PowerPoint-presentasjon

Report
FAGFORBUNDETS KAFFEKURS
Tema: Pensjon
Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner
Det norske pensjonssystemet
Eksempel 66% av lønn på 300 000
Eventuelle individuelle dekninger
Kollektiv pensjonsordning, privat eller offentlig
200 000
161 000
Tilleggspensjon
Folketrygd =
Garantipensjon
61 000
Ulike former for pensjon
Ytelsesbasert
Innskuddsbasert
Pensjonen defineres forhold til
sluttlønn. Gir en viss trygghet for
hva samlet pensjon blir.
Her er det innskuddet (ikke
ytelsen) som er definert
Premien blir fastsatt ut fra det
som er nødvendig for å sikre
pensjonsytelsen.
Kvinner og menn får lik
alderspensjon.
Forutsigbarhet for arbeidsgiver,
mer risiko for arbeidstaker
(avhengig av ordning)
Innskudd + oppnådd avkastning
= pensjon
Kostnadene er uforutsigbare,
blant annet på grunn av
lønnsutvikling og avkastning.
3
Offentlig vs innskuddspensjon
Offentlig tjenestepensjon
Innskuddspensjon
•
•
•
•
Livsvarig pensjon
Rett til pensjon om du blir
ufør
De fleste kan gå av ved 62
år med enten AFP eller
tjenestepensjon
Garantert ytelse på 66%
(svekket i pensjonsreformen)
•
•
•
Pensjon i ti år – etter det
folketrygd (noen unntak)
Normalt ingen uførepensjon
De med lav lønn eller kort
opptjening får ikke gå av
ved 62 år. (Må ha tjent
minst 380 000 i 30 år)
Ingen garanti. Du får
pengene som er spart,
pluss avkastning, fordelt
over ti år.
Likebehandling av pensjon
Offentlig
Privat
•
•
•
•
En sykepleier med 30 års
opptjening, kan slutte med
66 % av lønn ved 62 år.
En hjelpepleier ansatt i det
offentlige med 30 års
opptjening kan ta ut pensjon
på 66 % fra 62 år.
En kommuneansatt uten
særaldersgrense kan gå av
med AFP som 62-åring.
Pensjonen øker til 66 prosent
ved 65 år
•
•
En sykepleier med 30 års
opptjening, kan slutte med
66 % av lønn ved 62 år.
En hjelpepleier ansatt i de
private kommersielle
sykehjemmene, som har
jobbet 30 år med en snittlønn
på kr 350 000,- HAR IKKE
RETT PÅ AFP ved 62 år*
En ufaglært med lønn
kr 250 000,- i 25 år, vil ikke få
AFP før ved 66 år*
*Jfr. NAVs pensjonskalkulator
Eldre arbeidstakere og
privatisering
AFP og AFP er ikke det samme
Offentlig
Privat
•
•
•
•
•
Offentlig AFP er en ytelse i
perioden mellom 62 og 67 år.
Ikke mulig å jobbe ved siden
av AFP, men kan tas ut delvis
Regler for inntekt ved siden av
pensjon. Pensjonen reduseres
ved inntekt over kr 15 000,Utbetaler folketrygd pluss
kr 20 400,- fra 62–65 år og
66 % av lønn fra 65-67 år.
•
•
•
•
Privat AFP er en livsvarig
ytelse som tidligst kan tas ut
fra 62 år. Høyere beløp før 67
år enn etter 67 år.
Kan jobbe så mye du vil ved
siden av pensjon.
Utbetales som et tillegg til
folketrygden.
Du tjener opp til AFP av all
lønn, det avsettes 0,314
prosent av lønna hvert år.
Dersom summen av folketrygd
og AFP er mindre enn
garantipensjon, kan du ikke ta
ut tidligpensjon.
Vilkår for AFP
Offentlig
Privat
•
•
•
•
•
Må ja jobbet i en virksomhet
med offentlig AFP tre år før
fylte 62 år
Må være i jobb for å kunne ta
ut AFP
Må ha minst ti år med
opptjening i folketrygden etter
fylte 50
Må ha minst ti år med over to
ganger folketrygdens
grunnbeløp for å kunne ta ut
AFP
•
•
•
•
Må ha jobbet i en privat bedrift
med AFP 7 av 9 siste år før
fylte 62 år
Strenge krav til antall år i
yrkeslivet og inntektsnivå
Lengre opphold siste 9 år kan
medføre tap av rett
Ingen ”fripolise” ved avvikling/
konkurs eller oppsigelse av
tariffavtalen
Delvis uførhet kan medføre at
rett bortfaller
Hjelpepleiers jobb blir privatisert
Kommunalt ansatt
Privatisert – alder 55 år +
•
Rett til uførepensjon
•
•
Særaldersgrense: får kr
231 000,- i året fra 62 år
•
•
30 år i jobb gir full
opptjening i pensjonsordningen - 66% av
lønna.
•
•
Normalt ingen
uførepensjon
Ingen særaldersgrense,
ingen rett til AFP- Kan
ikke gå av.
Oppsatt rett fra
kommunen fra 65 år,
men svekket
Fleksibel folketrygd først
fra 66 år – kr 162 000,-
Forutsetning: Har jobbet i 30 år, tjener 350 000

similar documents