Klik om een titel te maken

Report
Het milieueffectrapportageproces
bij stadsontwikkelings- &
recreatieprojecten
Aanbevelingen
Veerle Timmermans
Dienst Mer
Het m.e.r.-proces
1. Knelpunten
 Keuze procedure
- Project-MER of ontheffing?
 M.e.r.-plicht
2.
3.
Procesmatig werken
 Aandachtspunten
 Taken en verantwoordelijkheid
- Initiatiefnemer
- Coördinator
- Erkende m.e.r.-deskundigen
- Dienst Mer
 Conclusie
Enkele aandachtspunten
 Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r.
 CAR Vlaanderen v2.0
 IFDM-Traffic
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
1. Knelpunten
 Keuze procedure
- Project-MER of ontheffing?
• Alle stadsontwikkelings- en recreatieprojecten vallen
onder bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10
december 2004
• In theorie:
altijd ontheffingsprocedure mogelijk
MAAR
ontheffing enkel verleend als aangetoond geen
aanzienlijke effecten op mens en milieu
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
1. Knelpunten
Project-MER
Ontheffing
• Duur:
± 9 maanden – 1 jaar
• Inspraak van burgers
• Gericht op
grootschalige(re) projecten
• Onderzoek milieueffecten
• Duur:
± 70 dagen
• Geen inspraak van burgers
• Gericht op eenvoudige,
kleinschalige projecten
• Aantonen geen aanzienlijke
milieueffecten
• Geen of zeer beperkt
gebruik modellen
• Gebruik van modellen
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
1. Knelpunten
• In praktijk:
 vaak ontheffing gevraagd
 uit ervaring blijkt:
 ontheffing niet altijd beste keuze:
Bv. voor projecten met veel verkeersgeneratie
Bv. voor projecten met knelpunten in de
omgeving m.b.t. omgevingskwaliteit, verkeer,
…
 vaak aanpassingen aan ontheffing gevraagd
vermits onvoldoende aangetoond geen
aanzienlijke effecten
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
1. Knelpunten
 BELANGRIJK:
 goede overweging keuze project-MER of
ontheffing
 vooroverleg met dienst Mer kan ondersteuning
bieden bij deze keuze
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
1. Knelpunten
 M.e.r.-plicht
- Hernieuwing milieuvergunning
• bv. van pretparken, kampeerterreinen, …
• ook dan is m.e.r.-regelgeving van toepassing!
• ondersteuning dienst Mer mogelijk bij:
 twijfel inzake m.e.r.-plicht
 keuze procedure (project-MER of ontheffing)
- In relatie tot omzendbrief
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
Het m.e.r.-proces
1.
Knelpunten
2. Procesmatig werken
 Aandachtspunten
 Taken en verantwoordelijkheid
- Initiatiefnemer
- Coördinator
- Erkende m.e.r.-deskundigen
- Dienst Mer
 Conclusie
3.
Enkele aandachtspunten
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
2. Procesmatig werken
 Aandachtspunten
-
(voor)overleg gedurende het hele proces
 Initiatiefnemer
 Dienst Mer
 Erkende m.e.r.-deskundigen
 Adviesverlenende instanties (incl. partijen die
verantwoordelijk zijn voor waarschijnlijk te
nemen maatregelen, bv. De Lijn)
 Buurtbewoners
-
terreinbezoek
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
2. Procesmatig werken
-
Ontwerpend onderzoek
STAPPENPLAN
1. Duidelijk stellen van nagestreefde doelstellingen vanuit
het perspectief van de verschillende invalshoeken:
juridisch-beleidsmatige eisen, operationele- en
klanteneisen, maatschappelijke eisen.
2. Parallelle verkenning op hoofdlijnen van de
gebiedsgerichte randvoorwaarden vanuit milieukundig en
ruimtelijk-stedenbouwkundig oogpunt
3. Afleiden van ontwerpprincipes waarmee alternatieven
worden gedefinieerd die binnen het m.e.r.-proces aan een
milieubeoordeling worden onderworpen die passen binnen
ruimtelijk/stedenbouwkundige aspecten.
4. De milieubeoordeling leidt tot de uitwerking van een
‘meest-milieuvriendelijk alternatief’
(of meerdere geoptimaliseerde MMA’s)
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
2. Procesmatig werken
 Taken en verantwoordelijkheid
-
Initiatiefnemer
•
•
•
•
•
-
M.e.r.-plicht vooraf aftoetsen bij dienst Mer
Aanleveren essentiële gegevens plan / project
Regelmatig overleg met coördinator en dienst Mer
Regelmatig terugkoppelen gegevens uit m.e.r. met
ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten
Afspreken tijdspad met dienst Mer
Coördinator
•
•
Het m.e.r.-proces
Organiseren van gegevensoverdracht tussen initiatiefnemer,
erkende m.e.r.-deskundigen, ontwerpers,
stedenbouwkundigen en architecten
Organiseren van interdisciplinair overleg
Veerle Timmermans - Dienst Mer
2. Procesmatig werken
-
Erkende m.e.r.-deskundigen
• Verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitwerking van de
discipline
-
Dienst Mer
• Constructief meewerken aan vlot procesverloop
(procesbegeleiding)
• Kwaliteitsbeoordeling
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
2. Procesmatig werken
 Conclusie:
Voordelen:
 mogelijk vlotter procesverloop
 optimalere integratie van milieuaspecten en
ruimtelijk - stedenbouwkundige aspecten
 mogelijkheden om reeds in een vroeg stadium
bij te sturen; vermijden van knelpunten in de
latere fasen
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
Het m.e.r.-proces
1.
Knelpunten
2.
Procesmatig werken
3. Enkele aandachtspunten
 Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met m.e.r.
 CAR Vlaanderen v2.0
 IFDM-Traffic
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
 Mobiliteitsstudie: integratie en afstemming met
m.e.r.
• Mobiliteitsstudie:
 Mobiliteitstoets (bij eerder beperkte
mobiliteitsimpact)
 Mobiliteitseffectenrapport of MOBER (bij
belangrijke mobiliteitsimpact)
Project-MOBER
Plan-MOBER
• Vorm en inhoud mobiliteitsstudie vastgelegd in:
Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies
(Departement MOW, november 2009)
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
• Integratie mobiliteitsstudie in discipline mensmobiliteit juridisch vastgelegd voor projecten (zowel
voor project-MER als ontheffing):
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009
houdende wijziging van het besluit van de
Vlaamse
Regering van 28 mei 2004
betreffende de dossiersamenstelling van de
aanvraag voor een
stedenbouwkundige
vergunning (B.S. 10/08/2009)
• niet juridisch vastgelegd voor plannen
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
• Wanneer mobiliteitsstudie / m.e.r. nodig?
Functie
Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies
Mobiliteitsstudie
m.e.r.
woonfunctie
kantoren zonder loketfunctie
Aanbeveling richtlijnenboek
100 woningen
3000 m² bvo
Besluit 28 mei 2004
250 woningen
7500 m² bvo
Besluit 10 dec 2004
1.000 woongel.
1.000 pae/2u
5.000m² bvo
kantoren met loketfuncctie
2000 m² bvo
7500 m² bvo
handel in dagelijkse sector
750 m²
7500 m² bvo
handel in niet-dagelijkse sector
1.250 m² bvo
7500 m² bvo
mortuarium
andere activiteiten met parking
Onderwijsvoorzieningen (uitbreiding /
verplaatsing)
wachtruimte 50 zitplaatsen
50 parkeerplaatsen (ppn)
7500 m² bvo
200 ppn
altijd
1.000 pae/2u
ziekenhuis (uitbreiding / verplaatsing)
altijd
1.000 pae/2u
(uitbreiding /functiewijziging) bioscoop, feestzaal,
theater, concertzaal, evenementenhal,
congrescentrum
altijd
(uitbreiding) voetbalstadion, sporthal
altijd
1.000 pae/2u
5.000m² bvo
5.000m² bvo
1.000 pae/2u
1.000 pae/2u
1.000 pae/2u
5.000m² bvo of
1.000 pae/2u
5.000m² bvo16 of
(uitbreiding / verplaatsing) culturele centra,
tentoonstellingsruimtes
1.000 pae/2u
5.000m² bvo16 of
altijd
1.000 pae/2u
Overkoepelende thema’s
Stadsontwikkelings-projecten
1.000 woongel.
5.000m² bvo
Vakantiedorpen, kamperen, themaparken,…
Cf samenstellende functies
1.000 pae/2u
5 ha
Golfterrein ≥ 9 holes
1.000 pae/2u
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
• Beslissingsproces integratie in m.e.r.
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Aandachtspunten
• Inhoudelijke overeenstemming MER - MOBER
MER
MOBER
Afbakening van het onderzoeksgebied
Bereikbaarheidsprofiel / Mobiliteitsprofiel
Analyse van de referentiesituatie
Bereikbaarheidsprofiel
Analyse van de geplande situatie
Mobiliteitsprofiel (Toekomstig bereikbaarheidsprofiel, in zo verre dit
afwijkt van de referentiesituatie)
Overdracht naar de andere disciplines
Beoordeling van de geplande situatie
Mobiliteitseffecten (evaluatie van het verkeerssysteem)
Beschrijving van de milderende maatregelen
Milderende maatregelen
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
 CAR Vlaanderen v2.0
- Algemeen:
• model om luchtverontreiniging op straatniveau
t.g.v. verkeer in een stedelijke omgeving te
beoordelen
• eenvoudig en gratis model
• beschikbaar via LNE, dienst Lucht en Klimaat
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
- Beoordeling m.b.v. significantiekader:
• gespecifieerd in RLB lucht (2006, in actualisatie)
• bij v1.0 afwijking mogelijk gezien beperkingen
model (minimumbijdrage berekend van 2,5%)
X > 2,5% van MKN of RW: beperkte bijdrage
X > 5,0% van MKN of RW: relevante bijdrage
X > 7,5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage
X = berekende immissiewaarde
MKN = milieukwaliteitsnorm
RW= richtwaarde
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
• bij v2.0 geen afwijking mogelijk gezien wel
kleinere bijdragen berekend kunnen worden
X > 1% van MKN of RW: beperkte bijdrage
X > 3% van MKN of RW: relevante bijdrage
X > 5% van MKN of RW: belangrijke bijdrage
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
 IFDM-Traffic
- Algemeen:
• model om luchtverontreiniging t.g.v. verkeer op
autosnelwegen, gewestwegen en
buitenstedelijke wegen te beoordelen
• gratis webapplicatie voor milieudeskundigen
• meer info op www.lne.be/themas/milieu-enmobiliteit
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
3. Enkele aandachtspunten
- Recente wijzigingen:
• invoergegevens ‘vlootsamenstelling’ en
‘emissiefactoren en andere’ werden gewijzigd:
 o.a. gegevens over jaren 2008 en 2009
opgenomen
• Beide versies nog beschikbaar tot 31 december
2011
• recentste versie in m.e.r. te gebruiken sinds 1
november 2011
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer
Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen?
Het m.e.r.-proces
Veerle Timmermans - Dienst Mer

similar documents