Nr. 6 Installasjon varmepumpe

Report
INSTALLASJON OG
IDRIFTSETTELSE AV
LUFT/LUFT VARMEPUMPE
010612hl
Husk før avreise til kunde!
• Har du fått med deg riktig modell av
innedel og utedel?
• Alt av materiell og verktøy som trengs?
• Hvordan er været / værvarslet?
• Kanskje må man ha med telt/presenning?
• Kanskje må jobben tas en annen dag?
HMS
VIS FORSIKTIGHET
Bruk alltid vernebriller, hansker, mm,
der det jobbes med kuldemedium!
Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe
ved ca. -51,6C.
Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm!
Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm.
• R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen.
• Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid);
Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom
sigarettgloen).
Rørhygiene
Rørhygiene er ekstremt viktig for å få et anlegg til å yte perfekt ved alle temperaturer.
Og gi et langt og problemfritt varmepumpeliv.
Husk:
1. Alltid tørre og rene rør.
2. Unngå å ta kalde rør inn, åpne dem og ut igjen (la dem heller alltid ligge kaldt/tørt).
3. Forsegl/blokker alltid rørkveilen etter å ha kuttet av ønsket rørlengde.
4. Hold alltid røret ned når grader fjernes før flaring.
5. Blås aldri inn i røret.
6. Fukt/partikler/smuss kan blokkere strupeventilen/4-veis ventilen.
7. Kompressoroljen er svært hygroskopisk (tiltrekker seg fukt).
8. Kompressoroljen vil ved fukt nedbrytes (syre) og kunne gi kompressorhavari.
9. Fukt/vanndråper som er frosset, får man ikke ut ved vakuumering.
10. Systemtrykket øker når luft, nitrogen eller andre ikke kondenserbare gasser er i anlegget.
11. Flushing med nitrogen fortrenger luften i rørene ( og evt. noe smuss).
12. Bruk av tørrefilter vil hjelpe til å gjøre anlegget helt «tørt».
13. Bruk telt/presenning eller utsett jobben om været er for galt.
14. Husk at jo kaldere det er ute, jo mindre fuktighet vil luften kunne inneholde.
Installasjon av innedel og utedel
Nødvendig utstyr:
Rørsett, kanaler, drensvannslange, konsoll,
flenseverktøy, kantgrader, rørkutter,
momentnøkler, fastnøkler, unbrako (4 mm),
div. håndverktøy, vater, tape, manometer, nitrogen,
vakuumpumpe, installasjonsmanual, mm.
For detaljer, se installasjonsmanual/servicemanual
Frigjør installasjonsplaten og
monter den opp
Frigjør installasjonsplaten
Installasjonsplaten løsnes
ved å trykke inn deksel
på undersiden av innedelen.
Installasjonsplaten ferdig montert.
Bruk 6-8 skruer, påse at den er i
vater (pga. drensvannet).
Veggjennomføringen
Veggjennomføringen lages (husk med fall ut).
Hulldiameter: 65mm.
Se installasjonsmanualen for den
aktuelle modellens hullplassering. Noen
bakplater har piler som viser hvor hullet
skal være og andre ikke.
Om hullet ønskes på vestre side, flyttes
også drensvannslangens feste til venstre
side.
Påse at flensene vil
komme helt ut og ikke
stoppe i veggen.
TIPS: hvis strietapet skjær bort tapet
der hvor hullet skal være for å unngå
oppriving med hullsag.
Klargjør innedel for montering
Løsne/åpne frontdekselet.
Se installasjonsmanualen for modellen
hvordan frontdeksel løsnes/åpnes.
Forsiktig så festene ikke skades.
Fjern rekkeklemmedekselet.
Montasje innedel
Kabelen fra utedelen tres inn på baksiden
av innedelen.
Ledningene festes godt i rekklemmen og
strekkavlasteren festes.
Klemme 1-2: 230 V nettspenning
Klemme 3: Pulserende styresignal
Montasje innedel
Rør, kabel og kondensvannslange tapes sammen.
Pass på at rørene ikke blir flatklemte eller skadet ved utbøying.
Rørene må bøyes varsomt ut!
Montasje innedel
Alt føres ut av hullet i veggen.
Rør, drensvannslange
og kabel er tapet
sammen.
Montér innedel på vegg/
installasjonsplate.
Innedelen henges på plass
og klemmes/låses fast
til installasjonsplaten.
Gjennomføringen tettes
fra inn- og utsiden.
Gjerne montasjeskum.
Tenk på fuktsperre og
mulig demontering,
ved evt. senere behov.
Montasje innedel
Monter/lukk frontdekselet.
Kald trekk gjennom hullet vil kunne
påvirke romluftsføleren (TA). Resultatet
er unøyaktig temperaturregulering.
Filter settes inn, om den aktuelle
modellen er beregnet for det.
Kutting av rør
Skjær bort nødvendig isolasjon.
Kutt rørene som skal til innedelen.
Husk at gassrøret (tykke) skal være lengst.
Flaring / flensing innedelen
Innvendige grader i røret fjernes
med en kantgrader.
Lag ikke riper innvendig i røret
hvor flaren blir.
Skru av begge flaremutterene
på innedelen.
Flaring / flensing
Tre på flaremutteren
Veldig viktig:
• Rørene må være tørre og rene.
• Hold alltid rørets åpning ned når grader fjernes.
• Påse at det ikke ligger spon igjen i røret (bankes ut).
• Blås aldri inn i røret!
• Mutteren skal presse isolasjonen tilbake på røret.
Flaring / flensing
Sett røret inn i flareverktøyet.
Lås ”verktøyet” på sliden over røret.
1.0-1.5mm
Utstikkende rørlengde: 1.0-1.5 mm.
Håndtaket roteres til det
ikke tar mer, flaren er da
ferdig.
En perfekt flare er ekstremt viktig for et lekkasjefritt anlegg!
Riktig størrelse, skade- og ripefri!
Rørene tilkobles innedelen
Skru til flaremutterene med håndkraft.
Trekk til med moment (husk mothold).
Momentnøkkel må holdes riktig vei!
Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Følgende moment skal brukes:
1/4” (6,35mm): 14‐18Nm
3/8” (9,52mm): 33‐42Nm
1/2” (12,7mm): 50‐62Nm
Montasjeavslutning innedel og kanaler
Husk å skjøte
drensvannslangen
og sjekk at det er
fall hele veien.
Alt tapes sammen etter
trykktesting.
Hullet tettes godt.
Husk:
Lekkasjesøk før
Rør og kanal lukkes.
Legg alt i kanal til
utedelen.
Husk før montasje av utedel:
• Varmekabel, er den ferdiglagt av fabrikken? Om ikke , må det monteres. Legges
ved/under registeret for å unngå frostsprengning. Med avslutning i midten ved drenshullet.
Bruk gjerne aluminiumstape.
• Termostaten plasseres over rekkeklemme-tilkoblingen og ikke ut av utedelen..
• Benytt kjølespray for å sjekke at termostat legger inn varmekabel.
NEI!
JA!
JA!
Husk før montasje av utedel:
• Utedelen vatres opp. Men høyre side bør være ca 1 cm høyere og evt. helle svakt noe
utover. Dette reduserer risikoen for at vann/is legger seg under kompressoren og
registeret.
• Avstand > 50 cm over bakkenivå (is etter avriming).
• Snø: Hvor fokker det seg og hvor raser det fra taket.
• Hovedstrømforsyningen tilføres utedelen. Innedelen strømforsynes fra utedelen. Kabelen
mellom inne- og utedel (3 + j) tilkobles respektive rekkeklemmer (inne og ute). Jord må
kobles for berøringssikkerheten (lovpålagt).
• Multianlegg med 2 (eller flere) innedeler. Rørføring og kabling må ikke kryssbyttes
mellom innedelene. Merk gjerne rør og kabler.
Montasje utedel
Utedel festes til konsoll
(trevegg unngås om mulig).
Bruk vibrasjonsdempere.
Husk å fjerne beskyttelsesgitteret
på baksiden av utedelen.
Montasje utedel
Fjern deksel over rørtilkoblinger.
Fjern deksel over elektriske tilkoblinger.
Flaring / flensing utedelen
Skru av begge flaremutterne.
Husk mothold!
Rørene kuttes i riktig lengde (min. 2m).
Legg slakk på rørene.
Rørene til utedelen flares ferdig.
Montasje av gassrør til utedelen
Skru til flaremutteren for gassrøret (tykke)
med håndkraft.
Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren.
Trekk til med moment.
Sjekk at momentet er riktig innstilt.
Husk å hold nøkkel riktig vei.
Husk mothold!
Flushing med nitrogen.
Skru av mutterhettene, sjekk at gass-/væskekran er ordentlig lukket.
Flush (blås) rørene og inndelen
fri for luft, fukt og smuss (ca. 5 sek).
Nitrogen er tørr og fortrenger luften i rørene og innedelen.
Den tiltrekker også seg fuktighet.
Montasje av væskerør til utedelen
Skru til flaremutteren for væskerøret (tynne)
med håndkraft.
Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren.
Trekk til med moment.
Sjekk at momentet er riktig innstilt.
Husk å hold nøkkel riktig vei.
Husk mothold!
Trykktesting av anlegget med nitrogen
Reduksjonsventilen settes til 35 bar.
Kran åpnes forsiktig, anlegget
trykksettes (rør og innedel),
prøvetrykket avleses og bekreft at
det blir uforandret.
Lekkasjesøk
• Bruk egnet lekkasjespray
som tåler minusgrader
(zalovann kan evt. også
benyttes).
• Sjekke koblingene til innedelen og
utedelen.
• Steng/frakoble nitrogenflaske når
ferdig.
• Rørene fra innedelen
tapes nå i sammen og
kanalen lukkes. Sjekk også
at veggjennomføringen er
tett.
Prinsippskisse vakuumering
Vakuumering utføres med :
• Innedel montert (så rør og innedel
vakuumeres).
• Gass- og væskekran stengt.
• Manometeret tilkoblet
serviceventilen.
Vakuumering utføres for å fjerne:
• Fuktighet: Kompressoroljen (esterolje) er
svært hygroskopisk. Oljen nedbrytes, blir sur
og kompressoren vil kunne havarere. Vann kan
fryse i strupeventilen.
• Luft: Består av ikke-kondenserbare gasser
som vil øke systemtrykket.
• Partikler/smuss: Kobberspon, støv, sand kan
blokkere strupeventilen med mer.
Merk:
Vannpartikler som er frosset i røret,
vil ikke fjernes ved vakuumering.
Så hold rørene tørre.
• Påse at slangen åpner
serviceventilen, så ikke
bare slangen vakuumeres!
Vakuumering
Viktig:
• Vakuumer i minimum 1 time (så
all fukt får tid til å ”koke” ut).
• Skal under 500 micron, bør helt
ned til 100-200 micron.
• Oppnås ikke vakuumnivået sjekk:
flarer, kraner, manometer,
slanger, vakuumpumpeolje mm.
Til orientering:
Vakuumpumpeoljen skal byttes
etter 5-10 montasjer.
Husk når ferdig vakuumert (denne
rekkefølge!):
• Steng manometeret.
• Stopp vakuumpumpe.
• Slange til serviceventilen må ikke
løsnes, luft vil da komme inn i systemet!
• Frakoble kun vakuumpumpen og
vakuum-metret!
TØRREFILTER
Utdrag fra forhandlerbrev (23.11.11) om fuktproblemer
Teknisk info
Tips om kjølerørsmontering for luft/luft
varmepumper og utfordringer knyttet til fuktighet
Vår supportavdeling har registrert en del tilfeller
hvor Toshiba luft/luft varmepumper har regulert
ujevnt eller ikke virket, spesielt ved lave
utetemperaturer. Etter resetting av
hovedstrøm og en ny oppstart virker anlegget
godt en periode igjen.
Vi har erfart at disse problemene i stor grad er
knyttet opp mot fukt i kjølesystem. Fukt kommer
gjerne inn i rørstrekket som vanndamp i luft. Fukt
/vann kan også komme inn i kjølesystem ved
montering en regnværsdag eller som snø ved
montering på kalde dager. Fukt kan fryse til is i
PMV-ventilen eller i 4-veisventilen og vil helt eller
delvis blokkere systemet. Fukt vil også kunne
reagere med smøremiddel i kompressor (Polyol
esterolje) og ved hydrolyse danne syrer som
korroderer metaller og nedsetter smøreevnen
til oljen.
Bruk av tørrfilter mot eventuell fukt
For å eliminere usikkerheten for at fukt som
eventuelt kommer inn i systemet skaper
driftsproblem, anbefaler ABK at man ved alle
nyinstallasjoner av luft/luft varmepumper
monterer inn tørrefilter.
Vi anbefaler også at filteret benyttes i ethvert
tilfelle hvor det gjøres ombygning eller arbeid
som medfører punktering av kjølekretsen.
Filteret skal helst monteres vertikalt på ¼"røret (væske-røret).
Filteret er sterkt hygroskopisk (trekker til seg
vann), så ikke fjern hettene før umiddelbart
før innsetting i rørstrekket.
FEILSØKING OG DRIFT
• «Alt» annet er gjort av feilsøking; utedel iser ned for mye eller utedel
stopper/går altfor sakte eller o-ring (gasskran) er skadet?
• Kanskje «alt» virker bra etter man har tatt strømmen en viss tid?
• Kan det være fukt i anlegget?
• Monter et tørrefilter på væskerøret (vertikalt).
• Det vil trekke ut fukt fra anlegget og nøytraliserer oljen om den har blitt
litt sur (syre).
• Filteret skal bli stående resten av levetiden til VP
(om ikke ytterligere behov).
• ABK har dette på lager for flaring og lodding (varenr: 103707/103708).
Mutterhetter
Skru av mutterhette for væskekran (tynt rør).
Skru av mutterhette for gasskran (tykt rør).
Husk mothold!
Åpne væskekran og gasskran
(faktorenes orden er likegyldig)
Varm kranene forsiktig opp til 30-35°grader med en varmluftspistol eller varmekabel.
Skru kranene veldig sakte helt ut til de stopper. Ikke bruk makt!
Lukk så kranene en 1/2 turn (med urviseren).
Montasje utedel
Hovedstrøm- og innedelskabelen tilkobles.
Dekselet over rekkeklemmer monteres.
Kabel til
innedel
Hovedstrømkabel
• 1-2-3-j tilkobles tilsvarende klemmer på innedel.
Sluttkontroll
Testkjør anlegget i kjøledrift og varmedrift.
Ved førstegangs oppstart:
• Sjekk at strømmen er satt på.
• Om ikke anlegget starter i varmedrift,
tvangskjør det i kjøledrift (trykk
innedelens resetknapp i 10 sek).
Forventet driftstrykk (maks belastning):
• Varmedrift 25-35 bar.
• Kjøledrift 7-9 bar.
Avslutning
Start anlegget i kjøledrift for å senke
driftstrykket.
Skru hurtig av manometerslangen på
serviceventilen.
Bruk briller og hansker!
Skru til alle mutterene med moment.
(gass- / væskekran og serviceventil).
Følgende moment skal brukes:
1/4” (6,35mm): 14‐18Nm
3/8” (9,52mm): 33‐42Nm
1/2” (12,7mm): 50‐62Nm
Alltid MOMENT!
RAS-25SAVP2-ND/SKVP2-ND
Rør dimensjon
Φ6.35mm
1/4"
Φ9.52mm
3/8"
Φ12.7mm
1/2"
Service ventil
Flaremutter moment
14-18Nm(1.4-1.8Kgfm)
Mutterhette størrelse (H)
19mm
Mutterhette moment
14-18Nm(1.4-1.8Kgfm)
33-42Nm(3.3-4.2kgfm)
19mm
14-18Nm(1.4-1.8Kgfm)
50-62Nm(5.0-6.2Kgfm)
27mm
33-42Nm(3.3-4.2kgfm)
14-18Nm(1.4-1.8Kgfm)
17mm
14-18Nm(1.4-1.8Kgfm)
Avslutning
Sjekk for mulige lekkasjer med en ”sniffer”.
Merk at ”sniffer” reagerer på bruk av
lekkasjespray om det er benyttet.
Fest dekselet over rørtilkoblingene.
Ferdig
•
•
•
•
•
•
Fjernkontrollen monteres opp og forhåndsprogrammeres (”MY COMFORT/PRESET ”).
Aktiver oppstart etter strømbrudd (Resetknapp på innedel, 3 sek, kvitterings pip).
Gi kunden opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av anlegget (inne og ute).
Gi kunden brukermanualen.
Gi kunden tilbud på servicekontrakt.
Fyll ut garantiskjema.
Servicesjekkliste

similar documents