Corporate Finance

Report
Corporate Finance
Kap 13
Option valuation
Opsjoner
•
•
•
•
•
•
•
En opsjon er en kontrakt. Den gir opsjonseieren en ensidig rettighet, men ingen plikt, til å
kjøpe eller selge en eiendel til en avtalt pris i løpet av en spesifisert periode.
Etterspørrere kjøper opsjoner, mens tilbydere selger (skriver, utsteder) opsjoner.
Call opsjon (kjøpsopsjon) gir en rett til å kjøpe en spesifisert mengde til en gitt pris
(innløsningkursen, exercise price).
Put opsjon (salgsopsjon) gir en rett til å selge en spesifisert mengde til en gitt pris.
Europeisk kalles en opsjon som bare kan benyttes (utøves eller innløses) ved forfall.
Amerikansk kalles en opsjon som kan utøves når som helst i løpet av kontraktsperioden.
Finansielle opsjoner gjelder verdipapirer, og er ofte omsatt på børs. Det kan være:
–
–
–
–
•
•
•
Aksjeopsjoner
Valutaopsjoner
Renteopsjoner
Indeksopsjoner
De fleste aksjeopsjonene er amerikanske, men indeksopsjoner er europeiske.
Realopsjoner gjeler realinvesteringer. Dette er ofte skreddersydde opsjoner som selges i
bank. (OTC – over the counter options).
Opsjoner er et viktig verktøy for risikostyring.
Eksempel
15. juni 2005 kjøpte en investor 200 kjøpsopsjoner på Fast-aksjer. Hver opsjon
har standardstørrelse på 100 aksjer. Opsjonsprisen var kr. 1,80 på
investeringstidspunktet. Innløsningskursen er kr. 16,- og forfall 20. juli.
Investor sitter på opsjonen til forfall 20. juli, da innløses opsjonen og aksjene
selges til kurs 18,70. Kontantstrømmen blir da:
t = 0 (15. juni)
Kjøp opsjoner (200 ∙ 100 ∙ 1,80)
t = 1 (20. juli)
-36.000
Innløsing opsjoner (200 ∙ 100 ∙ 16,00)
-320.000
Salg innløste aksjer (200 ∙ 100 ∙ 18,70)
374.000
Kontantstrøm
-36.000
54.000
Vi har forenklet en del, bl.a. sett bort fra at oppgjørsdag normalt er noen
dager etter forfall, og sett bort fra transaksjonskostnader og skatt.
Noen symboler og sammenhenger
T = forfallstidspunkt
I = innløsningskurs
c = pris/opsjonspremie (t = 0)
KT  max 0,  AT  I  
ST  max 0,  I  AT  
AT = aksjepris på tidspunkt t = T
KT = verdi av kjøpsopsjon ved forfall
ST = verdi av salgsopsjon ved forfall
Ved forfall (t=T) er verdien av kjøpsopsjonen (KT)
avhengig av aksjeprisen på den dagen (AT).
Er aksjeprisen lavere enn opsjonens
innløsningskurs (I), er kjøpsopsjonen verdiløs,
siden aksjen kan kjøpes billigere direkte.
I motsatt fall er gevinsten (AT - I).
Ved forfall (t=T) er verdien av salgsopsjonen (ST)
avhengig av aksjeprisen på den dagen (AT).
Er aksjeprisen høyere enn opsjonens
innløsningskurs (I), er salgsopsjonen verdiløs,
siden aksjen kan selges dyrere direkte.
I motsatt fall er gevinsten (I - AT).
Noen begreper
•
•
•
•
•
Egenverdi kjøpsopsjon: Aksjepris – innløsningspris
Egenverdi salgsopsjon: Innløsningspris – aksjepris
In the money: Egenverdi > 0
At the money: Egenverdi = 0
Out of the money: Egenverdi < 0
• Merk at prisen/opsjonspremien (c)
etter tidspunkt t = 0 blir en historisk kost,
og påvirker ikke optimale beslutninger.
Å skrive opsjoner
• Å skrive eller selge opsjoner har motsatte karakteristika av kjøp. Maksimal
gevinst er premien, mens tapet er ubegrenset. Merk at en selger av en
opsjon må etterkomme valg gjort av kjøper av opsjonen.
• Eksempel: Selger en kjøpsopsjon med kontraktspris på 100 for en premie
på 15 (man har dermed solgt en rett til å kjøpe for 100).
• Dersom nå markedsprisen på den underliggende aksje ikke beveger seg
over 100, så vil opsjonen ikke bli innløst og selger sitter tilbake med
premien som er betalt for opsjonen.
• Anta at prisen på underliggende aksje beveger seg til 150. I denne
situasjonen vil kjøpsopsjonen bli innløst fra kjøper. Kjøper krever å få
underliggende aksjer for 100. Selger må dermed kjøpe aksjene i markedet
for 150 og levere de til kjøper for 100; som gir et tap på 50 pr.
underliggende aksje minus premien på 15, dvs. 35.
• Til høyere underliggende aksjepris til høyere blir selger sitt tap.
Verdi ved kjøp av kjøpsopsjon
40
KT
Kjøp
35
30
KT  c  max 0,  AT  I  
25
20
Kjøper kan kjøpe til
innløsningskurs, selv om
aksjekursen er høyere.
15
10
5
0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
AT
- c -5
-10
I
En kjøpsopsjon blir innløst hvis aksjekursen er større enn innløsningskursen.
Kjøper vil i så fall tjene på opsjonen. (K a n selge til innløsningskurs.)
Verdi ved salg av kjøpsopsjon
KT
10
c
Salg
5
0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
AT
-5
-10
-15
KT  c  max 0,  AT  I  
-20
-25
-30
-35
-40
I
Selger må kjøpe til
innløsningskurs, selv om
aksjekursen er høyere.
En kjøpsopsjon blir innløst hvis aksjekursen er større enn innløsningskursen.
Selger vil i så fall tape på opsjonen. (M å kjøpe til innløsningskurs.)
Verdi ved kjøp av salgsopsjon
40
ST
Kjøp
35
30
ST  c  max 0,  I  AT  
25
20
Kjøper kan selge til
innløsningskurs, selv om
aksjekursen er lavere.
15
10
5
0
60
-c
70
80
90
100
110
120
130
AT
140
-5
-10
I
En salgsopsjon blir innløst hvis aksjekursen er mindre enn innløsningskursen.
Kjøper vil i så fall tjene på opsjonen. (K a n selge til innløsningskurs.)
Verdi ved salg av salgsopsjon
ST
10
-c
Salg
5
0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
AT
-5
-10
-15
Selger må selge til
innløsningskurs, selv om
aksjekursen er lavere.
-20
-25
-30
-35
I
ST  c  max 0,  I  AT  
-40
En salgsopsjon blir innløst hvis aksjekursen er mindre enn innløsningskursen.
Selger vil i så fall tape på opsjonen. (M å selge til innløsningskurs.)
Kjøp/salg av kjøp/salgs -opsjoner
40
40
Kjøp av kjøpsopsjon
35
30
30
Kan kjøpe til
innløsningskurs og
selger aksjen
25
20
15
10
20
15
10
5
0
0
60
80
100
120
140
10
-20
-25
80
100
120
140
120
140
Salg av salgsopsjon
5
0
-15
60
10
Salg av kjøpsopsjon
5
-10
-5
-10
-10
-5
Kan selge til
innløsningskurs og
kjøper aksjen
25
5
-5
Kjøp av salgsopsjon
35
0
60
80
100
Må selge til
innløsningskurs og
kjøper aksjen
120
140
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-30
-35
-35
-40
-40
60
80
100
Må kjøpe til
innløsningskurs og
selger aksjen
Porteføljekombinasjoner
• Vi kan selvsagt kombinere både kjøp og salg av
opsjoner (både kjøps- og salgs-opsjoner),
sammen med direkte kjøp av aksjer, og i tillegg
investere i risikofrie obligasjoner.
AT = Kjøp av aksje direkte
KT = Kjøp av kjøpsopsjon på aksjen
ST = Kjøp av salgsopsjon på aksjen
B = Kjøp av risikofri obligasjon
Kjøp aksje og kjøp salgsopsjon
160
XT
X T  ST  AT
140
120
AT + ST
I 100
80
60
ST  max 0,  I  AT  
40
AT
20
ST
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
AT
I
Kontantstrømmen på tidspunkt T (XT) består av salget av den kjøpte aksjen
(AT) og kjøpet av salgsopsjonen (ST), som vi bare gjennomfører hvis
innløsningskursen (I) er større enn aksjekursen (AT).
Historiske kostnader (kjøpsprisen for aksjen og opsjonsprisen) er irrelevante.
Kjøp risikofritt og kjøp kjøpsopsjon
160
XT
X T  KT  BT
140
120
I 100
BT
80
60
KT  max 0,  AT  I  
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
AT
I
Kontantstrømmen på tidspunkt T (XT) består av salget av den kjøpte risikofrie
obligasjonen (BT) med pålydende I og kjøpet av kjøpsopsjonen (KT), som vi bare
gjennomfører hvis innløsningskursen (I) er mindre enn aksjekursen (AT).
Historiske kostnader (kjøpsprisen for obligasjonen og opsjonsprisen) er irrelevante.
Lik kontantstrøm = lik verdi
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
20
40
60
80
100
120
140
Siden vi kan oppnå samme kontantstrøm ved:
- en portefølje bestående av en aksje og en kjøpt salgsopsjon med innløsningskurs I,
- en portefølje bestående av en risikofri obligasjon med pålydende I og en kjøpt
kjøpsopsjon med innløsningskurs I,
så må disse porteføljene ha samme verdi:
AT + ST = BT + KT
Løst for BT gir dette:
BT = AT + ST – KT
(minus-tegnet foran KT viser at kjøpsopsjonen er solgt).
En portefølje av en aksje, en kjøpt salgsopsjon og en solgt kjøpsopsjon gir
derfor en risikofri kontantstrøm på forfallstidspunktet T.
160
Portefølje med risikofri kontantstrøm
200
X T  ST  KT  AT
Aksje
150
I
Portefølje
100
50
Kjøp salgsopsjon
0
0
-50
-100
20
40
60
80
100
120
140
160
Salg kjøpsopsjon
I
Kontantstrømmen på tidspunkt T (XT) består av kjøpet av salgsopsjonen (ST), som
vi kan gjennomføre hvis innløsningskursen (I) er større enn aksjekursen (AT); salget
av kjøpsopsjonen (KT), som vi må gjennomføre hvis innløsningskursen (I) er
mindre enn aksjekursen (AT), og salget av aksjen (AT). XT er konstant (risikofri).
Salg – kjøp – paritet
Anta du kjøper aksjer i Orkla til dagens kurs kr. 235. Samtidig selger (skriver) du en
kjøpsopsjon og kjøper en salgsopsjon på samme aksje, med lik innløsningskurs kr. 220
og forfall om tre måneder. Fra forrige figur vet vi at dette vil gi en sikker kontantstrøm
på 220 (I) ved forfall. Vi tester med to tilstander: Aksjekursen blir enten 255 eller 215.
Aksje
Salg kjøpsopsjon
Kjøp salgsopsjon
Portefølje
Tilstand 1
AT
255
-max(0;AT - I)
-35
max(0;I-AT)
0
I
220
AT
-max(0;AT - I)
max(0;I-AT)
I
Tilstand 2
215
0
5
220
Investeringen på t = 0 er kjøp av en aksje, kjøp av en salgsopsjon og salg av en
kjøpsopsjon, dvs. til sammen A0 + S0 – K0 . Hvis rf er den risikofrie renten for denne
perioden må vi ha følgende sammenheng:
I
I
 i T
A0  S0  K 0 
K 0  S0  A0 
K 0  S0  A0  I  e f
1  rf
1  rf
SKP (salg-kjøp paritet) sier at forskjellen i kjøps- og salgsopsjonens verdi er lik
differansen mellom aksjens verdi og nåverdien av innløsningskursen.
Arbitrasjemulighet?
Anta du kjøper aksjer i Orkla til dagens kurs kr. 235. Samtidig selger (skriver) du en
kjøpsopsjon og kjøper en salgsopsjon på samme aksje, med lik innløsningskurs kr. 220
og forfall om tre måneder. Samme dag ble kjøpsopsjonen omsatt for kr. 20.
Tremåneders risikofri diskret rente var 1%, mens den kontinuerlige risikofrie årsrenten
var 3,98%.
S0  K 0  A0 
I
1  rf
S0  K 0  A0  I  e
 i f T
S0  20  235 
220
 2,82
1  0, 01
S0  20  235  220  e
 3
0,0398 
 12 
 2,82
SKP (salg-kjøp paritet) gir oss at salgsopsjonen må ha verdien kr. 2,82 hvis
kjøpsopsjonen har verdien kr. 20,-.
Vi skal nå vise at hvis salgsopsjonen for eksempel bare kostet kr. 2,- kan
investor bli uendelig rik ved å utnytte en arbitrasjemulighet.
Ingen har blitt uendelig rik, følgelig kan ikke salgsopsjonen koste bare kr. 2,-.
Risikofri arbitrasjegevinst
Hvis salgsopsjonen omsettes for kr. 2,- kan investor oppnå en risikofri arbitrasjegevinst.
Det skjer ved å finansiere den risikofrie porteføljen med et risikofritt lån lik nåverdien
av innløsningskursen: 220/1,01 = 217,82.
t=0
Aksje
Salg kjøpsopsjon
Kjøp salgsopsjon
Ta opp lånet
Portefølje
t=1
Aksje
Salg kjøpsopsjon
Kjøp salgsopsjon
Innløse lånet
Portefølje
AT
cK
-cS
I/(1+rf)
Kontantstrøm
-235,00
20,00
-2,00
217,82
0,82
Tilstand 1
AT
255
-max(0;AT - I)
-35
max(0;I-AT)
0
-I
-220
0
0
AT
-max(0;AT - I)
max(0;I-AT)
-I
0
Tilstand 2
215
0
5
-220
0
Denne porteføljen vil altså gi en netto nåverdi på kr. 0,82 ved lånefinansiering. I et
effisient marked må nødvendigvis en slik pengemaskin forsvinne når mange nok bruker
den: prisen på salgsopsjonen vil stige inntil gevinsten er borte.
Verdi av kjøpsopsjon før forfall
Vi har så langt sett på kontantstrømmen ved forfall (T), og SKP ved t = 0. Vi skal nå se
på verdien av en kjøpsopsjon før forfall. Vi har følgende grenseverdier:
K0  0
Verdien av en kjøpsopsjon kan aldri bli negativ.
K 0  A0
Verdien av en kjøpsopsjon kan aldri bli mer verd enn underliggende aksje.
K 0  A0  I
Verdien av en kjøpsopsjon kan aldri bli mindre verd enn verdien ved
øyeblikkelig innløsning.
K0
K 0  A0
K 0  A0  I
Den virkelige verdien i dag av
en kjøpsopsjon (K0) er en eller
annen stigende kurve som
befinner seg i det skraverte
området.
K0  0
I
A0
Flere faktorer som påvirker Kt
Det er i tillegg flere forhold som påvirker verdien av en kjøpsopsjon før forfall:
• Opsjonsverdien avtar med økende innløsningskurs. Jo høyere
innløsningskursen er, desto mindre er sjanse for at aksjekursen ved forfall
er hyere enn innløsningskursen.
• Opsjonsverdien øker med lengden på tiden til forfall. Forklaringen er at en
rett (uten plikt) er mer verd jo lenger tid du har denne retten.
• Opsjonsverdien øker med aksjekursens usikkerhet, volatilitet (varians).
Sannsynlighet
Kontantstrøm
kjøpsopsjon
Aksje 1
Større usikkerhet gir
større sjanse for
positiv kontantstrøm
Aksje 2
E(AT)
I
AT
Flere faktorer som påvirker Kt
Merk at det er størst mulig totalrisiko i aksjekursen som er best for
opsjonseieren. I motsetning til CAPM, hvor aksjeinvestor er risikoavers og bare
er opptatt av systematisk risiko.
I tillegg påvirker renten kjøpsopsjonens verdi. Den framtidige innløsningskursen reduserer dagens verdi av kjøpsopsjonen. En høy rente reduserer
nåverdien av innløsningskursen, og reduserer derved verdireduksjonen.
Det er den risikofrie renten som her er relevant, fordi det er mulig å lage en
risikofri sikringsportefølje ved å selge kjøpsopsjoner på samme aksje som det
investeres i. Det er altså den risikofrie renten som påvirker dagens verdi av
kjøpsopsjonen.
I0 
I
1  rf
 
I
K 0  max 0,  A0 
1  rf
 

 
 
Verdien av en kjøpsopsjon vil altså øke jo større den risikofrie renten er.
Verdi av opsjoner
Kjøpsopsjoner:
En kjøpsopsjon stiger i verdi med økende aksjepris, fordi det er større sjanse for at
opsjonen da blir innløst (aksjekursen er større enn innløsningskursen).
Verdien av en kjøpsopsjon synker med økt innløsningskurs, fordi det da er mindre
sjanse for at opsjonen blir innløst.
Verdien av en kjøpsopsjon stiger med økt risikofri rente, fordi nåverdien av fradraget
for innløsningskursen blir lavere.
Salgsopsjoner:
En salgsopsjon minker i verdi med økende aksjepris, fordi det da er mindre sjanse for at
opsjonen blir innløst (aksjekursen er større enn innløsningskursen).
Verdien av en salgsopsjon øker med økt innløsningskurs, fordi det da er større sjanse
for at opsjonen blir innløst.
Verdien av en kjøpsopsjon minker med økt risikofri rente, fordi nåverdien av tillegget
for innløsningskursen blir lavere.
Alle opsjoner:
Alle opsjoner øker i verdi ved lang tid til forfall, fordi rettigheten varer lenger.
Alle opsjoner øker i verdi med økt volatilitet, fordi det er større sjanse for positiv
kontantstrøm.
Verdi av europeiske opsjoner
Kjøpsopsjon
Salgsopsjon
Verdi av underliggende eiendel (aksje)
+
-
Innløsningskurs
-
+
Risikofri rente
+
-
Aksjens varians (volatilitet)
+
+
Tid til forfall
+
+
Verdsettelsen av amerikanske opsjoner er langt mer komplisert. Men:
En amerikansk opsjon har minst like stor verdi som en tilsvarende europeisk opsjon,
fordi den har en tilleggsfordel; retten til selv å velige innløsningstidspunkt når som
helst før forfall.
Hvis dividende ikke utbetales i kontraktsperioden, vil det aldri lønne seg å innløse en
amerikansk kjøpsopsjon før forfall, det vil lønne seg å selge den. Tilleggsfordelen er da i
seg selv verdiløs.
Hvis det forventes dividende i kontraktsperioden, kan det være lønnsomt å innløse
opsjonen like før aksjen går ex-dividende (mister retten til å motta ut bytte).
Binomisk opsjonsprismodell
I den én-periodiske binomiske modellen tar en utgangspunkt i at
neste periodes aksjekurs, som sammenfaller med opsjonens
forfallstidspunkt, har to mulige utfall: ett med høyere aksjekurs
enn i dag, det andre utfallet har lavere aksjekurs enn i dag.
Eksempel: Anta at dagens aksjekurs på Norsk Hydro er kr. 620.
Avhengig av resultatet fra et oljeboringsprosjekt vil aksjeprisen
om tre måneder stige med 25% til kr 775 med 60% sannsynlighet,
eller falle med 15% til kr. 527 med 40% sannsynlighet.
Tre måneders risikofri rente er 1%.
Innløsningskurs på en kjøpsopsjon med forfall om tre måneder er
kr. 680.
Hva er verdien av denne opsjonen?
Kontantstrømfordeling for en aksje
Tidspunkt 0
Tidspunkt 1
p  0, 6
Aø  ø  A0
Aø  1  0, 25   620  1, 25  620  775
A0  620
1  p  0, 4
An  n  A0
An  1  0,15   620  0,85  620  527
A0 = dagens aksjepris
ø
= multiplikator for økning i aksjepris
p
= sannsynlighet for økning i aksjepris
n
= multiplikator for nedgang i aksjepris
(1-p) = sannsynlighet for nedgang i aksjepris
= 620
= 1,25
= 0,6
= 0,85
= 0,4
Aø = kontantstrøm for
aksje ved økning i
aksjepris i periode 1
An = kontantstrøm for
aksje ved nedgang i
aksjepris i periode 1
Kontantstrømfordeling for kjøpsopsjon
Tidspunkt 0
Tidspunkt 1
p  0, 6
K ø  max  0; ø  A0  I 
K ø  max  0;1, 25  620  680  95
K0  ?
1  p  0, 4
K n  max  0; n  A0  I 
K n  max  0;0,85  620  680  0
A0 = dagens aksjepris
ø
= multiplikator for økning i aksjepris
p
= sannsynlighet for økning i aksjepris
n
= multiplikator for nedgang i aksjepris
(1-p) = sannsynlighet for nedgang i aksjepris
K0 = dagens pris på kjøpsopsjonen
I
= innløsningskurs
= 620
= 1,25
= 0,6
= 0,85
= 0,4
=?
= 680
Kø = kontantstrøm for
kjøpsopsjon ved
økning i aksjepris
Kn = kontantstrøm for
kjøpsopsjon ved
nedgang i aksjepris
Kontantstrømfordeling sikringsportefølje
Tidspunkt 0
Tidspunkt 1
p  0, 6
ø  A0  m  K ø
For at sikringsporteføljen skal
være risikofri, må utfallene på
tidspunkt 1 være identiske:
A0  m  K 0
1  p  0, 4
A0
ø
p
n
(1-p)
K0
I
Kø
Kn
Sikringsportefølje:
Kjøpe en aksje og samtidig
selge m kjøpsopsjoner.
n  A0  m  K n
ø  A0  m  K ø  n  A0  m  K n
= dagens aksjepris
= 620
= multiplikator for økning i aksjepris
= 1,25
= sannsynlighet for økning i aksjepris
= 0,6
= multiplikator for nedgang i aksjepris
= 0,85
= sannsynlighet for nedgang i aksjepris
= 0,4
= dagens pris på kjøpsopsjonen
=?
= innløsningskurs
= 680
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved økning i aksjepris = 95
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved nedgang i aksjepris = 0
Løst for m:
m
A0   ø  n 
Kø  Kn
m
620  1, 25  0,85 
95  0
m = 2,61
solgte kjøpsopsjoner
pr eid aksje.
Sikringsporteføljen
Tilstand
Økning i aksjekursen
Nedgang i aksjekursen
Kontantstrøm
ø ∙ 0 −  ∙ ø = 1,25 ∙ 620 − 2,61 ∙ 95 = 527
 ∙ 0 −  ∙  = 0,85 ∙ 620 − 2,61 ∙ 0 = 527
Sikringsporteføljen garanterer følgelig en utbetaling på 527 ved forfall uansett hva
aksjekursen blir. Nåverdien av utfallene på tidspunkt 1 må være lik
nettoinvesteringen på tidspunkt 0, ellers vil det foreligge arbitrasjemuligheter. Siden
utfallene er sikre, er korrekt diskonteringsrente den risikofrie renten. Vi har dermed:
Investeringsbeløpet må være lik nåverdien av framtidig
kontantstrøm. (Det spiller ingen rolle om vi bruker
kontantstrøm fra økning eller nedgang, de er jo like.)
Løser vi for opsjonsverdien K0 , og setter inn for sikringsforholdet m, får vi:
n  A0  m  K n
A0  m  K 0 
1  rf
1
K0 
1  rf

 1  rf  n 
 ø  1  rf  
  Kø  

K



n 
ø

n
ø

n





1
K0 
  q  K ø  1  q   K n 
1  rf
Sikringssannsynligheten q:
q
1  rf  n
øn
1  q  
ø  1  rf
øn
Verdien av en kjøpsopsjon
Tidspunkt 0
Tidspunkt 1
p  0, 6
K ø  max  0; ø  A0  I 
A0
ø
p
n
(1-p)
K0
I
Kø
Kn
1  q  
K ø  95
K0 
K0  ?
K 0  37, 62
q
1  p  0, 4
K n  max  0; n  A0  I 
Kn  0
øn
ø  1  rf
øn
1
 q  Kø  1  q   K n 
1  rf 
K0 
= dagens aksjepris
= 620
= multiplikator for økning i aksjepris
= 1,25
= sannsynlighet for økning i aksjepris
= 0,6
= multiplikator for nedgang i aksjepris
= 0,85
= sannsynlighet for nedgang i aksjepris
= 0,4
= dagens pris på kjøpsopsjonen
=?
= innløsningskurs
= 680
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved økning i aksjepris = 95
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved nedgang i aksjepris = 0
1  rf  n
0, 4  95  0, 6  0  37, 62
1  0, 01
q
1  0, 01  0,85
 0, 4
1, 25  0,85
1  q   1  0, 4  0, 6
Kontroll av sikringsporteføljen
Tidspunkt 0
Tidspunkt 1
ø  A0  m  K ø
p  0, 6
A0  m  K 0
620  2, 61  37, 62
1  p  0, 4
 521,80
A0
ø
p
n
(1-p)
K0
I
Kø
Kn
m
K ø  527
n  A0  m  K n
K n  527
Sikringsportefølje:
Kjøpe en aksje og samtidig
selge m kjøpsopsjoner.
Den risikofrie avkastningen på
sikringsporteføljen må være lik
risikofri rente, ellers finnes
arbitrasjemuligheter.
527
r
 1  0, 01
521,80
= 620
= dagens aksjepris
= multiplikator for økning i aksjepris
= 1,25
= sannsynlighet for økning i aksjepris
= 0,6
= multiplikator for nedgang i aksjepris
= 0,85
= sannsynlighet for nedgang i aksjepris
= 0,4
= dagens pris på kjøpsopsjonen
= 37,62
= innløsningskurs
= 680
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved økning i aksjepris = 95
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved nedgang i aksjepris = 0
= antall solgte kjøpsopsjoner pr aksje
= 2,61
Om avkastningen på
sikringsporteføljen ikke
var lik risikofri rente,
kunne en konstruere
porteføljer som
kostnadsfritt ga en
meravkastning. Det er
ikke mulig i likevekt.
Prisfastsetting kjøpsopsjon
K0 
1
 q  Kø  1  q   K n 
1  rf
q
1  rf  n
1  q  
ø  1  rf
øn
øn
Hakeparentesen tilsvarer en sikkerhetsekvivalent kontantstrøm på tidspunkt 1, som
neddiskonteres med risikofri rente. Usikkerheten om hvilket utfall som vil inntreffe er
korrigert for ved sikringssannsynligheten q. q kalles også risikojustert sannsynlighet,
som altså omdanner usikre kontantstrømmer til en sikkerhetsekvivalent kontantstrøm.
K0
A0
ø
n
I
Kø
Kn
rf
= dagens pris på kjøpsopsjonen
= dagens aksjepris
= 620
= multiplikator for økning i aksjepris
= 1,25
= multiplikator for nedgang i aksjepris
= 0,85
= innløsningskurs
= 680
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved økning i aksjepris = 95
= kontantstrøm for kjøpsopsjon ved nedgang i aksjepris = 0
= risikofri rente
= 1%
Merk at i den enperiodiske
binomiske modellen inngår
ikke sannsynligheten p for
kursoppgang eller nedgang.
Den eneste usikre variabelen
i modellen er hva aksjekursen
blir ved forfall.
Det har heller ikke vært gjort forutsetninger om investors risikopreferanser for å utlede
disse resultatene.
Opsjonsprismodellens resultater
• Kjøpsopsjonens verdi er uavhengig av investorens risikoholdning.
• Kjøpsopsjonens verdi er uavhengig av sannsynligheten for at aksjeprisen
stiger eller faller.
• Siden sannsynlighetene er irrelevante er det heller ingen beregninger av
forventede verdier.
• Kjøpsopsjonens verdi kan sees på som en neddiskontert
sikkerhetsekvivalent kontantstrøm, der sikkerhetsekvivalenten er beregnet
basert på risikojustert sannsynlighet (sikringssannsynligheten).
• Kjøpsopsjonens verdi avhenger kun av:
–
–
–
–
–
A0
ø
n
rf
I
= dagens aksjepris
= multiplikator for økning i aksjepris
= multiplikator for nedgang i aksjepris
= risikofri rente
= innløsningskurs
Black-Scholes opsjonsmodell
Vi har så langt beskrevet opsjonsmodeller i diskret tid, dvs. tiden inndelt i perioder.
Tiden er jo som kjent en kontinuerlig variabel, og det finnes opsjonsmodeller som er
utviklet for kontinuerlig tid. I 1973 utledet Black og Scholes følgende modell:
K 0  A0  N  d1   I  e
 i f T
 N  d2 
Vi ser at alle fem faktorene som vi tidligere har
sett påvirker opsjonsverdien er med.
A0 = dagens aksjepris
ø = multiplikator for økning i aksjepris
n = multiplikator for nedgang i aksjepris
rf = risikofri rente
I = innløsningskurs
Fra den en-periodiske binomiske modellen er
en egen variabel for tid (T) lagt til, mens
økning og nedgang er erstattet med
standardavviket.
Med unntak av  kan de resterende fire
parameterne observeres direkte, for eksempel
fra børssidene i Dagens Næringsliv.
A 
ln  0   i f  T
1
I
d1   
   T
2
 T
d 2  d1    T
A0 = dagens aksjepris
T
= gjenværende løpetid, som andel av et år
if
= kontinuerlig risikofri årsrente
I
= innløsningskurs

= aksjeavkastningens årlige standardavvik
N(d) = sannsynligheten for at en standard
e
normalfordel stokastisk variabel er mindre
eller lik d
= 2,71828 (grunntallet naturlig logaritme)
Regneark for B&S opsjonsmodell
• http://www.skarvet.no/finansiell_okonomi.html
• Her finnes et regneark (last ned excel-fil) for beregning av
opsjonspriser for kjøp av kjøps- og salgs-opsjoner.
• Merk at vi kan benytte kjøp-salg –paritets sammenhengen til
å beregne prisen på en salgsopsjon straks vi har beregnet
prisen på en tilsvarende kjøpsopsjon: K0  S0  A0  I  ei T
f
Aksjer i Norsk Hydro ble den 29.07.05 notert til kr. 620.
Samme dag er risikofri årsrente beregnet til 3% (norsk interbankrente NIBOR).
Basert på aksjens daglige avkastninger de siste 6 mnd. er aksjeavkastningens
årlige standardavvik estimert til 25%.
Kjøps- og salgsopsjoner med forfall 15.12.05 har innløsningskurs kr. 650.
Hva er riktig pris på disse opsjonene?
Beregning av pris på kjøp- og
salgsopsjoner basert på B&S
1
A
B
C
D
BLACK-SCHOLES OPSJONS PRISINGS MODELL
3 INPUT PANEL: Legg inn opsjonsdata
4
5
6
T
139
7

25,00 %
8
I
650,00
9
rf
3,00 %
10
A0
620,00
12 OUTPUT PANEL:
13
14
K0
15
D = N (d 1 )
16
e
17
18
S0
19
21 Mellomregninger
22
23
T
SQRT(T )
24
25
r f *T
26
Exp(-r f *T )
27
 *SQRT(T )
28
ln(A 0 /NV (I ))
29
28,55
0,44
9,52
51,16
0,3808
0,6171
0,0114
0,9886
0,1543
-0,0358
E
F
Kjøpsdato
29.07.2005
Forfallsdato
15.12.2005
Tid til forfall (dager)
Aksjeavkastningens standardavvik (volatilitet)
Innløsningskurs
Risikofri rente (prosent per år)
Aksjekurs
Black-Scholes Kjøpsopsjons (Call) Pris
Delta (Sikringsforhold)
Elastisitet (Prosentuell endring i kjøpsopsjonsprisen
for en prosents endring i aksjeprisen)
Black-Scholes Salgsopsjons (Put) Pris
d1
d2
N (d 1 )
N (d 2 )
-0,155094757
-0,309371683
0,438373308
0,378519404
Beregnede og virkelige priser
• Vi har beregnet prisen på en kjøpsopsjon til kr. 28,55 (K0)
og prisen på en tilsvarende salgsopsjon til kr. 51,16 (S0).
• Virkelige priser var hhv. Kr. 23,75 og kr. 51,00.
• Er det her mulighet for arbitrasjegevinst, det er jo en forskjell på kr. 4,80
for en kjøpsopsjon?
• Transaksjonskostnader vil fort kunne redusere eventuell gevinst.
• B&S modellen er svært følsom for avrundingsfeil, det er derfor viktig på
bruke presise verdier.
• I tillegg er det vanskelig å beregne standardavviket.
Vi har beregnet dette basert på historiske data for en relativt kort periode.
Kanskje det bør baseres på en lengre tidshorisont.
• Dessuten er historiske data kun et substitutt for framtidige verdier.
• Om vi bruker Goal Seek i regnearket for å finne det standardavvik som gir
pris på kjøpsopsjonen lik faktisk pris (K0= 23,75), finner vi at aksjens
standardavvik må være 21,8% mot 25% beregnet i eksemplet.
• Kanskje er markedsprisene riktige, mens vårt estimat er feil?
Forutsetninger bak B&S modellen
• Gjelder europeiske opsjoner
• Markedet opererer kontinuerlig
• Short-selling er mulig (dvs. salg av en aksje til
avtalt pris for fremtidig levering, uten at selger
eier aksjen på avtaletidspunktet)
• Ingen skatt eller transaksjonskostnader
• Aksjen betaler ikke dividende
• Risikofri rente er kjent og konstant i løpetiden
Opsjoner og risiko
• I kapitalverdimodellen er relevant risiko systematisk risiko,
og beta baseres på hele sannsynlighetsfordelingen.
• Selv om opsjoner baserer seg på samme
sannsynlighetsfordeling, er det bare den ene halen som er
relevant for opsjoner.
• Stor hale, dvs. stor varians er derfor en fordel for opsjoner.
• En aksjeinvestor derimot påvirkes av begge halene, og
foretrekker derfor sannsynlighetsfordelinger med korte
haler.
• Like fullt, også finansopsjoner er risikable investeringer, og
har normalt både usystematisk og systematisk risiko.
Realopsjoner
• Vi har så langt sett på finansopsjoner (verdipapirer).
• Men realinvesteringer har også ofte opsjonselementer i seg.
• Fleksibiliteten som ofte finnes i et investeringsprosjekt har en
ekstra verdi, kan sees på som en opsjon (rett, men ikke plikt).
• Verdien av denne fleksibiliteten blir ikke tatt hensyn til i
vanlige nåverdiberegninger. Vi må derfor korrigere:
• NV = Tradisjonell NV + Opsjonsverdi
• Fleksibilitet som har ekstra verdi kan være:
–
–
–
–
Mulighet til å utsette investeringer
Mulighet til å tilpasse produksjonskapasiteten
Mulighet til å skaffe mer informasjon (for eksempel leteboring, etc.)
Mulighet til å selge eller avslutte prosjektet før tiden

similar documents