PPT - Återkommande kontroll av vågar, Agneta Ebbesson

Report
Kontrollorgan
Agneta Ebbesson
Swedac
Tekniska avdelningen stab
28 augusti 2014
Varför har man kontrollorgan
•
•
•
•
•
säkerhet
hälsa
egendom
miljö
konsumenter
Exempel på kontrollaktiviteter
Kontrollen kan gälla alla stadier under föremålens livscykel:
- Konstruktionsskedet
- Förstagångskontroll
- Installationskontroll
- Periodisk (övervakning)
- Efter förelägganden (olycka)
--------------------------------------- obligatorisk(myndighetsstyrd)
- frivillig
Uppgifter för kontrollorgan
Kontrollorgan utför bedömningar för uppdragsgivare.
Syfte är att ge information om kontrollerade föremåls
överensstämmelse med krav.
Ska kunna ge acceptans hos uppdragsgivare och övervakande
myndigheter samt hos allmänheten.
Kontrollorganens verksamhet
Innefattar undersökning av och bestämning av
överensstämmelse med krav.
Ska täcka rapportering av resultaten.
Ackrediteringens mål
Miljö
Hälsa
Säkerhet
Kvalitet
Swedacs verksamhetsidé:
•
•
•
•
Upprätthåller och utvecklar effektiva kontrollordningar
Underlättar fri rörlighet av varor och tjänster
Bidrar till säkra och tillförlitliga produkter, hållbar utveckling
samt ökad konkurrenskraft
Säkerställer reglerade mätinstrument och färdigförpackade
varor
Vi finns för din trygghets skull
Jan-Feb 2013
Swedac
6
Ackreditering innebär
• Opartiskt utförda uppdrag inom provning, kontroll och
certifiering
• Kompetenssäkring enligt internationella standarder
• Kvalitetssäkrade arbetsmetoder och processer
• Långsiktighet genom regelbunden granskning
• Internationell acceptans, en verksamhet som är
ackrediterad kan bevisa sin kompetens
• Medborgarnas intressen tas tillvara
• Ingen diskriminering genom det ”Öppna systemet”
Jan-Feb 2013
Swedac
7
EA:s MLA Multilateral Agreement
 Ackreditering är ett system för att bevisa kompetens.
 Via avtal mellan ackrediteringsorganen jämställs den
provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker
under ackreditering av andra ackrediteringsorgan som ingår
i avtalen som motsvarande under egen ackreditering.
 Ackreditering används för att bevisa kompetens att uppfylla
krav både inom tvingande och frivilliga områden.
 Avtal mellan ackrediteringsorganen tecknas på regional och
internationell nivå. Swedac har tecknat avtal på europeisk
och internationell nivå
EA:s MLA bygger på ömsesidiga utvärderingar
mellan medlemmarna. MLA frågorna drivs av MAC
kommittén
Januari 13
Swedac
8
Definitioner
Ackreditering (ISO/IEC 17000:2005)
Attestering av tredjepart avseende ett organ för bedömning av
överensstämmelse som ger formellt erkännande av dess
kompetens att utföra specifika uppgifter för bedömning av
överensstämmelse.(765/2008: … uppfyller kraven i
harmoniserad standard…ytterligare krav)
Bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17000:2005)
demonstration av att specificerade krav avseende en produkt, en
process, ett system, en person eller ett organ uppfylls
Fler definitioner
Kontroll (ISO/IEC 17020:2012)
undersökning av en produkt process tjänst eller installation eller
dess konstruktion och bestämning av dess överensstämmelse
med specificerade krav eller på basis av professionell bedömning
mot allmänna krav.
Kalibrering (SS 020106)
Följd av åtgärder som, under specificerade betingelser, fastställer
sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems
visade storhetsvärden eller värden representerade av ett
materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och
motsvarande värden förverkligade genom normaler
Regler för ackreditering
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter
Lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll
Förordningen (2011:811)
om ackreditering och teknisk kontroll
Kontrollformer
Ackrediteringsorgan
ISO/IEC 17011
Swedac
Laboratorium
ISO/IEC 17025
(ISO/IEC 15189)
Provning
Januari 13
Spårbar
Kalibrering
Certifieringsorgan
- ISO/IEC 17065
- ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17024 -
Produkt/
Process
certifiering
Ledningssystem
certifiering
Swedac
Person
certifiering
Kontrollorgan
ISO/IEC 17020
Kontroll
12
Regler för ackreditering - kontrollorgan
ISO/IEC 17020:2012 - Krav på verksamhet inom olika typer av
kontrollorgan
STAFS 2010:10 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om
ackrediteringom ackreditering
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om
ackreditering av kontrollorganom ackreditering av kontrollorgan
Sektorsmyndigheter……
Regler för återkommande kontroll av vågar
STAFS 2007:19 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll
av icke-automatiska vågar
resp.
STAFS 2007:1 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll
av automatiska vågar
OCH
Kontrollorgan ackrediterade för vågar ska bedöma att vågar
överensstämmer med regler i:
STAFS 2007:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ickeautomatiska vågar
resp.
STAFS 2006:10 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om
automatiska vågar
Vad ska en återkommande kontroll av våg omfatta?
Väger rätt inom de områden som den är godkänd för enligt
reglerna.
Tillsatsutrustning är sådan som får anslutas till vågen och att
dessa fungerar korrekt
Kontroll av att vågen är i överensstämmelse med
typgodkännandet (Type Approval Certificate resp. Type
Examination Certificate) och tillhörande dokument samt
tillverkarens deklaration om överensstämmelse (Declaration of
Conformity) och det anmälda organets intyg om
överensstämmelse (Certfificate of Conformity) om tillämpligt.
Ackrediteringsprocessen
1. Ansökan (vilka områden, branscher, metoder med mera, som
ackrediteringen ska omfatta samt ett dokumenterat
kvalitetsledningssystem)
2. Offert och beställning (översiktlig granskning, bygger team för
jobbet, beräknar kostnader. Beställning först före nedanstående)
3. Planering och dokumentgranskning (detaljplanerar
bedömningen, teamet granskar dokumentation och förbereder
besöket)
4. Bedömning på plats (verifierar att rutiner finns och tillämpas,
verifierar teknisk kompetens genom stickprov)
5.
6.
7.
8.
Rapportering
Korrigerande åtgärder
Beslut (tas när alla åtgärder kan accepteras)
Tillsyn och förnyad bedömning
STAFS 2010:10
Allmänna spelregler (STAFS 2010:10)
o Ansökan om ackreditering, Swedacs serviceåtagande
o Egen kompetens, underleverantörer
o Finansiell stabilitet, ev skadestånd
o Anmälan om förändringar
o Metrologisk spårbarhet till SI enheter
o Hänvisning till ackreditering
Ackrediteringsmärket
STAFS 2011:18
Anger att ISO/IEC 17020:2012 ska användas för ackreditering av
kontrollorgan
Anger krav på kontrollorgan när ett kontrollorgan behöver ta stöd
av mätningar och provningar för att ta beslut om
överensstämmelse
1. övervaka, styra och registrera de miljöförhållanden som påverkar
kvaliteten på resultaten,
2. bedöma mätosäkerhet för resultatet av provningen och mätningen
utifrån alla för mätosäkerheten relevanta faktorer och göra en
mätosäkerhetsutvärdering för att säker-ställa resultaten av
provningen eller mätningen,
3. använda validerade ändamålsenliga metoder för att bekräfta att
metoderna för provning eller mätning är lämpliga för sina ändamål.
Anger krav för hänvisning till ackreditering på kontrollerade
föremål
ISO/IEC 17020:2012
4 Allmänna krav
4.1 Opartiskhet och oberoende (identifiera risker, ledningens
åtagande att upprätthålla opartiskheten, tre typer av
oberoende A, B, C)
4.2 Sekretess (hantering av information behandlat konfidentiellt,
uppdragsgivaren veta i förväg vad som rapporteras vidare,
krav i lag kan åsidosätta kravet på sekretess)
Kontrollorgan Typ A A.1
Kontrollorganet utför tredje-partsbedömningar, vilket innebär att
det inte är involverat i någon del som har med den kontrollerade
produkten eller tjänsten att göra
konstruktion, tillverkare,
leverantör, installation, köpare,
ägare, (användare) eller underhåll
ISO/IEC 17020:2012
21
Kontrollorgan Typ B A.2
Kontrollorgan som utgör en separat och identifierbar del av en
organisation som är involverad i konstruktion, tillverkning,
leverans, installation, användning eller underhåll av de kontrollerade
produkterna och som inrättats för att erbjuda sin moderorganisation
kontrolltjänster
konstruktion, tillverkare,
leverantör, installation, köpare,
ägare, (användare) eller underhåll
ISO/IEC 17020:2012
22
Kontrollorgan Typ C A.3
Kontrollorgan som är involverad i konstruktion,tillverkning,
leverans, installation, användning eller underhåll av
produkter som det kontrollerar eller andra liknande
konkurrerande produkter och som kan erbjuda
kontrolltjänster utanför den egna organisationen
konstruktion, tillverkare,
leverantör, installation, köpare, ägare,
(användare) eller underhåll
konstruktion, tillverkare,
leverantör, installation, köpare, ägare,
(användare) eller underhåll
ISO/IEC 17020:2012
23
ISO/IEC 17020:2012
5 Strukturella krav
5.1 Administrativa krav (legal enhet, tillräckliga medel för att
tänka betalningsskyldigheter som kan uppkomma vid
uppdrag)
5.2 Organisation och ledning (trygga opartiskheten, bibehålla
förmåga till att utföra kontrollarbetet, utsedda tekniskt
ansvariga, befattningsbeskrivningar)
ISO/IEC 17020:2012
6 Resurskrav
6.1 Personal (kompetenskrav, utbildning, kvalificering,
bevittning, övervakning)
6.2 Lokaler och utrustning (lämpliga lokaler och lämplig
utrustning, underhållas, kalibreras, inköp av utrustning etc)
6.3 Underleverantör (finns även krav i STAFS 2010:10, normalt
ska kontrollorganet utföra kontrollerna själv, krav på
underleverantörer när dessa behöver anlitas, informera
uppdragsgivaren, slutliga kontrollresultatet är dock alltid
kontrollorganets ansvar)
ISO/IEC 17020:2012 - Process
7 Processkrav .
7.1 Kontrollmetoder och rutiner
7.2 Hantering av föremål och prover för kontroll
7.3 Redovisande dokument över kontroll
7.4 Kontrollrapporter och kontrollintyg
7.5 Klagomål och överklaganden (klagomål från
uppdragsgivaren)
7.6 Process för klagomål och överklaganden
ISO/IEC 17020:2012 - Ledningssystem
8 Krav på ledningssystem för kontrollorgan
8.1 Alternativ (A eller B)
8.2 Dokumentation för ledningssystem (alternativ A
8.3 Styrande dokument (alternativ A)
8.4 Redovisande dokument (alternativ A)
8.5 Ledningens genomgång (alternativ A)
8.6 Interna revisioner (alternativ A)
8.7 Korrigerande åtgärder (alternativ A)
8.8 Förebyggande åtgärder (alternativ A)
Frågor?

similar documents