Grib Ind - Arbejdsmiljoweb.dk

Report
GRIB IND
- GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING
Arbejdstilsynets definition af mobning:
»Når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter
en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller
nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i
stand til at forsvare sig effektivt.«
De vigtige vidner
Forskning viser, at der er to situationer,
der typisk kan medføre mobning:
-
Uløste personkonflikter
Og når nogen gør noget, der er
anderledes end det, man plejer
Mobning sker ikke bare mellem to
parter – der er ofte vidner.
Hvad vidnerne gør eller ikke gør er
afgørende for, om situationen udvikler
sig til mobning.
KUGLESTØBEREN
ASSISTENTEN
DEN PASSIVE
MÆGLEREN
SYMPATISØREN
FORSVAREREN
Kuglestøberen
Vidnet, der igangsætter.
Starter mobbehandlinger og skaber
situationen.
Assistenten
Assistenten samarbejder med
mobberen og deltager aktivt i
mobningen f.eks. ved at hjælpe
mobberen med at udføre negative
handlinger eller tydeligt billige
mobberens handlinger ved at grine af
dem eller lignende.
Den passive
Vidnet, der fralægger sig ansvar.
Går væk – eller tillader ved sin tavshed
mobberen at fortsætte.
Gør ingenting, selvom han eller hun
har mulighed for at gribe ind.
Mægleren
Går imellem parterne.
Prøver aktivt at stoppe mobningen i
situationen, eller involverer sig efter
situationen ved at snakke med
parterne individuelt for at forhindre en
optrapning.
Sympatisøren
Vidnet, der sympatiserer.
Identificerer sig med den mobbede og
tilbyder trøst og støtte i enerum.
Forsvareren
Vidnet, der forsvarer.
Tager parti og forsvarer den mobbede.
Grib Ind - forløb
Introduktion til
vidnetyper
Forebyggelse på egen
arbejdsplads
Handleplan og
opfølgning
- hvad gør vi herfra
Forberedelse – før Grib Ind
Før processen starter:
- Hvorfor ønsker I at bruge værktøjet?
- Hvorfor skal indsatsen ske netop nu?
• Ønsker I f.eks. at sætte spot på emnet som led i udfærdigelsen af en mobbepolitik?
• Sker der evt. forandringer på arbejdspladsen, der gør, at I ønsker at være særlig opmærksomme på
konflikthåndtering?
• Ønsker I at bruge indsatsen som led i jeres psykiske APV?
Har I allerede problemer med mobning? Opsøg professionel hjælp og brug ikke Grib Ind uden hjælp fra en
professionel.
Tidsforbrug: 1,5 time
Trin 1 - vidnetyper
Trin 1 giver indblik i to situationer, som
kan udvikle sig til mobning:
- Konflikter
- Afvigende adfærd
Hver situation præsenteres i en film, der
også viser seks forskellige måder at
reagere på som vidne.
Trin 1 består af:
- En introduktionsfilm
- To film: Vagtplanen og Arbejdsmyren
- Oplæg til gruppedrøftelser efter de to
film
Tidsforbrug: 1,5 time
Trin 2 – dialog og forebyggelse
Næste trin består i en struktureret
gruppedialog om, hvordan det ser ud på
jeres arbejdsplads.
Trin 2 består af:
- To sæt dialogkort
- Dialogkortene handler om de to
situationer, der kan føre til mobning,
og hvordan I med udgangspunkt i
jeres specifikke arbejdsplads undgår,
at risikosituationer udvikler sig til
mobning
-
Prioritering af emnerne
Evaluering af GRIB IND mødet
Tidsforbrug: 2 timer
Trin 3 – handleplan og opfølgning
Efter mødet kan der udfærdiges
handleplaner, hvis der er temaer, som I
har valgt at sætte yderligere fokus på
og handling bag i jeres forebyggelse af
mobning.
Udfærdigelsen af handleplaner gøres
på samme måde, som når I laver
handleplaner i jeres APV-proces.
Husk at informere alle deltagere om
jeres handleplaner – og involvér alle i
evaluering af jeres indsats.
Fakta om mobning
-
-
-
12 procent af den arbejdende
befolkning har følt sig udsat for
mobning inden for det seneste år,
viser tal fra Nationalt
Forskningscenter for Arbejdsmiljø i
en undersøgelse fra 2012
Knap én ud af tre svarer, at de har
været vidne til, at en kollega blev
mobbet
Socialpædagoger, SOSUer,
sygeplejersker og socialrådgivere
er blandt de grupper, der ligger
over det nationale gennemsnit,
når det gælder om at have været
vidne til mobning
Det siger forskerne
Grib Ind er baseret på international forskning i mobning og vidnernes rolle i, om en negativ social situation
kan udvikle sig til mobning:
- De seks vidnetyper beskriver typiske reaktioner, som vidner har, når de oplever en negativ social
situation
- Forskning viser, at vidner typisk tager enten parti med den mobbede eller offeret
- Forskning viser, at vidner enten er passive eller aktive i mobningen
- Passive vidner er reelt på mobberens side, fordi de signalerer accept af mobbehandlinger ved ikke at
reagere
- Vidner, der griber ind, kan medvirke til at stoppe de negative handlinger
- Vidner, der griber ind, kan ændre den situation, de negative handlinger udspringer af
Kilde: When is a bystander not a bystander? A typology of the roles of bystanders in workplace bullying, Paul, Omari og
Sanden, 2012
Testet af ni arbejdspladser
»Vidnetyperne var en ny måde at se på mobning – det var en øjenåbner, at man som personale har et
medansvar, og man talte om, at man kan genkende situationer«,
Specialbørnehjemmene
»Filmene gør noget ved os og gør indtryk på medarbejderne. Vidnetyperne var til at genkende fra personer
og situationer,«
Rehabiliteringsenheden Kerteminde
»Simpelt og brugbart materiale. Fra passive til engagerede medarbejdere,«
Esbjerg Kommune Rengøring

similar documents