
Operatør
Ola Nordmann (Bruker)
Teknologi for et bedre samfunn
17
Takk for oppmerksomheten!
[email protected]
Teknologi for et bedre samfunn
18

similar documents