Samlinger november 2014

Report
Samlinger november 2014
Før inntaket 2015/16
Søknadsfrist 1.februar
Meldingsskjema 1.mars
Spesialundervisning
Individuell behandling - fortrinnsrett
• Fra grunnskolen
– § 6-15 Særskilt utdanningsprogram
– Har omfattende behov for spesialundervisning
– Vanskene gjør at utdanningsprogram har stor betydning for
mulighet til å fullføre med studie- eller yrkeskompetanse
– Meldes STFK 1.oktober for sakkyndig vurdering fra PPT med
tilråding om særskilt utdanningsprogram
– Får inntaksvedtak på våren
– Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren
Individuell behandling - fortrinnsrett
• Fra grunnskolen
–
–
–
–
–
–
–
§ 6-17 Sterkt nedsatt funksjonsevne
Gjelder både fysisk og psykisk funksjonsevne
Behov for at skolen er særskilt tilrettelagt
Meldes STFK 1.oktober for vurdering
Får inntaksvedtak på våren
Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren
Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på
samme skole på Vg2 og Vg3 (individuelt tilrettelagte løp)
Individuell behandling - fortrinnsrett
• Til Vg2 og Vg3
– § 6-30 Sterkt nedsatt funksjonsevne
– Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på
samme skole (individuelt tilrettelagte løp)
– Får inntaksvedtak på våren
– Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren
Individuell behandling - fortrinnsrett
• Fra grunnskolen
– § 6-18 Tegnspråklige
– Søker etter § 6-18 til ordinær skole med bruk av tolk eller etter §
6-40 til knutepunktskole
– PPT gjør etter søknadsfrist en sakkyndig vurdering bl.a. av om
søkerens behov sikres best gjennom opplæring ved en
knutepunktskole eller i ordinær skole med tolk
– Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-40 skal normalt ha rett til å
fullføre opplæringsløpet på samme skole
– Får inntaksvedtak på våren
– Vurdering av ev spesialundervisningsbehov på våren
Individuell behandling - fortrinnsrett
• Til Vg2 og Vg3
– § 6-31 Tegnspråklige
– Søker opplæring med tolk i ordinær videregående skole
– Ble tatt inn til Vg1 etter § 6-18 til ordinær skole med bruk av tolk
eller etter § 6-40 til knutepunktskole, er eventuelt ny søker etter §
3-9 i opplæringslova
– Sakkyndig vurdering ifm inntak av PPT
– Får inntaksvedtak på våren
– Vurdering av ev spesialundervisningsbehov på våren
Individuell behandling - fortrinnsrett
Fra Vg1, Vg2, Vg3
Utvidet tid
– § 6-19
• søker flere år på Vg1
– § 6-32
• Vg2 eller Vg3
– PPT skriver sakkyndig vurdering før søknadsfrist ifm rett etter
opplæringslova § 3-1 (rett til spesialundervisning, måloppnåelse)
– Får vedtak om utvidet tid og vedtak om inntak på våren
– Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren for de som får
innvilget utvidet tid
Individuell behandling
• Fra grunnskolen
– § 6-22 Har spesialundervisning, og mangler karakter i mer
enn halvparten av fagene
– Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad
– Skjønnsmessig plassert på ett av tre utdanningsprogram
– Behov for spesialundervisning på Vg1 vurderes etter skolestart
– Tilsvarende for søkere uten spesialundervisning § 6-26
Individuell behandling
• Fra grunnskolen
– § 6-25 Særlige grunner
– Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad
– Faller ikke inn under §§ 6-15 til 6-19 (fortrinnsrett), men
tungtveiende grunner for at særlige behov bør vurderes
– Kan brukes for å søke om plassering, brukes ikke for å melde
tilretteleggingsbehov på skolen
Individuell behandling
• Til Vg2 og Vg3
–
–
–
–
§ 6-38 Særlige grunner
Søknadsfrist 1.februar
Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad
Faller ikke inn under fortrinnsrett, men tungtveiende grunner for
at særlige behov bør vurderes
– Kan brukes for å søke om plassering, brukes ikke for å melde
tilretteleggingsbehov på skolen
Individuell behandling
• Til Vg2 og Vg3
– § 6-35 Vedtak om spesialundervisning eller planlagt
grunnkompetanse
– Kan ikke oppnå bestått i alle fag fordi
spesialundervisningsvedtak innebærer at det ikke gis vurdering
med karakter
– Kan tas inn til neste trinn etter en helhetlig vurdering
– Søkere med planlagt løp mot grunnkompetanse vurderes for
neste trinn opp mot det opplæringsløpet som er fastsatt
Formidling av informasjon til de videregående
skolene etter 1.februar
• De videregående skolene (vgs) får oversikt over søkere tatt inn
etter fortrinnsrett så snart søkerne er tildelt plass
• Vgs får oversikt over alle søkere til sin skole i slutten av mai
• Vgs kan i oversikten identifisere søkere etter bestemte paragrafer
med vedleggsskjema (1.februar og 1.mars) samt søkere med
meldingsskjema (1.mars)
• Vgs finner vedleggsskjema og meldingsskjema samt annen relevant
dokumentasjon i den elektroniske elevmappa til den enkelte søker
• Oversikten over søkere er foreløpig, det kan skje endringer fram mot
inntaket i juli
Meldingsskjema
• Skjemaet kan brukes av søkere 1.mars som ønsker å gjøre
mottagende vgs oppmerksom på tilretteleggingsbehov eller andre
særlige utfordringer
• Skjemaet blir ikke lest av saksbehandlere ifm inntaket, det blir lagt i
den elektroniske elevmappa, klart til lesing for mottagende vgs
• Dokumentasjon som angår spesialundervisning på 10.trinn er av
stor interesse for mottagende vgs
Erfaringer fra siste års inntak
• Til skoleåret 2013/14 søkte ca 760 søkere til Vg1 om
spesialundervisning samtidig som de søkte om inntak
NY INNTAKSFORSKRIFT KOM HØSTEN 2013
• Vi har ennå ikke oversikt over hvor mange som har søkt/fått vedtak
om spesialundervisning for skoleåret 2014/15
• Til skoleåret 2014/15 la ca 650 søkere til Vg1 ved meldingsskjema
1.mars, blant disse finner vi de fleste av dem som tidligere søkte om
spesialundervisning ved inntak.
•
Til skoleåret 2014/15 la ca 800 søkere som allerede var elever i våre vgs ved
meldingsskjema 1.mars
Søkere som hadde spesialundervisning
på 10.trinn
• Søknad om spesialundervisning på Vg1 skjer ikke lenger samtidig
med søknad om inntak. Å opprette kontakt mellom vgs og søkeren
på våren er derfor ikke lenger en del av STFKs inntaksrutiner
• De fleste søker 1.mars på bakgrunn av karakterer og får
inntaksvedtak i juli
• Søkerne bør legge ved meldingsskjema samt dokumentasjonen
som ligger til grunn for spesialundervisningsvedtaket på 10.trinn
• Vgs får oversikt over søkere til sin skole i slutten av mai, og kan da
gjøre seg kjent med dokumentasjon som er formidlet fra
grunnskolen på det tidspunktet
• De som søker om individuell vurdering får også inntaksvedtak i juli
(unntatt søkere tatt inn etter fortrinnsrett)
• Behov for spesialundervisning blir vurdert etter skolestart
Søknad om spesialundervisning
• Søknad om spesialundervisning skjer etter skolestart
• Skolen har plikt til å vurdere behov og eventuelt prøve ut tiltak
innenfor det ordinære tilbudet før vedtak om spesialundervisning
• Plikten til utprøving gjelder ikke hvis skolen mener det er åpenbart at
eleven har behov for spesialundervisning
• PPT vurderer elevens behov for spesialundervisning etter tilmelding
• Behov for spesialundervisning kan vurderes når som helst i
skoleåret

similar documents