Revisjon av NPR-melding

Report
System for utskrivningsklare
pasienter
Forskrift
Forskrift om kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling
for utskrivningsklare pasienter.
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18.
november 2011
Forskriften trådte i kraft 1. januar 2012.
Fra samme tidspunkt ble forskrift 16. desember
1998 nr. 1447 om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter opphevet.
Tidligere forskrift
• § 1. Virkeområde
• Denne forskriften gjelder mellom regionale helseforetak og
kommuner som ikke har inngått avtale om overføring av
utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten.
• En slik avtale anses inngått når det regionale helseforetaket og
kommunen har godkjent avtalen. Avtalen skal regulere rutiner for
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten om den enkelte pasient. Avtalen bør
regulere kriterier for når en pasient er utskrivningsklar, hvem som
har avgjørelsesmyndighet, hvordan uenighet skal løses, hvordan
kommunen skal varsles, varselfrist, døgnpris, når avtalen skal tre i
kraft og hvordan avtalen kan endres.
• Forskriften gjelder ikke for pasienter i langtidsinstitusjoner eller
pasienter i psykiatriske sykehus.
§ 2. Krav om betaling
• Det regionale helseforetaket kan kreve betaling av kommunen
for utskrivningsklare pasienter som oppholder seg i sykehus i
påvente av et kommunalt tilbud.
• Det samme gjelder for utskrivningsklare pasienter som
oppholder seg i private sykehus dersom pasientene er
omfattet av avtale mellom det regionale helseforetaket og
sykehuset, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 61 om
spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a tredje ledd.
§ 3. Når en pasient er utskrivningsklar
En pasient er utskrivningsklar når følgende punkter er vurdert og
konklusjonene dokumentert i pasientjournalen:
1. problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av
innleggende lege skal være avklart,
2. øvrige problemstillinger som har framkommet skal som hovedregel være
avklart,
3. dersom man avstår fra endelig å avklare enkelte spørsmål skal dette
redegjøres for,
4. det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), samt videre plan
for oppfølging av pasienten,
5. pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelse, og
forventet framtidig utvikling skal være vurdert,
6. dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor
den aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant
kontakt etableres, og plan for denne oppfølgingen beskrives.
§ 6. Varselfrist
• Betaling kan kreves fra 10 dager etter at
kommunen skriftlig er varslet om at pasienten
er utskrivningsklar. Kommunen skal samtidig
gjøres kjent med sykehusets vurdering etter §
3.
• Fristen løper tidligst fra den dagen pasienten
blir erklært utskrivningsklar.
Ny forskrift
Tidspunkt for varsling til kommunen om
innlagt pasient
§8 i forskrift
En pasient er utskrivningsklar når lege på
sykehus vurderer at det ikke er behov for
Tidspunkt for når pasient er utskrivningsklar
ytterligere behandling i
spesialisthelsetjenesten. §9
Tidspunkt for varsel til kommunen om
utskrivningsklar pasient
§10
Tidspunkt for avmelding av pasient
Pasient oppfyller ikke vilkår for å være
utskrivningsklar lenger
Tidspunkt for melding til sykehuset om at
kommunen ikke kan ta imot pasient
§11
Tidspunkt for melding til sykehuset om at
kommunen kan ta imot pasient
§11
A
B (1)
C (2)
D (3)
E (4)
F (6)
G (7)
H
Innleggelse
Tidspunkt for varsling til kommunen om innlagt pasient
Tidspunkt for når pasient er utskrivningsklar
Tidspunkt for varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient
Tidspunkt for avmelding av pasient
Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen ikke kan ta imot pasient
Tidspunkt for melding til sykehuset om at kommunen kan ta imot pasient
Pasienten skrives ut
A
Betaling:
B
C
E
D
F
G
G-F
H
År
-1
B
3
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2019
2021
2023
2031
2043
2045
2050
2058
C
3372
4
42
35
2
82
3
63
361
2529
4582
5512
7451
62927
618001
630604
27055
D
E
12
1176
Innrapporterte data
1
2
2
10
9
1
31
1017
8
2
6527
2396
2
6
3
2
2
2
6
6
12
2
8
78
90
137
207
2547
19258
3818
5
4
3
2
2
2
2
7
5
71
1351
39
1029
2301
61
2
2
Beregning av startpunkt for UKPbetaling
• Det er 4 ulike typer tidspunkter (C, D, E, F) som inngår i beregningene av
startpunkt
• Hvis det ikke finnes noen koder (C,D,F) etter siste tidspunkt med kode E, er
dette oppholdet ikke med i UKP
• Hvis kode E finnes, skal ingen tidspunkt før dette tidspunkt (med kode C, D
eller F) brukes.
• De etterfølgende punkter forutsetter at
– det finnes ingen kode E eller
– negasjonen av kulepunkt 1
• Hvis kode F finnes, skal det første tidspunkt av disse brukes.
• Hvis kode F ikke finnes, skal det første tidspunkt med kode D brukes.
• Hvis kode F eller D ikke finnes, skal det første tidspunkt med kode C
brukes.
Fleravdelingsopphold
• Dersom det er fler-avdelingsopphold, vil det være
behov for å se alle tidspunkt for alle episodene
under ett for å kunne finne ut om det finnes en
kode E som da «nullstiller» alt det som har skjedd
tidligere i sykehusoppholdet.
• Det må vurderes om skille mellom
avdelingsopphold kan tolkes slik, eller om et
avdelingsoverføring i seg selv er tegn på at noe
har skjedd som rokker ved tidligere beslutninger.
•

similar documents