PowerPoint-presentasjon

Report
Norsk Ledelsesbarometer 2013
Presentasjon
Ledernekonferansen
Lederne
Stein Stugu
14/11 - 2013
Norsk Ledelsesbarometer
• Kommer hvert år, 2 deler:
– Del 1 : Lønnstatistikk for Lederne samt noen
spørsmål rundt lønnsutvikling. Lederne
sammenliknet med den generelle
lønnsutviklingen i Norge.
– Del 2: mer omfattende rapport, konsentrert
rundt et eller flere hovedtemaer.
• I år: Motivert eller disiplinert?
• Konsekvenser av fokus på verdier, mål, kontroll og
virksomhetsreligion
Basis for undersøkelsen
• Ca. 3000 svar fra Ledernes medlemmer, i
hovedsak mellomledere i privat sektor
• Ca. 300 flere svar enn i fjor
• Intervjuer og fokusgrupper med deltakelse
av omtrent 40 medlemmer og tillitsvalgte i
Lederne
Om kompetanse
• 2/3 av medlemmene har systemer for
prestasjonsvurdering
• 40 % av disse får karakterer eller liknende
som vurderer prestasjon
• Bare 38 % av disse er helt enig at kriteriene
for vurdering av prestasjon er kjent (33 %
noe enig)
Stort rom for subjektiv vurdering
Hvor enig er du i: Vurderingskriteriene er tilstrekkelig objektive til at personlige
relasjoner (subjektive vurderinger/personkjemi) ikke får betydning (%, n=1771)
35
30
25
20
15
10
5
0
31
28
17
14
6
Helt enig
Delvis enig
Verken
eller
Delvis
uenig
Helt uenig
Omfang av kartlegging og måling
er økende
Hvor enig er du i: Kartlegging og måling av ansatte har blitt en viktigere del av
personalfunksjonen i senere år (%, n=2797)
30
27
30
25
21
20
15
9
10
7
5
0
Helt enig
Delvis enig
Verken
eller
Delvis
uenig
Helt uenig
Hva kartlegges? (%, n=1346)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
91
82
66
60
33
Typisk tilbakemelding
• Jeg blir forbanna når det settes karakterer på noe
så subjektivt som holdninger og atferd. Hvis jeg
gjør en dårlig jobb, så vil jeg faktisk ha
tilbakemelding på det, men jeg vil ha en ordentlig
tilbakemelding som gir meg muligheter til å forstå
så jeg kan forbedre meg. Spørsmål om atferd og
holdninger har ingen ting i et karaktersystem å
gjøre – det hører hjemme i dialogen!
Ble måling av ansatte drøftet med
tillitsvalgte? (% - n=147)
44
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
32
24
Ja
Nei
Ikke relevant
Om verdiledelse
Hvor enig er du i: verdiledelse bidrar til at ansatte finner det mer meningsfullt å
jobbe i bedriften? (%, n=2798)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
36
35
21
4
Helt enig
Delvis enig
Verken
eller
Delvis
uenig
2
Helt uenig
Store forskjeller mellom
bransjene
• 64 % av ansatte i barnehage er helt enig i at
verdiledelse gjør arbeidet mer meningsfylt
• Tilsvarende andel i olje og gass 22 %
• Stor forskjell på prosess:
• Barnehage: Kultur og verdier forankres i en
løpende prosess
• Olje og gass og industri: Ledelsesdrevne
prosesser der toppledelse definerer verdier
Går vi mot virksomhetsreligion?
Johan Ridderstråle:
• Er din virksomhet et trossystem? … Bedrifter som har en
virksomhetsreligion tilbyr også mening som skaper
engasjement. Grunnen til å ha en slik religion er at det er
en drøm som lokker enkelte og skremmer bort andre. …
Mennesker krever noe de kan tro på – spesielt i en tid da
mange av de tradisjonelle «leverandørene» av mening, som
for eksempel kirken og staten, ikke føles like relevante for
mange av oss. Smarte virksomheter skjønner dette og
sørger for å skape identitet
Og hva ønsker medlemmene?
Eksempel:
• For meg handler det om tre ting; en jobb jeg trives
i, familien og familielivet som jeg trives med, og
en hobby eller fritidsinteresse som engasjerer meg.
Så må det være en balanse mellom disse. Ingen av
områdene må være for store eller for små. Ingen
av disse områdene må bli borte – da kan jeg leve
et meningsfullt liv.
Deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter
er like viktige for meg som person som
det jeg gjør i jobben (%, n=2834)
60
54
50
40
26
30
20
11
6
10
3
0
Helt enig
Delvis enig Verken eller
Delvis
uenig
Helt uenig
For meg er det viktig å kunne skille
mellom arbeid og fritid (%, n=2833)
70
63
60
50
40
24
30
20
8
10
4
1
0
Helt enig
Delvis enig Verken eller
Delvis
uenig
Helt uenig
Om anonyme kilder
• Ikke mulig å få tillitsvalgte til å redegjøre for prosesser i
egen bedrift.
• Samme i fjor, Posten og xxx
• Stort demokratisk problem, ledelsen vil til enhver tid ønske
å få ut de positive historiene – fokus på omdømme
• Ikke enestående – sml. Oslo - skolen, helsesektor,
Amazon, Norwegian, Ryanair, Statoil
• Er ikke bare et spørsmål om varsling – men enda mer om
en opplyst offentlighet som grunnlag for demokratisk
diskusjon

similar documents