Kvalitativ%20forskningsintervju[1]

Report
KVALITATIV
FORSKNINGSINTERVJU
Sigrid Stjernswärd
Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet.
INNEHÅLL
Vad är en intervju?
 Hur går man tillväga?
 Svårigheter och möjligheter?
 Kvalitetskriterier

SYFTET AVGÖR METODEN
Förklarande (kvantitativ)
Beskrivande (kvalitativ)
Generella samband och
skillnader genom att mäta.
Ett fenomens karaktär
eller egenskaper genom att
upptäcka mönster.
t.ex. syftet med denna
studie är att undersöka
sambandet mellan övervikt
och intag av läsk
t.ex. syftet med denna
studie är att undersöka
anhörigas upplevelser av
att leva med en person med
depression
FORSKNINGSINTERVJUN ÄR…



Uppgiftsorienterad: ett bestämt syfte (att
besvara en frågeställning), intervjuaren har
ansvaret och styr intervjun
Samspel/kommunikation mellan två personer
utan jämställt förhållande
Ett sätt att nå tillförlitliga och giltiga resultat
DATAINSAMLING
Strukturerad: enkät, schema
Slutna svarsalternativ (ja/nej), bestämda
svarsalternativ

Semistrukturerad: intervjuguide, teman
Frågor/teman besvaras med informantens egna ord

Ostrukturerad: explorativt möte
Öppna frågor/följdfrågor, baserade på informantens
svar.

Pilotintervju:
testa & modifiera efter behov.
EXEMPEL

Strukturerad: (psykhopp) t.ex. SEI
(suicide/depression inventory) – förhandsbestämda
valbara svar (nedstämd? Inte alls, lite grand, mycket,
etc)
Semistrukturerad: intervjuguide
Berätta om dina erfarenheter av att leva med en person
med depression? Hur har det påverkat dig privat,
socialt, professionellt? I övrigt?

Ostrukturerad:
Kan du berätta hur du upplevde att få beskedet om att
du har diabetes. Följdfrågor utifrån informantens svar.

URVAL
Val av informanter:
Vem besvarar frågan bäst?
Hur får man tag på informanter?
Hur många informanter behövs för att få svar på
frågeställningen?

Maximal variation – bredd och djup.
PRAKTISKA ASPEKTER
Tid och plats
Bekvämlighet, avskildhet, lugn och ro, närhet, ersättning för
transport, etc.


Placering i rummet
Dokumentation
Anteckningar (stödord, citat)
Ljudinspelning (dubbelkolla teknisk utrustning)
Video eller blandteknik

Transkribering
Ordagrant, redigerat, anteckningar av
kroppsspråk/skratt/tystnad/suckar, etc.
Tidskrävande, men kommer nära materialet.

FÖRBEREDELSER
Förbered dig väl genom att vara förtrogen med…
 Studiens syfte
 Inspelningsutrustningen (testa, batterier, …)
 Lokalen
Då är det lättare att fokusera på uppgiften och ta
emot informanten på ett avslappnat och
förtroendeingivande sätt!

Informerat samtycke (etiska aspekter)
MÖTET – SKAPA FÖRTROENDE



Mötet – den initiala kontakten:
skapa förtroende, få informanten att känna sig
välkommen, slappna av, öppna sig.
Igångsättning av intervjun (småprat, dryck,
informera, samtycke, startfråga)
Kommunikationssvårigheter, t.ex. av psykiska,
fysiska, semantiska skäl (avbrott, oljud, psykiskt
försvar, ”olika språk”)
… FÖRE INTERVJUN…
Skapa kontakt, förtroende och orientering
 Informera om upplägget
 Berätta vad du är intresserad av (informantens
upplevelser, tankar, känslor, etc.)
 Inget rätt eller fel
 Inspelning pågår och hur insamlad data
behandlas
 Konfidentialitet
 Frågor eller oklarheter?
…UNDER INTERVJUN…
Skapa ett gott samtalsklimat
 Visa intresse, förståelse och respekt
 Lyssna uppmärksamt och aktivt med både ögon
och öron (verbala uttryck + kroppsspråk)
 Uppträd obesvärat
 Var fokuserad och målinriktad (ta reda på det du
vill veta)
FRÅGOR FÖR ATT FÅNGA EN BERÄTTELSE
Inledande frågor (övergripande)
 Följdfrågor i beredskap (djup och ram)
t.ex. berätta mer, vad menar du med det, hur tänkte
du då?
 Direkt fråga, t.ex. introducera nytt tema
t.ex. Hur påverkar sjukdomen ditt sociala liv?

Lyssna noga och fånga ”cues” -> följdfrågor
 Var inte rädd för tystnaden!

… AVRUNDA INTERVJUN.



Fråga informanten: har du något mer att tillägga?
Gör eventuellt en kort sammanfattning och fråga
informanten om du uppfattat henne/honom rätt möjlighet till rättelse/komplettering
Berätta när du stänger av ljudupptagningen
Off the record eller on? Ok att använda detta?

Hur data behandlas (studiens syfte, redovisning,…)

Eventuell återföring till informanterna
ANALYS - VAD UNDERSÖKS?
Explicit och konkret
Implicit och mellan
raderna
Verbala uttryck (ord)
Expressiva uttryck (t.ex.
kroppsspråket,
mimiken, tystnad, osv.)
Manifest analysnivå
(det uppenbara)
Latent analysnivå
(tolkning, mellan
raderna)
DATABEARBETNING
Val av analysmetod utifrån syfte/frågeställningar
 Analys beroende av datainsamlingens kvalitet
 Intervjuaren som instrument
 Objektiv eller subjektiv?

Som man frågar får man svar!
KVALITETSKRITERIER
Tillförlitlighet (trustworthiness)



Trovärdighet (credibility) - val av informanter,
genomförande, dokumentation, utskrift,
resultatredovisning
Pålitlighet (dependability) – intervjuguidens
kvalitet, genomförande av intervjun, etc
Överförbarhet (transferability) – beskrivning av
intervjusituationen: kan resultaten överföras till
en annan population/situation?
ATT TÄNKA PÅ
Tidskrävande och kostsamt
 Ställer höga krav på intervjuaren: risk för bias!
Data ska spegla källan, inte intervjuaren.
 Trovärdighet genom noggrannhet under hela
forskningsprocessen (datainsamling,
databearbetning, sammanställning av resultat
med noggrann beskrivning).
 Noggranna förberedelser, inklusive pilotintervju

ROLIGT!
Rik och djup data.
 Möjlighet att ställa följdfrågor och be om
förtydliganden.
 Spännande att möta människor och ta del av
deras livsöden.

Men kom ihåg att syftet avgör valet av metod.
Lycka till!

similar documents