Praktisering av seniortillegg for lærere som har redusert

Report
OD-MØTE 09.04.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET,
MØTEROM 700
3. Innmelde saker frå organisasjonane
•
Frå Utdanningsforbundet
Praktisering av seniortillegg for lærere som har redusert
undervisning 5,8% (55+) og 12,5%.
Gjeldande føresetnad
• R-6/12:
«Omfanget av seniortiltaket kan avtalast med kvar enkelt lærar som blir omfatta av
ordninga. Normalordninga er at redusert undervisning blir omfordelt til pedagogiske
oppgåver i samråd med leiaren sin.
For lærarar som ønskjer å undervise blir det lagt til grunn ordinær timeløn innafor
årsverket.
I nokre fag kan det være vanskeleg å få gjennomført undervisning på grunn av
rekrutteringsvanskar i kombinasjon med redusert undervisningstid grunna uttak av
seniortiltak. Det er viktig å gjere bruk av den kompetansen som lærarane har. I fag som ein
ikkje får gjennomført undervisning i utan bruk av lærarar som har uttak av seniortiltak, kan
skolen gje dei seniorane som har teke ut seniortiltak eit påslag på 50 % i seniortillegg når
undervisninga skjer innanfor den planfesta tida og innanfor ramma for undervisningsdelen
av årsverket.»
Praktisering av seniortillegg for lærere som har redusert
undervisning 5,8% (55+) og 12,5%.
Aktuellt
• Fylkesutdanningssjefen vil løfte fram kor viktig det er at dei lokale
avtalepartar er samd om kva dei avtalar. I høve til dei tilsette som har
teke ut seniorressurs er det særskilt viktig å vere omforent om kva ein
har avtalt, dersom ein slik senior tek på seg meir undervisning.
• Avtale alternativa er:
◦ a) Eg vil ta på meg meir undervisning og vil byte attende seniortiltaket
med undervisning
◦ b) Eg vil ta på meg meir undervisning føresett at eg får meir betaling
Praktisering av seniortillegg for lærere som har redusert
undervisning 5,8% (55+) og 12,5%.
Handlingsrom på skulen
• "I fag som ein ikkje får gjennomført undervisning i utan bruk av lærarar som har uttak av seniortiltak, kan
skolen gje dei seniorane som har teke ut seniortiltak eit påslag på 50 % i seniortillegg når
undervisninga skjer innanfor den planfesta tida og innanfor ramma for undervisningsdelen av
årsverket." Påslaget er knytt til kun 50 % seniortillegg per undervist time so lenge det skjer innanfor
planfesta tid og innanfor ramma for undervisningsdelen av årsverket, dersom seniortiltaket fell bort
eller likevel skjer innanfor den planfesta tida.
• Er betalingskravet frå seniorane høgare enn det som skulen etter R-6/12 har høve til å betale, lyt skulen
vurdere om ein står overfor ein situasjon jf HTA kap. 4 pkt. 4.A.3.
• Vi har vore i kontakt med KS i høve spørsmål knytt til senior og overtid. KS har vore klar på at overtid for
undervisning først kan skje når undervisningsdelen av årsverket er fylt, dvs at evt. seniortiltak ikkje skal
reknast inn og vere med på å generere overtid for undervisning i fag. Vilkåret for denne posisjonen er
sjølsagt at undervisninga skjer innanfor den planfesta tida og innanfor ramma for undervisningsdelen av
årsverket.
Seniortiltak – R 6/12 - Seniortillegg
Ramme for disp: 1150 (blått) av 1687,5 timer
Oppgaver etter egen
prioritering på skolen
Undervisning utover undervisningsdelen
av stillinga i den planfesta tida:
Overtidsbetaling gis for det antall timer
årsrammen for undervisning er økt med.
Annet arb med elever og div planlagte oppg knyttet til
underv.
Undervisning av
elever, jf vedlegg til
SFS 2213
”Grøn tid”- en del av
arbeidsplikten, men lærer
bestemmer tid og sted
Undervisning i den planfesta
tida: 50 % Seniortillegg
Pålagt arbeid ut over oppsatt arbeidsplan, eller
arbeidsplaner som overstiger grensene for
maksimal tilstedeværelse, utløser
overtidsgodtgjøring
”Seniortiltak”- en del av
arbeidsplikten, men lærer
får andre oppgåver enn
undervisning
Praktisering av SGS 1010
Uttale frå KS
• "Studieopphold ikke omfattet av SGS 1010.
Med bakgrunn i henvendelser vil KS presisere at oppdrag i forbindelse med at elever/ elevgrupper deltar i ulike typer
studieopphold eller utvekslingsordninger i inn- eller utland – enten som elever, hospitanter eller har praksis i bedrifter, og
der ansvar og gjennomføring av opplegget på studie-/oppholdsstedet ligger utenfor hjemmeskolen – ikke anses regulert i
SGS 1010.
Dette betyr at særskilte vilkår for eventuelt medfølgende personale ved slike reiser/opphold ikke er sentralt regulert."
Etter denne uttalelsen fekk me ein del tilbakemeldingar som gjorde at KS nyanserte denne uttalen noko:
"Presisering vedrørende SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev.
KS har tidligere gitt uttrykk for at medfølgende lærere ved ulike typer studieturer/ utvekslingsprogram/samarbeidsprosjekt
eller lignende opphold der hjemmeskolen ikke har ansvaret for opplegget, ikke omfattes av SGS 1010.
Med bakgrunn i henvendelser og påpekning av aktuelle problemstillinger, finner KS grunn til å nyansere dette
standpunktet:
Der hjemmeskolen velger å sende med lærer(e) som har et definert følge-/støtteansvar - selv om vertskapet har ansvar for
opplegget og for elevene under oppholdet - kan det være naturlig at det avtales en kompensasjonsordning dersom
omfanget av forpliktelser for den enkelte gjør dette rimelig."
Praktisering av SGS 1010
Uttale frå fylkesutdanningssjefen til HTV Utdanningsforbundet 21.3.2013 (17:56)
«Oppsummering
• Arbeidsgjevar sitt syn er at skulane skal følgje tariffavtalen. Det inneber og at skulane har plikt på seg til å sikre/undersøke
at dei nyttar rett regelverk. I denne saka har det dukka opp spørsmål om kor vidt godtgjering av læraren skal regulerast
etter SGS 1010 eller ei, ved utplassering av elevar i bedrift i utland/innland.
• Skulen har greia ut om sine planar, og dei er lagt fram for KS - og KS har klargjort grensegangane.
• Vi har i samtalane med skulen fått det bestemte inntrykk av at dei vil halde seg til tariffavtalen og KS si forståing av denne,
slik det m.a. kjem fram i epost dagsett 27.2.2013 kl 08:09 når dei fastsett godtgjeringa.
Konklusjon
• Vi ser saken som godt opplyst, slik at Ørsta vgs har etter dette eit tilstrekkeleg grunnlag for å gje lærarane korrekt
godtgjering etter gjennomføringa av denne aktiviteten.»
Tilføying 9.4.2013:
I tariffspørsmål av denne karakter vil det som faktisk har hendt vere styrande, dersom
føresetnadane endrar seg. Ved endra føresetnader lyt skuleleiinga varslast.
Fylkesutdanningssjefen har ikkje oppmoda skulane til å organisere sitt internasjonalt arbeid
på ein bestemt måte ut i frå tariff omsyn.

similar documents