Arild Tømte - Norsk brannvernforening

Report
Sikkerhetsforskriften – status og fremdrift
v/Arild Tømte
Prosjektstyret for varme arbeider
• Arild Tømte – Gjensidige Forsikring
• Fred Nilsen – Sparebank 1 Forsikring
• Anne Kathrine Steen – Tryg Forsikring
• Morten Nordlid – If Skadeforsikring
• Gry Strandbø Mittet – KLP Forsikring
• Monica Varan – Norsk Brannvernforening
• Knut Norum – Norsk Brannvernforening
• Hildegunn Bjerke – Finans Norge(FNO)
2
Dagens sikkerhetsforskrift (1.1.2012)
• Del 1. Definisjon
• Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider
omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.
Forholdsreglene
Forholdsreglene skal ivaretas før, under og etter arbeidet som følger:
- arbeidsplassen og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for
brennbart avfall.
- alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være
fjernet eller beskyttet.
- brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet.
- åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
- godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat
eller brannslange med diameter minimum 3/4 tomme påsatt vann frem til
strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
- brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en
time etter at arbeidet er avsluttet.
3
Dagens sikkerhetsforskrift - tak
•
•
•
•
•
•
Tak
Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak.
Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke:
- ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1
meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordtakbeslag og lignende.
- ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare
materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser,
gjennomføringer, bordtakbeslag m.v.
Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av
åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser,
gjennomføringer, bordtakbeslag m.v. For fordampning av restvann etter
tining av is, er det forbud mot bruk av åpen flamme.
4
Dagens sikkerhetsforskrift – krav til sertifikat
• Sertifikat
• Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen av
varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre
arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforening eller
samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid
som skal utføres.
5
Revidering av sikkerhetsforskriften - veien videre?
• Tett dialog med øvrige nordiske land
• Arbeidsgrupper som jobber med tak og den generelle delen
• Krav til sertifikat for brannvakt
• Mål om revidert sikkerhetsforskrift fra 1.1.2015.
6
Revidering av sikkerhetsforskriften - veien videre?
• Harmonisering i forhold til øvrige nordiske land?
• Arbeidstillatelse – skriftlig?
• Brannvakt – krav til sertifikat
• Større fokus på risikovurdering
• Tak – ja/nei til bruk av åpen flamme? Avstand fra sluk, etc.
7
Oppdragsgiver < ? > oppdragstaker
• Oppdragsgiver – Hvilken
• Oppdragstaker – Hvilken
kompetanse har denne?
kompetanse har denne?
8
Arbeidstillatelse (svensk modell)
Oppdragsgiver
Ansvarlig for
å vurdere
risikoen ved
arbeidet
Ikke vurdert som risikofylt
varmt arbeid
Vurdert som risikofylt
varmt arbeid
9
Du som instruktør er vår viktigste ressurs i forhold til
kunnskapsformidling og det å skape sikkerhetsbevisste
holdninger hos den enkelte utøver av varmt arbeid.
Takk for meg og lykke til videre på seminaret
10
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid)
11

similar documents